Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#43429Zapíraná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 19 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.06.2020, před 5 měsíci

Kamil Štěpánek

Znění stížnosti

Koncem února jsem reklamoval minibook Umax Wision (v té době jěště v zákonné záruce) Den po vypršení lhůty na reklamaci jsem dostal sms, že má reklamace bude vyřízena v nejbližší době formou "OPRAVA" Po dalším měsíci jsem telefonicky kontaktoval prodejní místo a minibook byl připraven k vyzvednutí. Vzal jsem si jej domu a opraven byl jen z části a navíc byl poškozený dotekový display.Kontaktoval jsem reklamační odd. kde mi sdělili že výrobek mohu poslat poštou k nim na oddělení. Reklamovaný výrobek přijali v květnu. Doposud to není vyřízeno. I po několika telefonátech,emailech s žádostí o odstoupení od kup. smlouvy, s veškerými potřebnými doklady. Mám zaplacené nahodilé poškození a prodlouženou záruku. A ani v tomto případě mi služba nebyla umožněna. Žádal jsem o vrácení prostředků jak za výrobek, tak i za poštovné a pojištění které jsem nemohl viužít skrze zapírání a laxnímu přístupu této společnosti.


Produkt

Umax VisionBook 11Wi Pro, v.č. 11WIPRO5160412 , EAN 8595142714455


Požadované řešení

Vrácení mnou vynaložených financí t.j. 6.033,- (Notebook 4.890,- Pojištění 976,- poštovné 167,-) na účet, který jsem posla emailem na reklamační odd.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2020 11:58, před 4 měsíci

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Dle našeho názoru se lhůta vztahuje i na povinnost prodávajícího připravit reklamovaný výrobek k vyzvednutí pro spotřebitele a spotřebitele o možnosti vyzvednout si výrobek informovat. Pokud bychom připustili závěr opačný, došlo by podle našeho názoru k popření samotného účelu existence této lhůty. Lhůta je zde proto, aby spotřebitel nenesl nepřiměřeně dlouhou dobu negativní dopady (negativním dopadem zde rozumíme nutnost obejít se bez reklamované věci) toho, že mu byla dodána vadná věc a on pouze uplatnil v souladu se zákonem své nároky, které mu plynou z vadného plnění. Zadržování věci i po uplynutí lhůty s odůvodněním, že se zboží připravuje ke zpětnému vydání a že na tuto přípravu se lhůta nevztahuje, není podle našeho názoru v souladu se smyslem zákonné úpravy a se zásadou ochrany slabší smluvní strany.

Tento názor opíráme i o nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 2063/17, ze dne 23. 11. 2017, podle kterého platí, že připouští-li zákonná ustanovení, která upravují spotřebitelské vztahy, vícero možných výkladových řešení, je ústavně konformní takový výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci (o tom, co všechno patří pod pojem "vyřídit reklamaci" viz výše) ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Dodáváme, že pokud není vada v rámci reklamace zcela odstraněna, nelze hovořit o tom, že reklamace byla vyřízena řádně.

Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

K poškození zařízení: ze zákona odpovídá v souladu s ustanovením § 2944 občanského zákoníku za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci, pokud by vzhledem k povaze poškození (zjevné) bylo možné předpokládat, že bude v protokolu v rámci zhodnocení stavu věci uvedeno. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.10.2020 17:10, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.