Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47198Podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.12.2020, před rokem

Alexandra Straková

Znění stížnosti

Plyn a elektriku mám od dodavatele Bohemia Energy. 12.2.2020 jsem se dohodla s ČS energie, až mi skončí smluvní doba se stávajícím dodavatelem smlouva, že přejdu s energiemi a plynem k nim. Najednou se u mě objevil, jakýsi pán s tím, že je z České srovnávací a mapují energie a mohou mi podat informace kdo má energie nejlevnější. Pak několikrát kdosi volal a já jim řekla, že mám smlouvu s ČS energie a nikam jinam přestupovat nechci. Až v říjnu mi volal jakýsi pan Rak z České srovnávací s tím, že je vše v pořádku a jestli jim mohu poslat emailem dohodu s ČS energii. No a 17.12.2020 mi přišlo, že jsem 16.10.2020 podepsala jakousi smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie a dohodu o zastupování,kterou jsem udělila aukční společnosti pod číslem 1010106640 a 2110129333 a že jsem vyhrála v aukční soutěži dodavatele LAMA energy a.s. od 1.3.2021. Hned jsem se spojila s ČS energie a paní mi vyhledala, že Česká srovnávací zrušila můj smluvní vztah s ČS energii bez mého vědomí.
Nikdy jsem s Českou srovnávací nic neměla nic jsem od nich nechtěla a ani jsem nic nepodepsala. Učili na mě boudu a vůbec nebrali na zřetel, že jsem několikrát opakovala, že mám smlouvu s ČS energií. Navíc mi teď vyhrožují pokutou pokud nebudu od LAMA energy a.s. od 1.3.2021 brát elektriku a plyn. Straková


Produkt

Podvodná smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie a dohodu o zastupování, kterou jsem udělila aukční společnosti pod číslem 1010106640 a 2110129333


Požadované řešení

okamžitě ukončit jakýkoliv vztah s Českou srovnávací, a s LAMA energy a.s. na dodávku elektriky a plynu bez jakýchkoliv sankcí nebo pokut.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 11:58, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech:
(i) neplatnost přihlášky, neboť v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.
(ii) zdánlivost přihlášky, neboť v případě, kdy vůbec nebyla projevena vůle spotřebitele se smluvně vázat, se k takovému zdánlivému právnímu jednání dle § 551 a 554 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nepřihlíží (jako by smlouva ani nebyla).

Přestože podle obsahu stížnosti smlouva vůbec nebyla platně uzavřena, vyjádříme se k možnosti od ní odstoupit, neboť se jedná o jednodušší způsob vyvázání se (než prokazovat neplatnost či zdánlivost, viz výš). Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu zprostředkovatele spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Pokud jde o smlouvu mezi spotřebitelem a dodavatelem (uzavřenou zprostředkovatelem, který k tomu získal spotřebitelův souhlas mimo obchodní prostory), energetický zákon dává spotřebiteli také bezplatnou možnost úniku. Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je spotřebitel oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (a tedy logicky i ještě před zahájením dodávek). Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence (dodavateli). Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinností je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.4.2021 11:43, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.