Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46258Česká srovnávací podvodné jednání

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 14 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.11.2020, před rokem

Karolina Zikmundova

Znění stížnosti

V březnu jsem byla kontaktována telefonistkou z České srovnávací, kde mi nabídli účast v soutěži o levnějšího dodavatele energií. Bylo mi řečeno, že se bude soutěžit o nejlevnější energie, kdo vyhraje, tomu bude nabídnuta nezávazná nabídka, srovnání cen energií, na jejímž základě se budu moci rozhodnout, jestli chci této nabídky využít. Dále mi bylo řečeno, že abych mohla být zařazen do soutěže a abyste mohli pracovat s mými údaji, je potřeba podepsat smlouvu a využití této služby. K čemuž lze využít i kurýrní službu. Na tomto jsme se dohodli, kurýr mi přivezl dokumenty a jelikož spěchal, byla jsem přinucena smlouvy podepsat, aniž bych si vše řádně přečetla. Podepisovala jsem tak dokumenty s vírou v to, co mi před tímto bylo telefonicky řečeno. Později jsem ale zjistila, že nabídka srovnání není nezávazná a že dokonce již měníte mé dodavatele energií. Bohužel už dávno uplynula 14ti denní výpovědní lhůta a když jsem chtěla nyní odstoupit od smlouvy, hrozí mi pokutou 5000,-kč. Smlouva s novým dodavatelem, by měla začít běžet od nového roku.. Co mám dělat? Děkuji za případnou radu Karolína Zikmundová


Produkt

Česká srovnávací, energetická soutěž


Požadované řešení

Zajímá mne, zdali jsem povinna platit pokutu. Zkusím napsat do České srovnávací mail i dopis, že odstupuji od smlouvy i plné moci. Podle diskuzí na internetu, všem i poté vyhrožují pokutou, která se navyšuje. Bojím se, že pokud nezaplatím, aby mi někde nevznikal dluh.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2020 11:41, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Mimo namítání neplatnosti je možné využít možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinností je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Z preventivních důvodů dodáváme, že dle § 11a odst. 3 energetického zákona platí, že uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu mimo obchodní prostory, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Nehraje přitom roli, že smlouva mohla být (z přísně formálního hlediska) uzavřena zprostředkovatelem v obchodních prostorách dodavatele energií, neboť souhlas se zastupováním získal zprostředkovatel mimo obchodní prostory.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 10:23, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.