Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:132
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#46286Neoprávněná faktura

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.11.2020, před 4 měsíci

Lukáš Gabčo

Znění stížnosti

Dobrý den, při hledání koupě rodinného domu,jsem narazil na tuto stránku milionový prodej,kde nabízeli Nemovitosti,abych je viděl musel jsem se zaregistrovat,tak jako u mnohá jiných podobných stránek, bohužel tato byla z poplatnena aniž bych o tom věděl,po registraci mi na mail přišla faktura..hned druhý den jsem poslal písemné odvolání, reklamací ktera byla převzata !vše v zákonné lhůtě do 14 dnů....po půl roce mě opět přišla jejích faktura na částku 7700 Kč..dodnes jsem od nich nedostál žádnou odpověď krom fraktury,kterou nehodlám zaplatit, jejích služby jsem nevyužil a tu zpoplatněnou registraci , která nejde ani vidět,je to nesrozumitelné a zavádějící..


Požadované řešení

Jelikož jsem podal včas zrušení registrace a odvolání že smlouvy.. žádám její uznání a smazání dluhu 7700 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.11.2020 10:35, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně. Společnost má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč. Podání podnětu k šetření je možné zde: https://www.coi.cz/podatelna/.

Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Informace o ceně je podstatnou náležitostí, o které musí být spotřebitel jasně informován v průběhu všech fází registračního procesu, resp. sdělování údajů společnosti, aby po něm mohla následně společnost tuto částku žádat. Sdělení o ceně skryté pouze v ceníku či podmínkách se tak nejeví jako dostatečné informování spotřebitele.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
19.11.2020 12:30, před 4 měsíci

Dobrý den pane Gabčo, pokud jste opravdu poslal druhý den po registraci odstoupení od smlouvy, tak máte pravdu a poplatek Vám nebude účtován, jelikož jak správně uvádíte, odstoupil jste před obdržením plnění dle smlouvy. Prosíme tedy pošlete nám na email fakturace@vyhledani-nemovitosti.cz příslušný doklad (že jste nám odstoupení skutečně zaslal) o Vašem odstoupení od smlouvy, jelikož u nás žádné Vaše odstoupení neevidujeme, tím nevylučujeme, že nemáte pravdu. Jinak v rámci Vašeho požadavku na zajištění koupě RD Bohumín do ceny 2,5mil CZK Vám bylo od nás odesláno několik emailů, přesně dle Vašich požadavků a to např. dne 30.3.2020 v 10:48h, dne 25.5.2020 v 10:17h, dne 8.6.2020 v 10:51h....atd. Nechápeme, proč jste nám již v této době neoznámil, že o službu nemáte zájem, jelikož jak uvádíte, jste v minulosti odstoupil. Dále se důrazně ohrazujeme proti Vašemu tvrzení ve veřejném prostoru o "podvodu", zvažte jak toto své odvážné tvrzení můžete doložit, zejména pokud je informace o poplatku zveřejněna na webu a to opakovaně, jednak jak informací o zpoplatnění služby, v horní a spodní části registračního formuláře (tedy celkem 2x), tak v samotném textu webu, kde je registrační poplatek uveden v číselné podobě (tedy celkem 3x), tak jak požaduje např. dTest. Můžeme zde vnést i domněnku, že si klient objedná naši službu a poté, když po načerpání služby má uhradit poplatek, se mu prostě již nechce platit? A zcela záměrně zde tvrdí : podvod. Každopádně tvrdíme, že pokud spotřebitel nečiní své jednání v rámci „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“, tak jak je tato jeho povinnost definována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, je tato nečinnost klienta - spotřebitele pouze jeho rozhodnutím a za jeho nečinnost neneseme žádnou odpovědnost a klient - spotřebitel se nemůže domáhat právní ochrany, kdy sám svým jednáním a to zejména tím, že spotřebitel nečinil v rámci „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“ způsobil - zavinil tvrzený stav ze strany klienta - spotřebitele, že se neseznámil, resp. že nebyl informován o příslušném poplatku ve smluvních podmínkách, kdy však svým projevem vůle tvrdí opak. Pokud i tak máte pochybnost, kontaktujte ČOI a její závěry zde prosím zveřejněte, tak jak to radíme nespokojeným klientům. Proč zde nikdo závěry ČOI nezveřejní? Každý ať si udělá obrázek sám......


