Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:132
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#45791Nevyžádané potvrzení registrace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.10.2020, před 4 měsíci

Eva Peclová

Znění stížnosti

Reagovala jsem na inzerát na portále jihočeských realit, konkrétně k dražbě nemovitosti. Odeslala jsem kontaktní formulář s prosbou o více informací k dražbě a podmínky dražby. Přišel mi obratem e-mail, že pro více info se musím registrovat ZDE.... vyplnila jsem registrační formulář a odeslala. Součástí e-mailu jsou i obchodní podmínky, rozklikla jsem externí odkaz, kde portál S-Dražby uvádí registrační poplatek 5000 Kč. Není tedy pravda, že na poplatek je klient upozorněn při registraci! Naopak je skryt v obchodních podmínkách v odkaze info mailu. Dále společnost uvádí, že k dokončení registrace je nutné potvrdit prolink v potvrzovacím mailu, který je odeslán na základě registrace. Na tento email jsem již nereagovala a nic nepotvrzovala, protože o placené členství nemám zájem! Druhý den mi přesto přišlo potvrzení, že můj účet byl úspěšně schválen administrátorem. Obratem jsem odpověděla že o členství ani o jejich služby, potažmo nemovitost nemám zájem! Z tohoto důvodu jsem již nepotvrzovala ani předchozí email. Oprávněně se domnívám , že jsem byla uvedena v omyl a společnost S Dražby jedná za hranicí korektnosti a klame zákazníky.


Produkt

Nepotvrzená registrace na placeném portálu S Dražby


Požadované řešení

Žádám okamžité vyřazení svých údajů z databáze S Dražeb! Storno nedokončené registrace! Pro další klienty jasné informování o poplatku za registraci hned v prvním kroku registrace!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.10.2020 11:37, před 4 měsíci

Spotřebitele předně upozorňujeme, že níže uvedené vyjádření k jeho stížnosti se vztahuje na situaci, kdy k registraci došlo před 26. 2. 2020. Pokud došlo k registraci (na adrese https://www.s-drazby.cz/registrace.html) až po 26. 2. 2020, spotřebitel byl velmi pravděpodobně poučen o tom, že registrace je zpoplatněna. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že tuto informaci před tlačítko „Registrovat se“ doplnila. Vzhledem k tomu, že je hned za touto informací umístěn také odkaz na aukční podmínky a ceník, nelze již tvrdit, že spotřebitel nebyl o zpoplatnění registrace poučen. Dodáváme však, že pro účely jasného informování by dle našeho názoru bylo vhodnější ještě uvádět částku, kterou je nutné zaplatit rovnou, či ji aspoň v ceníku odlišit od ostatních. Připojujeme také varování Exekutorské komory ČR: https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2683-exekutorska-komora-varuje-ceskym-internetem-se-siri-podvodne-drazby?w=. Tolik k upozornění na změněný přístup společnosti ve věci‚ způsobu informování spotřebitele o cenách‘. Na dalších řádcích již uvádíme vyjádření ke stížnosti samotné.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně. Společnost má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč. Podání podnětu k šetření je možné zde: https://www.coi.cz/podatelna/

Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Co se týče poplatku spojeného s registrací účtu, nebylo na něj do výše popsané změny upozorňováno v registračním formuláři ani jinak. Informace o ceně je podstatnou náležitostí, o které musí být spotřebitel jasně informován v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po něm mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté pouze v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitele.

I pokud k registraci došlo až po 26. 2. 2020, platí následující. Pokud je pravidlem, že "k dokončení registrace je nutné potvrdit prolink v potvrzovacím mailu, který je odeslán na základě registrace", není bez tohoto potvrzení řádně dokončena registrace. Jinými slovy, spotřebitel se platně nezaregistroval. Toto pravidlo lze kvitovat, jinak by mohlo docházet k lehké zneužitelnosti. Pokud nebyl dokončen celý registrační proces, nebyla mezi spotřebitelem a podnikatelem uzavřena smlouva, tím pádem nevzniká povinnost spotřebitele hradit jakékoliv poplatky, které by plynuly z platně uzavřené smlouvy. Vycházíme přitom ze znění stížnosti. Pokud takto pravidla kontraktačního procesu opravdu znějí, nebyl tento proces ukončen a smluvní vztah nevznikl.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.11.2020 18:42, před 4 měsíci

