Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#41257Podvodné jednání

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 12 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.04.2020, před rokem

Marie Adhikari

Znění stížnosti

Dobrý den, obracím se na Vás jménem mé sousedky, která je důchodového věku a momentálně nemůže komunikovat touto cestou.
Minulý rok ji navštívila zástupkyně CVŘ s tím, že získává informace o dodavatelích energií k účelu průzkumu. Nátlakem si vynutila její občanský průkaz a údaje od jejího současného dodavatele energií ČEZu. Když bylo nakonec zmíněno, že nejde jenom a pouze o "nezávazný průzkum", ale byla naznačena změna dodavatele energií, tak jí bylo sousedkou naprosto jasně a srozumitelně řečeno, že o nic takového zájem nemá. Nicméně slečna již měla opsané pro ni potřebné údaje a chtěla po sousedce, aby dané dokumenty podepsala. Sousedka odmítla a nic, zdůrazňuji nic, nepodepsala. Jaké bylo její překvapení, když jí 23.1. přišel dopis od nového dodavatele energíí LAMA energy a.s., který jí byl přidělen na základě výběrového řízení konaným sprostředkovatelem CVŘ.
Dále jí 24.2., čtyři měsíce po návštěve zástupkyně CVŘ a po obdržení dokumentů od LAMA energy a.s., přišlo 'Zamítnutí odstoupení od Přihlášky k výběrovému řízení'od CVŘ (odstoupení do dnešního data podáno nebylo), ve kterém se ale uvádí, že 'tímto Vám potvrzujeme přijetí odstoupení od Přihlášky k výběrovému řízení číslo 048633'. Dále je zde uvedena zmínka na paragraf 1829 z OZ, kde se uvádí, že 'spotřebitel má právo odstoupit od přihlášky ve lhůtě čtrnácti dnů, pokud byla sjednána mimo obchodní prostory. Lhůta začíná běžet od data jejího sjednání (podpisu smlouvy)'. Dále je zde uvedeno, že 'odstoupení jsme neobdrželi v zákonné lhůtě, proto nemohlo být akceptováno', což jaksi nedává smysl (první a poslední věta si protiřečí). Zde bych ráda upozornila na to, že ani jeden z dokumentů nebyl a není mou sousedkou podepsaný (dokumenty mohu v případě potřeby naskenovat).
Touto cestou se na Vás obracím s žádostí o pomoc při, a zde nevím, zda je vůbec na místě, když uvedu - odstoupení od smlouvy (zákonné náležitosti nebyly dle OZ splněny) a smazání veškerých osobních údajů z databáze CVŘ.
Předem děkuji, s pozdravem Ing. Marie Adhikari


Produkt

Číslo přihlášky u CVŘ 48633


Požadované řešení

Žádám tímto o vyjmutí z databáze CVŘ, dále o stornování a diskartaci veškerých dokumentů týkajících se mé osoby a o stornování smluv s novým dodavatel energie LAMA energy a.s. díky smlouvám, které nebyly mou osobou chtěné a podepsané. Dále také žádám o písemné potvrzení výše uvedeného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2020 11:23, před rokem

Z obsahu stížnosti však vyplývá, že v uvedené věci plná moc vůbec uzavřena nebyla. Dle § 551 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platí, že o právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

Pokud nebyla uzavřena plná moc, pak jednání, které učinil zástupce společnosti Centrální výběrová řízení a.s. vůči společnosti LAMA energy a.s. nemůže zavazovat spotřebitele. Toto jednání by v takovém případě zavazovalo pouze společnost Centrální výběrová řízení a.s. Pokud je spotřebitel přesvědčen, že ujednání o smluvním zastoupení nepodepsal a patrně došlo k falzifikaci jeho podpisu, doporučujeme aby se s touto informací obrátil i na společnosti LAMA energy a.s.

V případě, že by se spotřebiteli nepodařilo prokázat, že smlouva nebyla vůbec uzavřena, má spotřebitel i časově omezenou možnost od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Co se týče případné smluvní pokuty, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, 33 Odo 469/2006, platí, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti je absolutně neplatné. Pokud tedy spotřebitel odstupuje od smlouvy na základě zákonných důvodů, nemůže být za výkon tohoto práva sankcionován. Zda je takovéto ujednání součástí obchodních podmínek nebo smlouvy samotné není v tomto případě rozhodující.

Z obsahu stížnosti také vyplývá, že spotřebitel byl při "uzavírání" smlouvy patrně uveden v omyl. Pokud by se tedy spotřebiteli nepodařilo prokázat, že smlouvu vůbec nepodepsal, mohl by alespoň namítat, že byl při "uzavírání" uveden v omyl, a tudíž by mohl namítat neplatnost smluvního ujednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pro úplnost dodáváme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Zároveň vzhledem ke stylu, v jakém došlo "uzavření" smluvního zastoupení, spotřebitele informujeme, že může zvážit podání podnětu k orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 12:28, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.