Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#40162Krácení ceny vozidla totální škoda

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 měsíců 17 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.03.2020, před 8 měsíci

Tomáš Čejka

Znění stížnosti

Dne 5.9.2019 jsme měli nezaviněnou nehodu s vozidlem Škoda Superb. Škoda byla stanovena pojišťovnou Direct jako totální na částku 227 tis Kč. Mé odvolání, že s částkou nesouhlasím bylo zamítnuté. Věc jsem předal právnímu zástupci, nechal udělat znalecký posudek, který se ztotožnil na zůstatkové hodnotě 21% z pořizovací části vozidla s pojišťovnou. Zde nastal první zádrhel a to, že pojišťovna pracuje s pořizovací cenou 1079300 Kč, přesto, že součástí znaleckého posudku je kupní faktura z AZ Servis, potvrzující, že se jedná o auto ve výbavě Exclusive v pořizovací ceně 1223600. Dále znalec uplatnil dle znaleckého standartu I/2005 nárok na proplacení servisních úkonů a to výměna rozvodů a výměna spojky, které proběhly pár týdnů před nehodou. Pojišťovna dále trvá na svém stanovisku, odmítla předžalobní výzvu, podala odvolání na EPR u městkého soudu v Brně.


Požadované řešení

Tímto bych rád vyzval pojišťovnu k mimosoudnímu jednání, tak aby mi dále nebyla způsobována větší škoda, jejich špatným rozhodnutím. V případě, že pojišťovna odmítne změnit své stanovisko, budu nucen zvážit další žalobu na odškodnění, za čas a vícenáklady které musím pro svoji obhajobu zcela zbytečně tomuto věnovat. A dále odškodnění na snížení životní úrovně, jelikož Vašim špatným rozhodnutím jsem byl nucen pořídit si auto nižší kategorie, jelikož původní auto je na trhu za zcela jinou částku a tím mě vznikla další škoda.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2020 17:32, před 7 měsíci

Dle ustanovení § 2952 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nahrazuje skutečná škoda. Skutečnou škodou je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného vyjádřitelná v peněžité částce, kterou je nutno vynaložit na jeho navrácení do stavu před poškozením. Účelem zavedení povinného ručení je zajistit poškozenému plnou náhradu skutečné škody.

Rozsah náhrady škody proto musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Nelze přenášet povinnost ke kompenzaci za tzv. totální škodu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Náhrada by měla být tedy v takové výši, aby bylo možné majetkový stav poškozeného navrátit do stavu před pojistnou událostí.

Uvedené vyplývá mj. z nálezu Ústavního soud ČR se sp. zn. II. ÚS 155/16, dle něhož je v případě totální škody na vozidle nutné zohlednit tzv. princip plného odškodnění. Dle Ústavního soudu se skutečnou škodou rozumí zmenšení existujícího majetku poškozeného ve srovnání se stavem, jaký zde byl před způsobením škody, a proto musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu. Tato náprava může být zjednaná třeba i koupí srovnatelného osobního automobilu poté, co došlo ke zničení původního vozidla. Náhrada škody, a tedy pojistné plnění, by tak mělo být takové, aby byl plně kompenzován rozdíl v majetku poškozeného před nehodou a po ní.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
26.3.2020 08:15, před 7 měsíci

Pan Čejka si uplatnil škodu z povinného ručení viníka dopravní nehody. Jelikož cena opravy vozidla poškozeného při této dopravní nehodě by přesáhla obecnou cenu vozidla, vyhodnotili jsme škodní událost jako ekonomickou totální škodu. Výpočet byl proveden mimo jiné průzkumem trhu a systémem Cebia, kde jsme zohlednili stáří vozidla, technický stav vozidla, ujeté km, předchozí dopravní nehody apod. Dle našeho zjištění stavu a hodnotě vozidla, námi stanovená cena odpovídá vyplacenému pojistnému plnění.

