Společnost


ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#46429Vadná oprava- neoprava notebooku Sony Vaio

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2020, před 11 měsíci

Miroslav Hulka

Znění stížnosti

Dne 9.10.2020 byla zakázka – oprava nefunkčního notebooku Somy Vaio PCG-816M přijata společností Abax – servisní centrum Pardubice pod zakázkou SZ 0125202767. Společností PPL byl 11.10.2020 byl NB odvezen do opravy

13.10.2020 bylo telefonicky oznámeno, že cena opravy bude 4.779,- Kč.

15.10.2020 byl NB Odeslán zpět.

Součástí předání NB byl dokument: „Výdej servisního rozsahu: SZ0125202767, kde je uvedeno: Výstupní testy OK, ale doklad o těchto testech nebyl předán.

NB byl spuštěn a zkontrolován testem HV. Výsledek testu bylo vykázání vadných klystérů na HD a jedna z pamětí RAM byla označena za vadnou. Při práci bylo zjištěno nefunkčnost na numerické klávesnic a to číslo „7“.

Druhý den nebylo možno NB spustit. Ocitl se ve stavu před opravou.

Snažil jsem se telefonicky spojit se zástupci společnosti, Ale za 3 dny to nebylo možné na žádném z čísel uváděných na internetu. Vždy se ozval automat a stejný hlas s tím, že všichni jsou zaneprázdněny a tento stav trvá dodnes. Lze ověřit na tel- číslech: 552308491-2 a 596622622.

Navíc na dokumentu „Výdej servisního rozsahu SZ0125202767 je uvedeno:
Zákazník je povinen překontrolovat plnou funkčnost vyzvednutého zařízení nejpozději v den převzetí z opravy. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční".

21.10.2020 jsem uplatnil reklamaci mailem na reklamačním oddělení.Nebylo odpovězeno.
23.10.2020 jsem provedl 1. urgenci
27.10.2020 po 2. reklamaci mě bylo oznámeno zástupcem servisu Bohdanem Hladkým, abych opravu reklamoval, což jsem zatím neučinil.

Snažil jsem se ještě využít internetové linky „Napište řediteli“ se žádostí o prověření odmítnutí kompenzace. Toto jsem učinil 2x, ale Bohužel bez úspěchu.
Nabyl jsem přesvědčení, že se mnou není jednáno seriozně a nabyl jsem nesvědčení, že ze mě budou vylákány další peníze pod záminkou, že byly shledány další nutné opravy, které nesouvisí s 1. opravou. Proto jsem předal NB jiné organizaci pro zjištění stavu, kde se potvrdila vadná paměť RAM a příčina nespouštění NB byla shledána ve vadné klávesnici.


Produkt

notebookSomy Vaio PCG-816M


Požadované řešení

Kompenzace vyúčtovaných neoprávněných položek. Neúspěšnou opravu považuji za neoprávněno. Dopravní náklady za oprávněnou položku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2020 17:02, před 10 měsíci

Z uvedené stížnosti vyplývá, že se v tomto vztahu jednalo pravděpodobně o "mimozáruční", a tím pádem placenou opravu. Smlouva o takové opravě je smlouvou o dílo (viz § 2587 občanského zákoníku).

O právech spotřebitele z vadného plnění u smlouvy o díle platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Vzhledem k tomu, že ze zákona zcela jistě nevyplývá, zda se nároky z vadného plnění budou řídit obecnou úpravou kupní smlouvy, anebo speciální úpravou o koupi zboží v obchodě, přičemž tato otázka není vyjasněna ani v právní teorii, přikláníme se (v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Ústavního soudu ČR ohledně výkladu zákona v nejasnostech ve prospěch spotřebitele) k tomu, že na danou problematiku použijeme ustanovení o koupi zboží v obchodě (§ 2158 a následující občanského zákoníku).

Dle této úpravy platí, že nemá-li věc deklarované nebo sjednané vlastnosti, může kupující v rámci uplatněné reklamace požadovat dle § 2169 občanského zákoníku primárně dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud je ale možné věc jednoduše opravit nebo vyměnit nějakou její součást bez zbytečného odkladu, mají tyto způsoby vyřízení reklamace přednost. Jestliže není možná ani jedna z uvedených variant, má kupující právo od smlouvy (nebo od její části) odstoupit. Rovněž je spotřebitel dle § 2169 odst. 3 občanského zákoníku oprávněn žádat po zhotoviteli přiměřenou slevu; není však povinen akceptovat, nabídne-li mu slevu sám zhotovitel.

To znamená, že spotřebitel by měl uplatnit reklamaci provedené "mimozáruční opravy", neboť dle jeho tvrzení nebyla provedena řádným způsobem. Požadovat může primárně provedení opravy znovu (bezplatně). Teprve pokud není opětovné provedení opravy možné, může spotřebitel od smlouvy odstoupit (tj. požadovat vrácení peněžních prostředků, které poskytl podnikateli za opravu věci). Bude-li reklamace uznána, může spotřebitel požadovat i proplacení nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace, a to v souladu s § 1924 občanského zákoníku. Takovým nákladem je např. poštovné, doručuje-li spotřebitel věc k reklamačnímu řízení podnikateli prostřednictvím přepravce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2021 19:13, před 9 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.