Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#43254Pokuta, neplatnost přihlášky a odvolání plné moci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.06.2020, před rokem

Helena Belavá

Znění stížnosti

Formou podomního prodeje jsem v červenci 2019 pod nátlakem zřejmě uzavřela smlouvu se společností CVR. Jsem důchodkyně, je mi 82 let a o tom, že v podstatě uzavírám smlouvu na změnu dodavatele jsem neměla tušení. Pracovník společnosti mě oslovil na chodníku před mým domem s tím, že by mi příp. mohl zlevnit cenu energií u stávajícího dodavatele, ale že se k ničemu v žádném případě nezavazuji a ani nedojde ke změně dodavatele.

Nyní mi přišel dopis, že jsem povinna uhradit pokutu ve výši 2000,- Kč, jelikož jsem dle tohoto dopisu měla uskutečnit právní jednání, které mělo za následek znemožnění úspěšné přeregistrace k vybranému dodavateli energií, měla jsem porušit smluvní podmínky uvedené v č. 2 Podmínek výběrového řízení, jenž jsou součástí Přihlášky č. xxx. Dopis přišel jen obyčejnou poštou, nikoliv doporučeně a pokutu mám prý uhradit do 14 dnů od jeho převzetí.

Pracovník mě rozhodně nepoučil, že do 14 dnů mohu od smlouvy odstoupit (jak by také mohl, když jsem se dle jeho slov k ničemu nezavázala), ani mi nepředal formulář „Odstoupení od přihlášky k výběrovému řízení“. Přitom dle § 9 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je prodávající povinen spotřebitele řádně seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná.
Navíc se jednalo o podomní prodej, který je v našem městě zakázán tržním řádem.

Vzhledem k tomu, že přihláška byla podána klamavou a nekalou praktikou, měla by být brána za neplatnou, tudíž neměli právo za mě sjednávat jakékoliv jiné smlouvy.

Společnosti Centrální výběrová řízení, a.s. jsem dne 19.6.2020 zaslala doporučeně na adresu Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 dopis se svým vyjádřením společně s odvoláním plné moci a odstoupením od přihlášky k výběrovému řízení.

V uplynulých dnech jsem jim poslala i email na podpora@cvras.cz, odkud mi odpověděli, že „k vystavení pokuty došlo z důvodu: Vámi nebo Vaším jménem bylo zasláno zpětvzetí výpovědi na dodavatele LAMAenergy. Takový krok je možný provést i pouhým odsouhlasením do telefonického hovoru dodavateli. Tudíž pokud jste telefonovala s dodavatelem Bohemia energy a odsouhlasila jste jim aby za Vás jednali, mělo tedy za následek neúspěšnou přeregistraci“.

Jsem připravena vše řešit soudní cestou a přes Českou obchodní inspekci.


Požadované řešení

Žádám o výmaz veškerých svých údajů z registru společnosti, o zrušení uvedené pokuty, o zrušení přihlášky, odvolání plné moci a bezplatné vypořádání s novým dodavatelem energií vybraným CVŘ (LAMAenergy). Chci setrvat u svého stávajícího dodavatele energií, se kterým jsem spokojena, nechci přecházet k jinému dodavateli ani mu nemíním platit pokuty za odstoupení od smlouvy, kterou jsem s ním ani neuzavřela.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.6.2020 10:48, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2020 13:55, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.