Pan Čejka nám sice doložil znalecký posudek, ale ten vykazoval nepřesnosti a neobsahoval všechny aspekty pro správný výpočet obecné ceny vozidla (např. předchozí poškození, dřívější pojistné události). Naše stanovisko jsme panu Čejkovi podrobně vysvětlili a sdělili jsme mu, z jakých důvodů na něm i nadále trváme.

Na základě objektivnosti a s ohledem na podání žaloby jsme se rozhodli zpracovat revizní znalecký posudek k otázce výše obecné ceny předmětného vozidla. Se závěry znaleckého posudku pana Čejku samozřejmě seznámíme ihned, jakmile je budeme mít k dispozici, abychom se mohli případně mimosoudně dohodnout.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.3.2020 16:34, před 7 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitele,a by měl možnost reagovat.


Tomáš Čejka

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.3.2020 17:51, před 7 měsíci

Vážená pojišťovno,

ač již značně unaven z opakování toho stejného stále dokola, zkusím ještě jednou zde veřejně reagovat na všechny Vaše přehmaty a omyly,kterých jste se dle mně dopustili. Ke znaleckému posudku, kde uvádíte, že se znalec nevypořádal s pojistnými skutky mohu uvést, že jsem znalce s Vaším názorem konfrontoval a on na svoji obhajobu uvedl, že o škodných událostech z dokumentů, které jste mu na základě mé plné moci vydali nebyl informován. Je ale fér uvést, že znalec ve svém posudku také upozornil na chyby, kterých jste se dopustili Vy. Chápu ale, že to se Vám samozřejmě nehodí zde veřejně publikovat.

Asi zde není prostor, abych zde veřejně popisoval celé lapálie, které řešení škodné události provázely, od Vaší neochoty poskytnout náhradní vůz, přes špatné určení výbavy vozidla atd.
Znovu opakuji, že vozidlo bylo koupeno za částku 1 223 600 Kč a to ve výbavě Exlusive. Na předžalobní výzvu, kde můj právní zástupce upozornil, že byl stanovený špatný typ vozidla z Vaší strany, koncipientka Vaší právní kanceláře v reakci na předžalobní výzvu napsala, cituji:

"Po opětovném prostudování škodního spisu Vám k uplatněnému nároku sděluji, že tak jak uvádíte, pojišťovna vycházela ze špatně určeného typu poškozeného vozidla, avšak ani táto skutečnost neovlivnila výši pojistného plnění. Expertní systém Cebia, který vychází z analýzy realizovaných prodejů a nabídkových cen z inzerce na českých inzertních portálech, stanovil obecnou cenu vozidla Škoda Superb 103kw 4x4 Exclusive AP Combi na částku 227.700 Kč. Dále pro kontrolu stanovení obecné ceny vozidla, pojišťovna pomocí serveru Reálna cena zjistila, že tržní cena obdobného vozidla se v České republice pohybuje v rozmezí 74.500 Kč až 249.900 Kč (rozdíly jsou poté v nájezdu kilometrů, v počtu majitelů a dalších aspektů), přičemž průměrná cena obdobného vozidla je 207.000 Kč. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že již v minulosti pojišťovnou stanovená obecná cena vozidla byla vyšší, než ji stanovují výše uvedené expertní systémy."

Zajímalo by mě, jak je možné, že v první větě, mi dáte za pravdu a v následující svoji chybu popřete? Celou dobu Vás upozorňuji, že ve Vašich dokumentech je opakovaně pracováno se špatnou cenou a špatným typem (Elegance - Exclusive). Váš výpočet proběhl se špatnou cenou a na typ Elegance! Tyto dokumenty byly Vaší pojišťovnou vydány znalci k vypracování znaleckého posudku, tudíž je mám u sebe a Vaši chybu mohu dokázat.

Znalec vypracovaného znaleckého posudku tudíž pouze opravil Vámi stanovenou cenu ( spočítal ji se správnou kupní cenou a ze správného typu vozidla a výbavy) a navýšil ji o servisní úkony (faktury znalecký posudek obsahuje) a byly Vám zaslány, přičemž je Váš pan likvidátor odmítl jako bezdůvodné! Znalec tedy pouze navýšil cenu typem vozidla a servisními úkony.