Dobrý den paní Peclová, postupujte dle doporučení dTestu, kontaktujte ČOI a její závěry zde zveřejněte, tak ať i ostatní klienti znají názor ČOI na aktuální obchodní případy. Jak dTest zde správně uvádí, na Vaši registraci po 26.2.2020, dopadá níže uvedené, citujeme:

"Spotřebitele předně upozorňujeme, že níže uvedené vyjádření k jeho stížnosti se vztahuje na situaci, kdy k registraci došlo před 26. 2. 2020. Pokud došlo k registraci až po 26. 2. 2020, spotřebitel byl velmi pravděpodobně poučen o tom, že registrace je zpoplatněna. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že tuto informaci před tlačítko „Registrovat se“ doplnila. Vzhledem k tomu, že je hned za touto informací umístěn také odkaz na aukční podmínky a ceník, nelze již tvrdit, že spotřebitel nebyl o zpoplatnění registrace poučen."

Ohledně odkazu na oznámení EKCR, tak níže uvádíme odkaz z Ministerstva vnitra ČR na komerční využití informací z veřejného sektoru, kde je jasné, že z naší strany není ničeho porušováno:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-verejneho-sektoru-a-jejich-dalsi-komercni-vyuziti.aspx.

Samotné potvrzení emailové adresy nemá vliv na to, zda je registrace dokončena, či ne, jedná se pouze o ověření emailové adresy. U soudního jednán se prokazuje, kdo emailovou adresu užívá a v některých případech IP adresa. Obecně se má za to, že uživatel emailové adresy je zodpovědný za komunikační provoz na své emailové adrese.

Ale i tak, pokud stále nevěříte tomu co Vám tvrdíme, opravdu se obraťte na ČOI a její vyjádření zde prosím zveřejněte. Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2020 13:50, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Eva Peclová

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.12.2020 10:45, před 3 měsíci

Dobrý den, reakce portálu S Dražeb je jako přes kopírák, stále stejná pro všechny, kdo si tu stěžují na jejich obchodní praktiky, a že jich není málo! Nepotvrzenou registraci neberete v potaz, za odeslanou registraci bere odpovědnost provozovatel IP adresy.... no výborně! Takže pokud by teoreticky někdo učinil registraci z noname internetové kavárny, zaplatí to provozovatel? To asi ne. Ale dost polemiky. Výpověď smlouvy, kterou jste mi i přes nepotvrzenou registraci přesto udělili, jsem ihned obratem vypověděla, jak e-mailem, tak samozřejmě doporučeně poštou na dresu sídla firmy, kterou jste si převzali dne 6.11.2020 pod podacím číslem RR597980942CZ na základě dodejky, kterou mám k dispozici. Jak jistě víte Vaše služba, posyktovaná on-line, nespadá do kategorie, která by podle litery zákona nebyla možná písemně v zákonné lhůtě vypovědět. Což jsem učinila. Dále předávám celou věc mému právnímu zástupci. A po poradě s ním postoupím věc také ČOI, dle rady DTestu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2020 12:32, před 3 měsíci

Jestliže spotřebitelka vůči společnosti ve 14denní lhůtě od registrace jasně sdělila požadavek na ukončení smlouvy, potom má zřejmě na mysli, že jí svědčilo právo na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu. Pokud byl požadavek na ukončení smlouvy (ať už v jakékoliv formě - právní jednání se posuzuje dle svého obsahu) společnosti sdělen do 14 dnů, resp. jej spotřebitelka nejpozději do 14 dnů od registrace odeslala, potom jí dle našeho názoru svědčilo právo od smlouvy odstoupit.

V případě poskytování služeb lze sice z práva na odstoupení uplatnit výjimku, avšak § 1837 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který výjimku stanoví, zní následujícím způsobem: "Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (...) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, (...)."

Z uvedeného a dalších ustanovení občanského zákoníku jasně plyne, že aby bylo možné uplatnit výjimku, a tedy neumožnit spotřebiteli odstoupení od smlouvy, musí udělit výslovný souhlas s tím, aby služby byly splněny v průběhu lhůty pro odstoupení. Takový souhlas musí mít formu aktivního jednání spotřebitele a musí vůči němu být komunikován odděleně tak, aby spotřebitel pochopil jeho důsledky. Tzn., že za výslovný souhlas nelze považovat, pokud spotřebitel odsouhlasí např. smluvní podmínky, případně další smluvní dokumentaci, v níž je souhlas uveden.

