Společnost


Ticketlive PRO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:20
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#41632Odmítnutí vrácení vstupného

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 měsíců 25 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.04.2020, před 9 měsíci

Blanka Lorencová

Znění stížnosti

Zdravím!13.11.19 jsem zakoupila 4 ks vstupenek na koncert Scooter na 8.5.20 přes web Ticketlive. Nyní pořadatel termín změnil na 27.1.2021 s platností stávajících vstupenek. Mailem jsem Ticketlive napsala, že chci vstupenky vrátit,ale odpověděli mi:"vstupenky dle vyjádření pořadatele zůstávají v platnosti na nový termín.Důvodem k navrácení částky může být pouze závažný důvod (dovolená, studium v zahraničí, plánovaná operace apod.)Pokud máte podobný závažný důvod, tak prosíme o prokázání potřebnými dokumenty (smlouva, lékařská zpráva atd.)"Následně jsem telef. asi s majitelem. Tvrdil,že on je jen prostředník a pořadatel vracet peníze nebude a ať si lístky prodám sama,že o ně bude určitě zájem, nebo ať jim pošlu ta potvrzení. Znovu jsem mu posílala mail s tímto Vaším sdělením: "Pokud pořadatel kulturní akci z jakéhokoliv důvodu zruší, máte nárok na vrácení plné výše vstupného. Totéž platí i pro případ, kdy pořadatel změní buď termín či místo konání akce, případně obojí. Nebude-li vám tato změna vyhovovat, máte opět nárok na vrácení částky, kterou jste za vstupenku zaplatili." Odepsal, že toto není pravda a kontakt na pořadatele dosud neposkytnul (předpokládám, že je to nějaká zahraniční agentura).Tak teď nevím co s tím. Velmi děkuji za radu! Lorencová


Produkt

Koncert skupiny Scooter 8.5.2020 (volný den) přesunut na 27.1.2021(středa,zima) cena 4 380,- celkem 4x vstup


Požadované řešení

Chci vrátit peníze. Hradila jsem platební kartou, tak by to neměl být problém dohledat. Vstupenky přišly mailem, jsem ochotna jim je vrátit a technicky to nemůže být problém dát znovu do prodeje, když jsou na konkrétní sektor a sedadla.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2020 19:33, před 9 měsíci

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li společnost peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Dle zákona je možné se s odkazem na zásah vyšší moci liberovat pouze v oblasti náhrady škody, nikoliv v oblasti tzv. následné nemožnosti plnění (k tomu viz § 2913 odst. 2 a § 2006 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). To znamená, že podnikatel má povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu vstupenek, ale nemá povinnost spotřebiteli hradit kupř. již zaplacenou zálohu na ubytování, které si spotřebitel v souvislosti se sportovní dopředu zaplatil.

Pokud byla kulturní akce přesunuta, jedná se o jednostrannou změnu podmínek, za kterých je poskytováno plnění ze strany společnosti. Jednostranná změna smluvních podmínek je ve smluvním právu v zásadě (tj. až na výjimku, kterou upravuje § 1752 občanského zákoníku) nepřípustná, neboť je v rozporu se základní zásadou smluvního práva pacta sund servanda („smlouvy mají být plněny“). Spotřebitel tedy bude muset zásadně vždy s jednostrannou změnou obsahu závazku souhlasit. Obsahem závazku je i ujednání o místě a času plnění.

Pokud se změnou závazku spotřebitel souhlasit nebude, bude závazek pro nemožnost plnění ze strany pořadatele zrušen a spotřebitel bude mít nárok na vrácení peněžních prostředků, které poskytl pořadateli. Pokud by spotřebitel s přesunutím souhlasil a pořadatel akce mu umožnil účastnit se na základě vstupenky zakoupené původně na jiný termín, je nutné toto právní jednání kvalifikovat jako tzv. novaci.

Případnou žalobu musí spotřebitel podat na pořadatele akce, portál, který prodej zprostředkuje, odpovídá pouze za vydání platné vstupenky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.