Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#38944Neuznání odvolání plné moci po termínu výběrového řízení - podezření na zneužití OP

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 12 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.01.2020, před rokem

Miloslav Jandečka

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 15.11.2019 došlo v RD mého otce a mé matky, t.j. mimo prostory k podnikání k podepsání Plné moci a Přihlášky k energetické soutěži mým otcem, aniž by věděl o co se přesně jedná. Terénní pracovnice p. T.M. tvrdila matce, že zařídí slevu a vypoví smlouvu obdobné společnosti Platform Energy, s.r.o.(která též podvodně vylákala podpisy na mých rodičích již v říjnu 2019) a že rodiče zůstanou u INNOGY a smlouvu s Platform Energy zruší. Plná moc a Přihláška k energetické soutěži je vedena na otce a podepsána otcem, ten však vůbec neví co podepsal. Rodiče mají platnou smlouvu s INNOGY!! Verifikační hovor proběhl, ale ne s otcem, ale matkou!! Pracovnice ještě rodičům ofotila OP a následně zřejmě došlo ke zneužití jejich OP, protože na jejich adresu začaly chodit upomínky za neexistující půjčky od fy. ZAPLO.cz. Celá věc je v současné době šetřena orgány PČR. V místě trv. bydliště Beroun je zákaz podomního prodeje. Výpověď smlouvy dle §11a odst.3 energetického zákona, byla doporučeně odeslána na adresu CVŘ. Firma CVŘ odpověděla, že odvolání plné moci nemá žádný právní účinek a že smlouva s výhercem VŘ již byla podepsána!? Dle našeho názoru je plná moc i přihláška neplatná, pakliže verifikační rozhovor nebyl proveden s otcem, jako Zmocnitelem. V zastoupení rodičů. M.J.


Požadované řešení

Okamžité odstoupení od smlouvy u společnosti Centrální výběrová řízení a.s. a ponechání u současného odběratele INNOGY, zničení všech záznamů vedených u CVŘ.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2020 22:50, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Takto lze ukončit smlouvy uzavřené při podomním prodeji a takzvaně na dálku, tedy prostřednictvím pošty a internetu.

Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
7.2.2020 09:43, před rokem

Dobrý den,

přihláškou do výběrového řízení se naše společnost zavazuje, že pro zákazníka zcela zdarma realizuje výběrové řízení na cenově výhodnějšího dodavatele energií.
Zákazníkovi garantujeme, že nový dodavatel bude cenově výhodnější, než je jeho stávající. Když tato kritéria splníme, podle podmínek výběrového řízení, které zákazník obdržel, se nám zákazník zavazuje, že služby nového dodavatele využije.

Všechny podmínky výběrového řízení má od nás každý zákazník v písemné podobě. Pro zvýšení kvality služeb a ověření, že terénní pracovník předal klientovi jasné a srozumitelné informace, navíc každou přihlášku do výběrového řízení ověřujeme se zákazníkem následující pracovní den telefonicky tzv. verifikačním hovorem. V něm zákazníkovi znovu rekapitulujeme podmínky a proces výběrového řízení a ověřujeme, že jsou mu informace srozumitelné a se zařazením do výběrového řízení souhlasí.

Na základě žádosti zákazníka došlo ke zrušení přihlášky a písemné vyjádření bude zasláno doporučeně na jeho adresu.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit přímo na naši zákaznickou linku či na email podpora@cvras.cz

S pozdravem

Tým CVŘ


Miloslav Jandečka

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.2.2020 13:01, před rokem

Jestliže, dle následujícího vyjádření došlo k anulování resp. zrušení přihlášky a bude vše potvrzeno, tak jak uvádí společnost CVŘ doporučeným dopisem, je po té hledět na oprávněnou stížnost jako vyřešenou. Děkuji společnosti Dtest za pomoc. M.J.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.5.2020 16:29, před rokem

Vzhledem k tomu, že v řešené věci bylo patrně dosaženo smírného řešení sporu, tuto stížnost uzavíráme.