Jelikož registrační formulář na webu s-drazby.cz tento výslovný souhlas nijak neřeší, nelze dle našeho názoru případnou výjimku uplatnit, a pokud tedy spotřebitelka reagovala takovým způsobem, jak popisuje, a to do 14 dnů od registrace, měla právo od smlouvy odstoupit, a tím i právo na vrácení všech peněžních prostředků ve smyslu § 1832 odst. 1 občanského zákoníku.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
17.12.2020 14:24, před 3 měsíci

Dobrý den, k vyjádření dTestu ve věci odstoupení od smlouvy v návaznosti na údajné nutné aktivní jednání spotřebitele a nutnost vést komunikaci odděleně tak, aby spotřebitel pochopil jeho důsledky, uvádíme následující: textace souhlasu - žádosti se započetím činnosti před uplynutím 14 denní ochranné lhůty byla koncipována doslovně a přesně dle požadavků ČOI a to již v rámci první provedené kontroly ČOI v létě roku 2019. Pokud tedy dTest zde uvádí jinou formulaci, či postup při provedení souhlasu - žádosti v přímé návaznosti na možnost odstoupení od smlouvy, tak se nabízejí pouze dvě možné odpovědi: A) buď dTest zde uvádí chybné a zavádějící informace pro spotřebitele, nebo za B) ČOI v rámci své kontrolní a dohledové činnosti chybně doporučuje konkrétní textace v rámci smluvních podmínek. Navrhujeme kontaktovat ČOI a dotázat se, zda dTest má v komentáři tohoto postupu "pravdu", či zda jsou ze strany dTestu zde uvedená chybná doporučení v této konkrétní věci. Děkujeme.


Eva Peclová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.1.2021 15:13, před měsícem

Na základě zavádějící předsmluvní komunikace, kterou obdrží každý zákazník, který standartně reaguje na inzerát na portálu Sreality, jsou další informace podmíněny registrací na portále, registrace postrádající jasné uvedení konkrétní ceny, za kterou si službu sjednáváte považuji za zásadní klamání spotřebitele opomenutím(protože většina klientů by v opačném případě registraci neučinila), dále standratní chybějící dvoufázové ověření klienta a v neposlední řadě velmi podobný název portálu, evokující svou podobností vztah s vyhledávačem Seznam.cz, který nemá základní služby pro koncové zákazníky zpoplatněny, a kde jsem oprávněná se mylně domnívat, že fungují jako partnerská doména. Přesto, že jsem přesvědčena, že za těchto podmínek obchodní vztah vůbec nevznikl, odstoupení od smlouvy jsem odeslala obratem, jak jsem již uvedla s tím, že o jejich služby nemám zájem. A tedy dle platného zákona o online službách odstupuji od smlouvy. Telefon na centrále nikdo nezvedá, na mail nikdo nereaguje. Podotýkám, že žádné služby jsem nečerpala a ani neměla v úmyslu čerpat a protistrana mi žádné služby neposkytla. Nemovitost, které se registrace měla týkat byla s veškerými informacemi včetně dražební vyhlášky volně k dispozici na webu pořádajícího aukčního portálu. K dražbě samotné nedošlo, nemovitost majitel vyplatil a dražba byla tedy zrušena. To jen tak na okraj, protože o draženou nemovitost v případě S Dražeb vlastně vůbec nejde. Víc nemám co bych dodala. A beru věc jako uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2021 16:22, před měsícem

Možnost spotřebitelky odstoupit od smlouvy opíráme o dvě skutečnosti:

1) Obsah (nebo jinými slovy textace/formulace) samotného ustanovení, které zní "Zájemce souhlasí s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (jinak by se případně exekuční dražby nemohl zúčastnit), bere na vědomí sdělení, že po odeslání dražební vyhlášky a znaleckého ocenění k příslušné exekuční dražbě (zahájení plnění) nemá právo od smlouvy odstoupit", je souladný se zákonem. Máme za to, že z našeho předchozího vyjádření neplyne, že bychom samotnou formulaci ustanovení nějakým způsobem kritizovali a rozporovali tím doporučení České obchodní inspekce.

Potíž shledáváme v tom, jakým způsobem je od spotřebitele získán výslovný souhlas. Výslovný souhlas podle nás nelze udělit tak, že toto ustanovení je zahrnuto mezi několik dalších ustanovení do dokumentu "sdělení před uzavřením smlouvy". Spotřebitel schválením tohoto dokumentu, který není součástí registračního formuláře (registrační formulář odpovídá smlouvě, na níž spotřebitel připojuje svůj podpis), uděluje paušální, nikoliv výslovný souhlas.

2) Ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku znemožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy tehdy, byla-li služba splněna. Aby bylo možné posoudit odstoupení spotřebitele od smlouvy jako neoprávněné, musí být služba k okamžiku odstoupení v plném rozsahu poskytnuta [k tomu viz i čl. 16 písm. a) směrnice 2011/83/EU]. Ze stížnosti ani z další komunikace neplyne, zda byla služba v plném rozsahu poskytnuta. Nebylo-li tomu tak, může spotřebitelka odstoupit od smlouvy.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost potvrdit nebo vyvrátit, že byly zcela poskytnuty služby, které byly předmětem smlouvy (zejm. zajištění informací ke klientem poptávané dražbě, e-mailová podpora).


Eva Peclová

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.1.2021 13:34, před měsícem

Veškerou komunikaci s portálem jsem prováděla pouze přes mobilní telefon pozdě večer 26.10.2020, jejich registrační formulář je na obrazovce mobilu značně nepřehledný, zřejmě kvůli absenci mobilní verze. Potvrzení mnou neautorizované registrace ze strany SDražeb proběhlo v čase 0:20 po půlnoci 27.10.2020. Následoval druhý email od nich. Mezi prvním a druhým mailem uběhlo cca 20 minut. Ani jeden z mailů jsem do začátku řešení celé kauzy zde na DTestu neotevřela, vzhledem k tomu, že jsem registraci neverifikovala, obávala jsem se, že se jedná o spam. Zvláště pak druhý email, s patrnou přílohou, ( tu jsem pak s odstupem několika dnů po obdržení otevřela) která obsahovala všeobecné informace k dražbě jako takové, které má portál uvedeny i na webu a dražební listinu s oficiálním popisem nemovitosti, v té době už zrušené dražby, která byla od začátku volně k dispozici na portále pořadatele dražby jako zákonná informace pro dražebníky. Na nevyžádané potvrzovací maily jsem reagovala obratem v běžnou denní/pracovní dobu týž den, tedy 27.10., mailem s odpovědí, že o placené členství ani o žádnou jinou podporu ze strany portálu nemám zájem a žádala jsem o vyřazení z databáze. Se stejnou žádostí jsem kontaktovala centrálu ten samý den, 27.10.2020. Od osmé hodiny ranní jsem se několikrát snažila dovolat, ale na uvedených číslech bylo spojení navázáno vždy pouze s automatem a nikam dál na fyzickou podporu obchodu se hovor nespojil. Pak už následovalo bez zbytečného odkladu odeslání písemné výpovědi smlouvy v zákonné lhůtě doporučeně na adresu dne 29.10.2020 pod číslem RR597980942CZ, který si společnost převzala na základě dodejky dne 6.11.2020. Žádná další komunikace mezi mnou a portálem jinde než zde v DTestu stížnostech neproběhla. Jelikož si mailovou schránku nemažu, při procházení jsem narazila na to, že mně tato společnost kontaktovala již v roce 2018, patrně na základě mé reakce na inzerát nemovitosti na S Realitách, v hlavičce mailu je uvedené staré logo společnosti S Dražby, které je opravdu prakticky totožné s logy domén patřící pod vyhledávač Seznam. Jeho znění vkládám do přílohy. Obsah sdělení je po podrobném pročtení odlišné od toho, co posílají dnes. Tady bylo ještě vše zdarma..... klient platil pouze v případě, že nemovitost opravdu vydražil. Tehdy jsem na mail nereagovala....odtud asi pramení moje snížená ostražitost.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2021 18:39, před měsícem

Z vyjádření spotřebitelky plyne, že jí do okamžiku jejího odstoupení nebyly poskytnuty veškeré avizované služby, resp. že jí rozhodně nebyly poskytnuty služby odpovídající výši poplatku za registraci, který společnost zdůvodňuje zpravidla velkým objemem práce v souvislosti s podporou svým klientům.

Nevidíme tedy důvod, který by bránil spotřebitelce v odstoupení od smlouvy tak, jak učinila. Pro odstoupení od smlouvy v tomto případě je přitom dostačující už první e-mail, který společnosti zaslala.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
14.1.2021 19:41, před měsícem

Dobrý den, nevíme jestli dTest odpovídal na příslušný dotaz, nebo na něco jiného, odpověď nedává smysl. Máme tomu rozumět tak, že když si klient nerozklikne email, že je to náš problém ? Stejně tak, když klient pro registraci používá mobilní telefon ? Prosíme o upřesnění, ať se tímto zvláštním vyjádřením dTestu mžeme dále zabývat, Děkujeme.


