Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:139
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#43985Ukončení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.07.2020, před 4 měsíci

Michal Hejný

Znění stížnosti

Dne 13.7.2018 mou matku navštívil obchodní zástupce firmy Envona a podepsal se mnou „Přihlášku“, ale při jeho odchodu nezanechal kopii této smlouvy, formulář pro odstoupení ze smlouvy ani kontakt na sebe či firmu.

Svůj nesouhlas se smlouvou proto mohla zaslat až po obdržení jejich prvního dopisu ze dne 30.7. 2018, který se týkal oznámení o přijetí žádosti. To neprodleně učinila doporučeným dopisem dne 3.8. 2018, kde jim popsala vzniklou situaci a zrušila svůj souhlas se smlouvou a v pokračování výběru dodavatele energií.

Tento i její další dopisy buď ignorovali nebo se odvolávali na to, že přihlášku je možné zrušit až po připojení k vítěznému dodavateli. Přičemž za omítnutí přestupu k vybranému dodavateli si naúčtovali pokutu ve výši 7.600,-

Po té, co je dopisem ze dne 23.10.2018 informovala o ukončení odběru energií a přepisu odběrných míst na nového odběratele. Kdy požadovala opětovně ukončení přihlášky, zneplatnění plné moci a odvolala souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tuto informaci vyhodnotili pouze jako zrušení plné moci a po té co omítla podepsat novou plnou moc, protože už k tomu nebyla oprávněna, přišli s požadavkem na zaplacení další pokuty 7600,-, který z výše uvedeného důvodů odmítla zaplatit.

Po více než roce nekomunikace obdržela dopis "Dohoda o ukončení smlouvy" ze dne 20.3.2020 se "sníženou pokutou" ve výši 3.800,-
Na jeho základě firmu znovu upozornila na nedodržení zákona při podpisu smlouvy a požádala akceptaci ukončení smlouvy podle §1829, odst.2. a zaslání kopie jí podepsané přihlášky, která ji za celou dobu nebyla poskytnuta.

Bohužel opět bez odezvy.


Produkt

Přihláška k výběrovému řízení pro domácnosti


Požadované řešení

Ukončení přihlášky bez dalších sankcí


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.8.2020 09:21, před 4 měsíci

Dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitelka nárok odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy. V situaci, kdy spotřebitelka nebyla řádně poučena o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy a nebyl jí poskytnut vzorový formulář k odstoupení od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uplatní se § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení výslovně stanoví: "Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel."

Co se týče smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň není možné podle rozsudku Nejvyššího soudu, sp. zn. 32 Cdo 4469/2010, spojit smluvní pokutu s výkonem práva, kterým je odstoupení od smlouvy. Uplatnění odstoupení od smlouvy tedy nemůže mít podle judikatury za následek účtování smluvní pokuty.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.9.2020 17:05, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.