Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:109
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#41163Neuznaná reklamace bazénu AZURO 400

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2020, před měsícem

Zdeněk Šmahel

Znění stížnosti

V měsíci září loňského roku došlo k uvolnění folie z horního rámu bazénu v délce cca 90 cm a jejímu natržení. Mám dojem, že horní rám dostatečně nesvírá folii.
Odpověď firmy:
Neoznámení vady výrobku prodávajícímu bez zbytecného odkladu poté, co byla vada kupujícím zjištena anebo mohla být pri dostatecné péci zjištena, je porušením platných reklamacních (zárucních)podmínek. Z tohoto duvodu se Vaše reklamace zamítá.
Moje stanovisko:
Neoznámení vady výrobku prodávajícímu bez zbytecného odkladu má podle mého názoru opodstatnění pouze v případě, že dalším užíváním bez včasné opravy by došlo ke zhoršení technického stavu výrobku, případně k jeho úplného zničení.
V mém případě, došlo k vadě jednorázově a stav je neměnný již cca 6 měsíců, proto se reklamace nemůže zamítnout s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem.
Záruka byla stanovena na 7 let ( t.j. do 15.7.2021 )


Požadované řešení

Výměna folie bazénu včetně jejího řádného ukotvení horním rámem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2020 13:38, před měsícem

Pokud se prodávající zaváže zárukou za jakost nad zákonnou dobu 24 měsíců, jedná se o čistě smluvní vztah, a nároky z vad, které se vyskytnou v této pozdější době, se tudíž řídí uzavřenou smlouvou, resp. obchodními podmínkami. Není-li stanoveno jinak, zákon se použije podpůrně.

Stanoví-li smluvní podmínky požadavek, dle kterého je nutné reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji spotřebitel zjistil nebo při řádné péči zjistit mohl a měl, pak je nutné při uplatňování reklamace tento požadavek dodržet.

Výkladové stanovisko spotřebitele je do jisté míry opodstatněné, bohužel však dle našeho názoru není možné tímto způsobem záruční podmínky interpretovat. Spotřebitel by musel společnosti mj. prokázat, že věc nebyla používána a nedocházelo tak ke zhoršování jejího stavu. Použije-li se podpůrně zákon, pak lze rovněž konstatovat, že vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu. Dle názorů právních teoretiků je stanovením lhůty "bez zbytečného odkladu" k uplatnění určitého práva vyvíjen na kupujícího určitý tlak, aby dbal o svá práva a uplatňoval je řádně a včas, přičemž překročení této lhůty by nemělo být zásadně promíjeno.

Jediná situace, kdy by společnost nemohla překročení lhůty "bez zbytečného odkladu" namítat, nastává za předpokladu, že o vadě v době předání věci věděla.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2020 08:14, před měsícem

K celé záležitosti konstatujeme, že jsme s ohledem na zjištěná fakta a zároveň i sjednané podmínky poskytované prodloužené záruky, nuceni na svém stanovisku k předmětné reklamaci trvat.

Je zcela logické, že pokud dojde k poškození výrobku - bazénu, který je navíc během zimního období dlouhodobě v tomto stavu vystaven působení střídání nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek, bude docházet k dalším nevratným změnám, které nepříznivě ovlivní jeho stav, ale rovněž do značné míry znemožní objektivní posouzení příčiny případné vady.

Tvrzení dTestu a poskytnutí záruky za jakost je zcela irelevantní. Naše společnost poskytuje záruku za výrobní nebo materiálové vady, nikoliv záruku za jakost, kterou nikde nedeklaruje. Podmínky poskytované záruky jsou samozřejmě volně k dispozici k seznámení.

Odhadnutí životnosti výrobku nebo některých jeho částí je velmi složité, jelikož je každý užíván za individuálních podmínek a je mu poskytována uživatelem i rozdílná péče. Rovněž v tomto případě lze směle konstatovat, že bazén rozhodně žádnou vadou netrpěl, jelikož tato by se vyskytla podstatně dříve, než po šesti sezonách jeho užívání.

Celou záležitost tímto naše společnost považuje za vyřízenou. Jsme však připraveni provést dle rozpočtu, který spotřebitel obdržel, placenou opravu tak, aby mohl svůj bazén i v nadcházejících sezonách dále používat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2020 19:31, před měsícem

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.

K výhradě proti "záruce za jakost" si dovolíme uvést, že se jedná o pojem pro smluvní záruku nad rámec záruky zákonné, se kterým pracuje § 2113 a následující zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jak uvádíme výše: "jedná se o čistě smluvní vztah, a nároky z vad, které se vyskytnou v této pozdější době, se tudíž řídí uzavřenou smlouvou, resp. obchodními podmínkami. Není-li stanoveno jinak, zákon se použije podpůrně." Rozsah tedy může být klidně dojednán tak, jak uvádí společnost, to však nic nemění na tom, že se bude z pohledu zákona jednat o "záruku za jakost".


Z Š

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.4.2020 18:14, před měsícem

Nesouhlasím se stanoviskem společnosti. K poškození výrobku - bazénu došlo pouze v jeho části cca 90 cm, tzn.,že tato část byla v době záruky stanovené touto společnosti do do 15.7.2021 byla provedena nekvalitně, případně byl použit vadný výrobek ( horní rám).Zbývající část bazénu zůstala i po zimním období bez změn.Podle mého názoru se reklamace nemůže zamítnout s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem.
Je zarážející, že většina nových zákazníků se nechá zlákat na 7 letou záruku, kterou však v případě uplatnění nechce společnost uznat.Toto je klamavá reklama.Jsem navíc dlouhá léta věrný klient společnosti ( zákaznická karta číslo 0205139 ).

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2020 18:41, před měsícem

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2020 16:20, před 13 dny

Vzhledem k tomu, že společnost již neprojevila zájem se k věci dále vyjádřit, přeřazujeme na základě žádosti stížnost na spotřebitele, aby mohl doplnit své vyjádření a stížnost uzavřít.


Zdeněk Šmahel

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.5.2020 08:40, před 5 dny

Z průběhu řešení mé stížnosti je patrné, jak si společnost Mountfield představuje 7 letou záruku na své výrobky.Ani nepovažovala za nutné se na závadu přijed podívat. Mám zdokladováno, že k závadě došlo jednorázově a nadále se její stav nemění.
Nejsem odborník abych dovedl rozeznat zda je vadný výrobek ( horní rám) nebo byla chybně provedena montáž, ale výsledek je v obou případek tentýž. Chyba je jednoznačně na straně dodavatele. Je mě úplně jedno který úsek společnosti opravu zajistí. Jenom nechápu proč firma dává 7 letou záruku a v případě závady se nechce k nápravě hlásit.
Společnost poskytuje záruku za výrobní nebo materiálové vady jak se uvádí ve stanovisku ze dne 14.4.2020, stav závady se ani nezhoršil v zimním období. Z toho lze logicky konstatovat, že výrobek byl vadný pouze v úseku, kde došlo k uvolnění fólie.Po celém zbývajícím obvodu folie drží.
Rád bych věděl kolik společnost dává finančních prostředků do reklam a svým praktickým chováním ztrácí potencionální zákazníky. Doufám, že nebudu muset napsat o mém problému např. ČT – pořad černé ovce, aby se veřejnost dozvěděla jak se firma Mountfield chová v případě, že se objeví vada v prodloužené záruce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.5.2020 10:25, před 4 dny

Vzhledem k vyjádření spotřebitele stížnost přece jenom ještě přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat. Poté poprosíme o přeřazení na nás, abychom stížnost mohli uzavřít.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.