Společnost


ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42412Nedodání zaplaceného zboží z e-shopu Zara

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2020, před 3 měsíci

Ivona Fišerová

Znění stížnosti

Dobrý den, podávám stížnost týkající se nedodání již zaplacené objednávky. Dne 1.5. 2020 jsem učinila prostřednictvím webových stránek objednávku v e-shopu Zara v  hodnotě 2 596 Kč, kterou jsem ihned uhradila platební kartou. Tato objednávka byla rozdělena do dvou částí, přičemž jedna část objednávky mi byla doručena 7.5. doručovací společností GLS a ta druhá část objednávky mi měla být doručena později společností PPL. Dne 5.5. mi přišlo mailové oznámení od PPL, že mi tedy v příštích dnech bude doručována druhá část objednávky. Po týdnu čekání jsem se obrátila mailem na zákaznickou podporu PPL s dotazem na doručení mé zásilky. Dle trasovacího čísla 40758440016 byla zásilka převzata společností PPL do přepravy a přes týden s ní nebylo pohnuto. Dle mailového vyjádření PPL zásilka jim ovšem nebyla společností Zara dosud fyzicky předána a jsou k ní nahrána pouze elektronická data. Dle mailu od Zary byla ovšem zásilka již přepravci předána. O tom, že již 14 dní čekám na zaplacenou objednávku jsem informovala zákaznickou podporu Zary prostřednictvím kontaktního formuláře na jejich webových stránkách dne 11.5. 2020. Rovněž jsem žádala o zaslání mé již uhrazené zásilky a upozonila jsem je, že již 14 dní má společnost Zara mé peníze a já nemám svoji objednávku. Na toto jsem dostala 12.5. ze zákaznické podpory Zara vágní odpověď, že až někdo zjistí, kde je má zásilka, tak dají vědět. Kdy to bude, zda za týden, měsíc nebo rok tam uvedeno nebylo. Po třech dnech tj. 15.5. jsem opětovně prostřednictvím mailu žádala společnost Zara o zaslání mé již zaplacené objednávky a nebo vrácení peněz . Dosud bez odpovědi. Od 14.5. se snažím dovolat na zákaznickou linku Zary, abych zopakovala svůj požadavek na zaslání předem uhrazeného zboží a nebo vrácení peněz. Bohužel bezúspěšně, linka je stále obsazena. Jelikož se cítím společností Zara silně poškozena, již třetí týden od zaplacení nemám dosud ani zásilku a ani případné vrácené peníze za její nedodaní, podávám proto tuto stížnost.


Produkt

Nedodání předem zaplacené objednávky č. 40758440016 z e-shopu Zara


Požadované řešení

Dodání zaplacené objednávky a nebo vrácení peněz za její nedodaní


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2020 10:17, před měsícem

Pokud smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. V situaci, kdy prodávající dal spotřebiteli možnost si dopravce zvolit z předem poskytnutých možností, stále se jedná o situaci, kdy smlouvu o přepravě uzavírá se společností prodávající.

Uhradil-li spotřebitel kupní cenu za zboží, má prodávající povinnost dodat zboží ve sjednaném termínu a na určené místo. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle ustanovení § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení. Pokud prodejce nereaguje, odkazujeme na postup uvedený výše.

Pokud smlouvu o přepravě uzavíral se společností spotřebitel, doporučujeme mu, aby po společnosti ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. požadoval prokázání toho, že zboží bylo skutečně předáno dopravci. Pokud k tomuto prokázání dojde, je nutné uplatnit svůj nárok na dodání zboží vůči společnosti PPL CZ s.r.o.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2020 11:57, před měsícem

Spotřebitelka nám sdělila, že zboží jí bylo nakonec (po dvou týdnech čekání) doručeno. Stížnost tedy uzavíráme.