Společnost


ROPETA LTD - Huglo.cz

Počet nahlášených stížností:99
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#42779Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.05.2020, před 2 lety

Naďa Adamcová Adamcová

Znění stížnosti

Děkujeme za Vaši objednávku!
Úspěšně jsme přijali objednávku č. 202847

Děkujeme za Vaši objednávku, kterou tímto emailem potvrzujeme. Aktuální stav Vaší objednávky si můžete kdykoliv prohlédnout ve Vašem zákaznickém účtu. Zásilka bude dodána co nejdříve a to na adresu, která byla uvedena při objednání.

Pokud jste platili kartou, již nic neplaťte! Níže naleznete pokyny pro platbu převodem, pokud jste zvolili bankovní převod.

Zaplaťte prosím částku 257 Kč a do variabilního symbolu uveďte 202847 ve prospěch bankovního účtu vedeného pod číslem 2070835029/5500.

V přehledné podobě níže:

Číslo účtu
IBAN
Variabilní symbol
Částka

2070835029/5500
CZ5155000000002070835029
202847
257 Kč


Produkt

Rouška


Požadované řešení

požaduji vrátit 257,- Kč na účet 1218221011/3030


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.7.2020 14:29, před 2 lety

Uhradil-li spotřebitel kupní cenu za zboží, má prodávající povinnost dodat zboží ve sjednaném termínu a na určené místo. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle ustanovení § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Odstoupit od smlouvy a získat zpět své peněžní prostředky je možné i prostřednictvím ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vhodné např. v situaci, kdy je sjednaná dlouhá doba dodání). Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy ještě před tím, než vůbec převzal zboží, má prodávající dle ustanovení § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, lhůtu 14 dnů na to, aby mu vrátil peněžní prostředky. Poté se prodávající ocitá v prodlení. Pokud prodejce nereaguje, odkazujeme na postup uvedený výše.

V případě, že v právním vztahu figuruje zahraniční subjekt, může se spotřebitel o pomoc obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum na stránkách www.evropskyspotrebitel.cz. Služby Evropského spotřebitelského centra jsou zdarma.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.8.2020 10:50, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.