Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:217
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#43094CK Exim Tours nekomunikuje...

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.06.2020, před 3 lety

Ľubica Karasová

Znění stížnosti

Dňa 16.1.2020 som uzavrela zmluvu o zájazde do Egypta za 1791,25 Eur. Dňa 16.3.2020 bol zájazd zo strany CK Exim Tours zrušený pre pandémiu. Dňa 17.3.2020 som CK žiadala o vrátenie zaplatenej čiastky. CK Exim Tours so mnou nekomunikuje, neodpisuje na e-maily.
Do dnešného dňa nemám peniaze ani poukaz, ale nevykazujú ani snahu komunikovať so mnou ako s klientkou.


Produkt

Zájazd č.131024137 s plánovaným odchodom 5.4.2020 z Prahy


Požadované řešení

Žiadam o vrátenie zaplatenej plnej čiastky alebo vystavenie Poukazu Lex Voucher.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.7.2020 12:13, před 3 lety

V řešené věci došlo k odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany pořadatele, a to v režimu § 2536 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., tedy z důvodu mimořádných a nezvladatelných okolností (kupř. pandemie).

K 24. dubnu 2020 vešel v účinnost zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu ("lex voucher"). Tento zákon stanoví, že pokud dojde v období od 20. února do 31. srpna 2020 ke zrušení zájezdu z důvodu mimořádných či neočekávaných okolností v místě pobytu nebo cesty, má cestovní kancelář možnost místo vrácení peněz vystavit spotřebiteli poukaz na jiný zájezd nejméně v hodnotě původního zájezdu. Tento postup dovolený zákonem však Evropská komise vidí jako problematický, pokud není respektována možnost volby vrácení peněz ze strany spotřebitele. Unijní právo upravující práva spotřebitelů v této oblasti je totiž obsaženo ve směrnicích, které jsou založeny na tzv. principu maximální harmonizace. To mj. znamená, že členské státy nemohou zavádět vlastní předpisy, které by se od jednotného standardu ochrany spotřebitele odchýlily. Dle našeho názoru tak lze dospět k tomu, že vrácení kupní ceny ve formě voucheru je vždy vázáno na souhlas spotřebitele.

Uvádíme však, že dle našeho názoru bude nutné tento nárok (tedy vrácení kupní ceny v peněžní podobě) nutné pravděpodobně vymáhat soudní cestou, neboť cestovní kanceláře se budou pravděpodobně odvolávat na platný a účinný vnitrostátní předpis. Máme však za to, že obecné soudy by se z důvodu eurokonformního výkladu měly přiklonit na stranu spotřebitele, a to i z důvodu ustálené judikatury Ústavního soudu (viz kupř. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2778/19 a nález sp. zn. II. ÚS 78/19).

Vydání peněžních prostředků po odstoupení od smlouvy je nutné provést bez zbytečného odkladu. Pokud je společnost tři měsíce po odstoupení stále nečinná, je tento požadavek zjevně porušen.


Pokud by spotřebitelka netrvala na vrácení peněžních prostředků (a nerozporovala tedy ani platnost vnitrostátního předpisu lex voucher pro rozpor s unijním právem) a společnost jí voucher nabídne, je povinna ho spotřebitelce také bezodkladně vydat.

Dle § 6 odst. 1 lex voucher platí, že po dobu trvání ochranné doby na žádost zákazníka pořadatel nabídne zákazníkovi náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu. Dle § 6 odst. 3 lex voucher platí, že ochranná doba končí, jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu. Po skončení ochranné doby má pořadatel zájezdu povinnost do 14 dnů vrátit spotřebitelce peněžní prostředky.

Nereaguje-li cestovní kancelář na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že cestovní kancelář nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky (popř. kupní cenu ve formě voucheru) v přiměřené době, je možné ji vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2020 10:11, před 3 lety

Spotřebitelka doplnila stížnost o níže uvedené vyjádření.

Dobrý deň,
rada by som sa Vám poďakovala za pomoc pri riešení mojej sťažnosti.
Určite aj na základe vašej intervencie mi boli vrátené finančné prostriedky za zrušený zájazd do Egypta.
Ďakujem pekne a želám veľa úspechov.

Na základě toho stížnost uzavíráme s dosažením dohody.