Pro objektivitu Vašeho znaleckého posudku pevně věřím, že svému znalci poskytnete jak kupní fakturu z AZ Servis ( součást znaleckého posudku, tak servisní faktury), které jsem Vám doručil, aby i s těmito dokumenty mohl Váš znalec pracovat.
Na závěr bych rád uvedl, že do přílohy zde dávám Váš výpočet, kde je jasně vidět, že systém TE5 vycházel ze špatné kupní ceny, tudíž celý výpočet je nereálný a také fakturu z AZ Servis.

Co se týče Vašich argumentů, že předchozí škodné události a drobná poškození vozidla (odřený zadní nárazník, poškození disků kol) snižují cenu vozidla uvádím následující.

Pro mě jako majitele vozidla neměly vliv na jeho funkčnost. Vozidlo bylo po škodných událostech plně servisováno v autorizovaném servise, vždy s originálními díly. Kdyby Váš klient nezpůsobil nehodu, tak mi toto vozidlo sloužilo dále. Již tak zmařená investice cca 80tis korun za servis těsně před nehodou je pro mě dost velká finanční ztráta. Odmítám nést následky za protiprávní jednání Vašeho klienta a trvám na tom, že tím, že mi vozidlo nebylo opraveno, tak logicky jsem očekával částku, která mi umožní na trhu koupit totožné auto. Jestliže se na trhu nenachází auto naprosto stejného roku a stejného nájezdu kilometrů, tak já přece nemůžu nést následky za počínání Vašeho klienta. Já pouze chci mít možnost žít život co do kvality a úrovně materiálně zajištěný stejně jako před nehodou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2020 13:20, před 7 měsíci

Z naší strany doplňujeme ještě další část nálezu Ústavního soudu ČR se sp. zn. II. ÚS 155/16: "Na poškozeného nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Ostatně tyto závěry jsou obsaženy i v ustanovení § 2969 občanského zákoníku, podle něhož se při určení výše škody na věci vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit."

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
3.4.2020 15:35, před 7 měsíci

Vážený pane Čejko,

v naší předchozí odpovědi jsme avizovali, že jsme se z důvodu objektivnosti posouzení otázky výše obecné ceny Vašeho vozidla rozhodli nechat zpracovat nezávislý znalecký posudek.

Jak jsme Vám opakovaně sdělili, byli jsme přesvědčeni o správnosti našeho stanoviska, avšak i přesto jsme na vlastní náklady zadali znalecký posudek, který by se vyjádřil k výši obecné ceny a doplatku pojistného plnění, což je nyní předmětem soudního sporu vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 37/2020

Znalecký posudek byl zpracován soudním znalcem Josefem Novákem. Znalec při svém výpočtu zohlednil mimo jiné i to, jaký vliv na výši obvyklé ceny mají právě předcházející poškození z dřívějších dopravních nehod (což byl nedostatek, který jsme vytýkali u Vámi předloženého posudku). Znalec při stanovení obvyklé ceny vycházel ze správného typu výbavy Vašeho vozidla, z kupní smlouvy a také z Vámi doložených servisních faktur o provedených servisních opravách (viz bod 3 posudku). Znalec v závěru svého posudku stanovil výše obvyklé ceny ke dni předmětné dopravní nehody na částku 229.000 Kč vč. DPH. Jsme připraveni řídit se závěry posudku, a stanovit pojistné plnění v této výši.

Vzhledem k tomu, že jste již v této věci podal žalobu, tak řešení této záležitosti přebral náš právní zástupce, který bude v návaznosti na závěry znaleckého posudku kontaktovat Vašeho právního zástupce ohledně možného smírného řešení sporu, a kterému bude předmětný znalecký posudek zaslán.


Tomáš Čejka

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.4.2020 17:54, před 7 měsíci

Spor míří k soudnímu řízení. Vzhledem k délce soudního řízení asi není možnost nechat zde otevřenou stížnost, pro informování jak spor dopadl, byť bych o to stál.

Se stanoviskem pojišťovny i nadále nesouhlasím.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.