Lukáš Gabčo

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.11.2020 18:53, před 4 měsíci

Zde přikládám doklad,..nemám co dodat snad jen to že v době kdy se to stalo tam tyto upozornění na peníze a poplatky nebyli,to vím jednoznačně a pokud to tam je tak jste to za tu dobu upravil správně..a jen ve svůj prospěch, poněvadž takto jsem asi nedopadl sám milí pane...doklad jsem vám doložil a doufám že věc je uzavřena děkuji za váš čas a přeji méně takových to omylů

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.1.2021 15:04, před měsícem

Spotřebitel nám prostřednictvím další stížnosti zaslal následující vyjádření:

"Dobrý den,
Už jsem tady jednou psal o svém problému a poslal k němu potřebné podklady na vyřešení problému. Zde posílám odkaz na první stížnost kde jsem čekal na reakci společnosti: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/46286/neopravnena-faktura

Jak můžete vidět na odkazu tak společnost reagovala jenom jednou s tím, že chce poslat důkazy o tom že jsem odstoupil v řádné lhůtě. Místo řádně odpovědi jsem akorát obdržel zdlouhavý email připomínající odpověď typu CTRL C CTRL V.Tak jako teď tak ani předtím jsem neobdržel žádnou odpověď na odstoupení. Žádám proto ještě jednou o uznání odstupu od smlouvy jelikož jsem hned na druhý den poslal žádost o odstoupení,tím pádem jsem dodržel v dané lhůtě."

K odstoupení od smlouvy uvádíme, že jde o jednostranné právní jednání. Pokud má spotřebitel za to, že řádně a včas odstoupil od smlouvy, má nárok na vrácení všech jím uhrazených nákladů. Souhlas nebo potvrzení společnosti není nutné.

Dle § 555 občanského zákoníku platí, že odstoupení od smlouvy může být označeno i jinak (např. jako výpověď, odvolání, atp.), přičemž takové právní jednání má i nadále účinky odstoupení od smlouvy, pokud z jeho obsahu plyne, že jde právě o odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydat spotřebiteli. Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Stížnost bude na základě vyjádření společnosti upravena, aby se v ní neobjevovaly náznaky obviňování ze spáchání trestného činu.

Stížnost primárně přeřazujeme na spotřebitele, aby doplnil informaci o tom, zda již došlo v mezidobí k vyřešení sporu.


Lukáš Gabčo

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.1.2021 17:07, před měsícem

Dobrý den , přišel mi od společnosti e-mail ve kterém se uvádí , že odstoupení od smlouvy bylo v pořádku ,tudíž výzvu k úhradě berou za bezpředmětnou.

Reakce společnosti

Publikováno
21.1.2021 18:55, před měsícem

Dobrý den, přesně tak, odstoupení bylo podáno ve lhůtě, tak jak uvádí správně dTest, tudíž není problém uznat toto odstoupení jako platné a tím pádem výzvu považujeme za bezpředmětnou. Děkujeme dTestu za zprostředkování této možnosti, jak dojít se spotřebitelem ke vzájemné dohodě. Spotřebitel částku neuhradil, tudíž nedošlo k bezdůvodnému obohacení a vše by mělo být v pořádku. Děkujeme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.1.2021 19:05, před měsícem

Děkujeme stranám za součinnost a žádáme spotřebitele, aby potvrdil poslední vyjádření společnosti a stížnost poté případně uzavřel.


Lukáš Gabčo

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.1.2021 19:18, před měsícem

Hodnocení: