Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:419
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42777Neopávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.05.2020, před 2 měsíci

karel kukuczka

Znění stížnosti

po zaplacení poplatku na 6 měsícu o měsíc později další požadavek o zaplacení že nebylo zaplaceno.


Požadované řešení

peníze z učtu odeslany nevim zda platit znovu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2020 15:03, před měsícem

Ačkoliv to v obsahu stížnosti není explicitně uvedeno, vycházíme při řešení stížnosti z toho, že se jedná o tzv. automatickou prolongaci [tj. situace, kdy je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků]. Uvádíme však, že to je pouze náš výchozí bod, ze kterého musíme posoudit tuto stížnost, neboť z jejího obsahu neplyne více relevantních informací. Je tedy také možné, že se jedná pouze o omyl v administrativě společnosti co se týká již uhrazené částky. Proto spotřebiteli doporučujeme především komunikaci se společností a zjistit, k čemu se požadovaná platba váže.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. To znamená, že není-li spotřebitel upozorněn na možnost automatického prodloužení smluvního vztahu ve smlouvě samotné, ale pouze v obchodních podmínkách, není toto prodloužení vůči němu účinné.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně (k řádnému informování viz též odst. 2 tohoto vyjádření) neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána. Pokud byly spotřebiteli již účtovány neoprávněně nějaké poplatky (tj. v souvislosti s prolongovaným členstvím), rovněž by měl společnost vyzvat k jejich navrácení.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Tím, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná.

Společnost sídlí ve Švýcarsku a z toho důvodu není možné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Pokud by chtěl spotřebitel podat na společnost stížnost, musel by tak učinit u dozorového orgánu ve Švýcarsku. Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079. Na nich je umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit: https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty.

Závěrem znovu upozorňujeme, že výše uvedené řešení platí za předpokladu, že:
1) spotřebitel uzavřel se společností závazek na dobu určitou, přičemž
2) nebyl poučen o možnosti automatické prolongace v samotné smlouvě, resp. v registračním formuláři
3) a vymáhaná částka odpovídá poplatku, který společnost požaduje za služby, které má spotřebiteli poskytovat na základě automatické
prolongace v budoucnu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2020 10:48, včera

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.