Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46636Podvodny telefonát s operstorkou vaší společnosti

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 30 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.12.2020, před rokem

Andrea Veselska

Znění stížnosti

Dobrý den vaše zamestnankyne, když vypukla soutěž dodavatelů služeb mě přesvědčování o tom, že se nijak k ničemu nezavazuji premluvila k podpisu tzv. Přihlášky do soutěže po té přijel kurýr s dokumenty k podepsání, které jsem nečetla proto, že jsem byla ujistena že vše je bez závazku včera mi přišla smlouva na sdružení služeb od jakési Lamy se kterou nesouhlasím a nechci jí z důvodu toho že mám již předběžnou smlouvu s ČEZ o které jsem informovala tu dotyčnou paní, která mě kontaktovala z vaší společnosti a důrazně jsem jí říkala, že k jinému dodavateli nechci. Tímto žádám o storno smlouvy s Lamou energy a také žádám o to aby veškeré mé údaje co se týče mé osoby které odemne máte i plnou moc aby jste okamžitě vymazali ze svého systému a nijak více s nimi nenakladaly. VESELSKÁ MŮJ EMAIL:andreaveselska@centrum.cz tel:734 535 482


Produkt

Číslo smlouvy Lama 1020002918, 2120003192


Požadované řešení

Bez jakýchkoliv sankcí zrušit smlouvu jak u vás tak u společnosti Lama energy a.s.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 11:38, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu zprostředkovatele spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Pokud jde o smlouvu mezi spotřebitelem a dodavatelem (uzavřenou zprostředkovatelem, který k tomu získal spotřebitelův souhlas mimo obchodní prostory), energetický zákon dává spotřebiteli také bezplatnou možnost úniku. Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je spotřebitel oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (a tedy logicky i ještě před zahájením dodávek). Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence (dodavateli). Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 11:17, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.