Eva Peclová

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.1.2021 13:31, před měsícem

I ten nejmenší e-shop má na konci nákupu standardně tlačítko odeslat objednávku, po kliknutí odeslat se zobrazí rekapitulace objednávky, kde je jasně a srozumitelně uvedeno, co zákazník kupuje a hlavně kolik to stojí - tedy cena, jako jasná a nedílná součást uvedená na jedné a té samé straně spolu. Teprve po té zákazník, srozumněn se všemi náležitostmi kupní smlouvy obchod dokončuje a tlačítkem potvrdit kupuje, tedy uzavírá obchod. Ve vaší branži je naprostým standardem verifikace, kdy klient zpětně potvrzuje buď proklikem na link v mailu nebo kódem v sms vytvoření registrace a v rekapitulaci je pak před potvrzením seznámen s podmínkami a s konkrétní cenou za službu. Vyjímkou není ani zaslání notářsky ověřeného podpisu na smlouvě nebo kopie OP. Jenže si myslím, že tento postup není pro vás výhodný, potřebujete registraci klienta uzavřít co nejrychleji a bez zbytečných odkladů, tak aby se běžný zájemce o nemovitost pod dojmem výhodné koupě, co nejméně orientoval. Jste si vědomi, že balancujete na hraně a tak musí jít vše v těsném sledu v jakoukoliv denní i noční hodinu. Nechápu, kde berete tu sebejistotu a aroganci se kterou se tu dohadujete s klienty, když máte celý svůj byznys opřený o nepozornost potenciálních klientů a jak vidno málokdo z nich uvěřil tomu, že za přeposlání veřejně dostupného dokumentu, který je ze zákona součást nabídky v případě dražby, si dovolujete požadovat 5000,-?! Protože ničeho jiného jsem se konkrétně já od vás nedočkala a popravdě ani neočekávala, protože jak jsem vám sdělila obratem, o žádné služby za těchto podmínek jsem neměla a nemám zájem. Na maily neodpovídáte, telefony na centrále nezvedáte a komunikujte jen zde. Takže si myslím, že je úplně vedlejší, zda jsem mail s přílohou otevřela nebo ne. Dvakrát jsem vám vypovídala smlouvu obratem, když byste zvedali telefon tak i třikrát, neboť jsem nebyla před odesláním formuláře jasně a úplně seznámena se všemi podstatnými náležitostmi a cena je jedna z nejpodstatnějších. A není pro to dostatečná omluva, že máte napsáno ve formuláři, že služba je zpoplatněna a ceník je součástí obchodních podmínek zde.... Důvodně jsem očekávala, že cenu služby a její základní podmínky odsouhlasím při verifikaci a věřte, že když byste napsali cenu služby k tlačítku registrace, za těchto podmínek bych ji v žádném případě neučinila! A nakonec se vrátím zase k e-shopům, kterými jsem začala.... oni svoji část smlouvy splnili odesláním zboží, a přesto já jako zákazník mám ze zákona nárok odstoupit od smlouvy a zboží jim ve lhůtě vrátit, nejsem-li z jakéhokoliv důvodu spokojena. V čem vidíte rozdíl v naší kauze? Dokážete si představit, že by třeba taková Alza, nebo Zalando přestalo komunikovat se zákazníky, odesílalo nepotvrzené zásilky a odmítalo jim pak převzít zpět reklamované zboží?? Já ne....vlastně ano....už by dávno nepodnikali a jejich místo by ihned zabral jiný konkurent na trhu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2021 12:33, před měsícem

Z naší strany v tomto případě vycházíme z toho, co jsme uváděli dříve:

jednak se jedná o problém s tím, že v případě uplatňování výjimky z práva na odstoupení od smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb je nutné získat od spotřebitele výslovný souhlas s tím, aby mu byly služby poskytnuty před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, což v tomto případě neprobíhá dostatečným způsobem, jak bylo z naší strany popsáno již dříve;

a jednak je jenom velmi těžko představitelné, že služby, které společnost uvádí, že registrovaným uživatelům poskytuje za poplatek, byly plně poskytnuty automatickými e-maily uprostřed noci, a pokud služba nebyla splněna, nelze výjimku uplatnit tak, jak činí společnost (opět viz dřívější vysvětlení).

Za situace, kdy spotřebitelka reagovala sdělením, které je možné zařadit pod uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, v podstatě bezprostředně po registraci, tak nevidíme vzhledem na komunikaci u tohoto případu důvod pro nepřiznání nároku na odstoupení od smlouvy.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
19.1.2021 13:06, před měsícem

Dobrý den, nepoužíváme žádné automatické emaily, nevíme z čeho dTest vychází, to že naše lidské zdroje pracují i v noci, neznamená, že se jedná o nějaké automatické emaily, ale vše je u nás založené na lidských zdrojích, z čeho dTest usuzuje, že se jedná o automatizaci ?? Vždyť je velmi jednoduché si toto ověřit, zkuste zaslat několik různých dotazů na stejný email a uvidíte, že dostanete vždy konkrétní odpověď, což při automatizovaných odpovědích není možné docílit v rámci konkrétní emailové adresy. A i kdyby se jednalo o automatizaci, v čem je problém ? Opravdu to myslíte vážně ?? Je možné někde v rámci dTestu poukázat na odbornost komentářů a nechat některé vaše argumenty prověřit, zda vůbec patří do této "rubriky". Ohledně výslovného souhlasu spotřebitele s plněním dle smlouvy před uplynutím 14 denní ochranné lhůty, tak tento text byl právě upraven dle požadavku ČOI z kontroly v létě 2019, můžeme tedy rozvinout diskusi, zda má pravdu ČOI, nebo dTest, jelikož vše činíme dle doporučení ČOI a pokud vznikne pochybnost, tak absolutně nemáme problém kontaktovat přímo ústředního ředitele ČOI, o čemž byl v minulosti dTest opakovaně informován. Dotaz na dTest, opravdu si myslíte, že při případném využití automatizovaných odpovědí nedojde k poskytnutí plnění dle smlouvy ?? Vážně ??

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2021 11:51, před měsícem

Ačkoliv se budeme obsahově opakovat, pokusíme se vyjádření zjednodušit natolik, aby nezakládalo u stran sporu pochybnosti.

1) Způsob textace ujednání (obsah ujednání) je něco jiného, než způsob získávání souhlasu s tímto ujednáním.

2) Souhlas musí být v řešené věci získán výslovně. Vyžaduje to § 1837 písm. a) a související ustanovení občanského zákoníku. Souhlas výslovně získán nebyl. Odstoupit od smlouvy je proto už z tohoto důvodu možné.

3) Odstoupit od smlouvy není možné tehdy, byl-li získán výslovný souhlas (což se v řešené věci nestalo), a zároveň byla-li služba zcela splněna. Úplné splnění služby vyžaduje jednak již citovaný § 1837 písm. a) občanského zákoníku, jednak článek 16 písm. a) směrnice 2011/83/EU.

4) Skutečnost, že služba nebyla splněna, dovozujeme zejména z výše úplaty. Služba je zpoplatněna částkou 5 000 Kč. Za tuto částku není podle nás odpovídajícím plněním zaslání přílohy, která dle slov spotřebitelky "obsahovala všeobecné informace k dražbě jako takové, které má portál uvedeny i na webu a dražební listinu s oficiálním popisem nemovitosti, v té době už zrušené dražby, která byla od začátku volně k dispozici na portále pořadatele dražby jako zákonná informace pro dražebníky." Proto se domníváme, že jelikož se chce podnikatel jistě vyhnout případným nárokům spotřebitele z neúměrného zkrácení, jistě tento servis ještě dále doplňuje, aby hodnota je plnění odpovídala protiplnění spotřebitele. K dalšímu poskytnutí/doplnění služby v řešené věci dle slov spotřebitelky nedošlo. Odstoupení navíc uplatnila ještě před tím, než jí případná další část služby mohla být poskytnuta.

5) I kdyby přeci jen k úplnému splnění služby došlo, stále má spotřebitelka možnost odstoupit od smlouvy, neboť neudělila výslovný, ale paušální souhlas.

Doufáme, že jsme pochopitelně vysvětlili naše stanovisko. Při formulacích našich komentářů vycházíme mimo jiného také ze znění § 4 a § 5 občanského zákoníku. Jelikož se komunikace zjevně dostala do slepé uličky a smírné řešení není zjevně možné, stížnost uzavíráme.