Společnost


SEPOS, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37632Bílé dveře dodány s vadou na fólii, společnost odmítá přijmout reklamaci

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 21 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
04.12.2019, před rokem

Zdeněk Herman

Znění stížnosti

Dobrý den,

přes eshop firmy Sepos jsem si objednal 4 obložkové zárubně a 2 dveře. Dveře byly zabaleny do PVC fólie, zárubně v krabicích.

Dopravu jsem si zajistil sám. Již po převozu dveří jsem si všiml, že jsou na několika místech pod fólií ušpiněné. Na jednom místě jsem vyzkoušel, zda špínu lze odstranit, povedlo se to relativně lehce.

Proto jsem dveře již dále nekontroloval s tím, že je očistíme, až budou nasazené do zárubní.

Na montáž zárubní a osazení dveří jsem si přivzal vlastního řemeslníka, který zárubně i dveře odborně namontoval.

Dveře a zárubně (které byly z výroby mírně ušpiněné od lepidla) jsem očistil, nicméně jedno místo očistit nešlo. Při bližším zkoumání se ukázalo, že to tentokrát není nečistotou na povrchu, ale tmavě hnědým zabarvením fólie, což u nových bílých dveří působí velice nepříjemně. Předpokládám, že toto zabarvení vzniklo spálením laminátu při výrobě.

Poté, co jsem kontaktoval firmu s požadavkem reklamace, jsem se dozvěděl, že reklamace není možná, protože jsem dveře již osadil klikou.

Společnost stále reklamaci nechce přijmout, místo toho mi nabídli "v rámci dobrých obchodních vztahů" slevu 500 Kč. Nicméně za tuto cenu vadnou fólii na dveřích zcela jistě nejsem schopen opravit.

Můžete mi prosím poradit, zda se mohu nějak bránit?


Produkt

Dveře plné, bílé, pravé, šířka 80 cm https://www.dveresepos.cz/interierove-dvere/dvere-plne-4/


Požadované řešení

Uznání reklamace - oprava vady na laminátu, případně výměna dveří.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2019 12:52, před rokem

Ustanovení § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stanovuje případy, kdy je věc vadná. Za vadu věci se bude považovat, pokud věc nebude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Věc bude také vadná, pokud se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Věc také musí odpovídat jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze.

Má-li věc vady, může spotřebitel žádat opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je však možné pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Nelze-li vadu odstranit opravou věci nebo dodáním nové věci (např. proto, že vadou trpí celá série), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel taktéž žádat přiměřenou slevu.

Pokud prodávající odmítá přijmout reklamaci, porušuje § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu https://www.coi.cz/podatelna/

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
10.1.2020 20:24, před rokem

Společnost SEPOS, spol. s r.o. řádně přijala reklamaci pana Mgr. Hermana. Vzhledem k tomu, že však v daném případě nebylo možné vyhovět jeho požadavku na opravu vady laminátu a pan Mgr. Herman nebyl schopen vrátit zakoupenou věc v tom stavu, v jakém ji obdržel (ze strany spotřebitele došlo k osazení dveří a k montáži vrchního kování, ačkoliv vada musela být na první pohled viditelná, což sám spotřebitel nepopírá), byla reklamace pana Mgr. Hermana zamítnuta. V návaznosti na jeho následnou žádost o poskytnutí slevy z kupní ceny, mu tato sleva ze zakoupené věci byla v zájmu dobrých obchodních vztahů poskytnuta, a to ve výši 500,-- Kč odpovídající dle přesvědčení společnosti SEPOS, spol. s r.o. povaze vady věci. Jeho reklamace tedy byla řádně a v zákonné lhůtě vyřízena.

V této souvislosti se níže odkazuje na relevantní ustanovení, z nichž společnost SEPOS, spol. s r.o. při svém rozhodnutí o ze strany pana Mgr. Hermana uplatněném nároku z vady zakoupené věci vycházela.

Podle ustanovení § 2158 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se na spotřebitelskou kupní smlouvu aplikují jednak obecná ustanovení o kupní smlouvě, jednak zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě zakotvená v ustanoveních § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Ve smyslu ustanovení § 2110 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Toto neplatí, pokud došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

V posuzovaném případě společnost SEPOS, spol. s r.o. tedy nevyhověla uplatněnému nároku spotřebitele z vadného plnění z toho důvodu, že zmíněnou opravu vady na laminátu nebylo možné provést a spotřebitel nebyl schopen vrátit zakoupenou věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. I přes tuto skutečnost společnost SEPOS, spol. s r.o. na žádost spotřebitele přistoupila s ohledem na povahu vady zakoupené věci k poskytnutí přiměřené slevy.


Zdeněk Herman

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.1.2020 19:07, před rokem

Dobrý den,

děkuji za reakci.
Ano, uznávám, že skvrna na dveřích byla viditelná, ale nebylo zřejmé, že se jedná o vadu fólie, domníval jsem se, že se jedná o ušpinění, které půjde lehce odstranit. Taktéž obložkové zárubně byly ušpiněné (nejspíš od lepidla) a toto bez problémů odstranit šlo.

Chtěl bych se zeptat, z jakého titulu trváte na tom, aby byly reklamované dveře ve stejném stavu, ve kterém jsem je převzal (tj. neosazeny klikou). Respektive, zda pro tento požadavek máte nějakou zákonnou oporu. V případě, že na toto právo skutečně máte, tak mi nezbyde nic jiného, než přijmout nabízenou slevu 500 Kč (upřesňuji, že mi tato sleva nebyla poskytnuta, ale pouze nabídnuta).

S pozdravem,

Zdeněk Herman

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2020 12:03, před rokem

Osazení klikou, která je (předpokládáme) demontovatelná, nijak nebrání tomu, aby mohla být uplatněna a vyřízena reklamace. Pokud na věci byla vada již při převzetí a nakupoval spotřebitel, potom má právo vadu uplatnit v době 24 měsíců od převzetí zboží. Případné omezení práv spotřebitele vyplývajících z § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není možné dle § 2174 občanského zákoníku.

To, na čem trvá společnost, je právě takovým omezením práv z vadného plnění spotřebitele. Na rozdíl od vztahu podnikatel - podnikatel je ve vztahu spotřebitel - podnikatel pro účely uplatnění práv z vadného plnění nerozhodné, kdy spotřebitel kupovanou věc kontroloval právě proto, že mu náleží právo dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2020 12:44, před rokem

K vyjádření spotřebitele ze dne 12. 1. 2020 doplňujeme ještě sdělení, které nám spotřebitel zaslal dodatečně:

"Ze zákona, ze kterého citujete, mně vyplývá, že byste reklamaci měli přijmout, i když je předmět v pozměněném stavu. Sami citujete: "Toto neplatí, pokud došlo ke změně stavu ... pozměnil-li věc při obvyklém použití". Osazení dveří klikou - které byly dodány bez kliky - snad není obvyklým použitím? Dveře je obvyklé používat s klikou.

Kromě toho (jak jsem psal), připouštím, že jsem si všiml špíny na dveřích, ale nepředpokládal jsem, že se jedná o vadu laminátu. Nemůžete tedy tvrdit, že jsem objevil vadu dříve, než jsem dveře osadil klikou."

Stížnost opět přeřazujeme na společnost.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2020 17:54, před rokem

Spotřebitel nám zaslal následující sdělení:

"Jen bych chtěl ještě doplnit, že firma nakonec ustoupila a vadné dveře mi dnes vyměnila za nové."

Stížnost proto uzavíráme.