Společnost


DuPonti s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#47537Neoprávněné strhávání částky 600 Kč

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2021, před měsícem

Tomáš Schaffer

Znění stížnosti

Zdravím,

vše to začalo 10.6.2020 jednorázovým oprávněným poplatkem u katolicke seznamky, bylo to 100 Kč a pak 400 Kč, což je v pořádku. Posléze k mému úžasu 10.7. 2020 platba bez mého vědomí 600 Kč, další 9.8.2020 opět 600 Kč, 8.9. 2020 také 600 Kč,8.10.2020 rovněž 600 Kč.,7.11.2020 také 600 Kč, to jsem si ještě nezaregistroval a pak 7.12.2020 opět 600 Kč a nyní 6.1.2021 také 600 Kč.Tady jsem se obrátil na suport seznamky, kde jenom se jménem Monika, zastupující seznamku komunikovala. Pak napsala účet smazán... Takže k platbám 600 Kč bych souhlas opravdu nikdy nedal (dohromady 4200 Kč) a po ujištění, že mám účet smazán byla v teď lednu opět srážka... Takže můžu jen varovat další uživatele katolicke seznamky (možná i jiných) na nekalé praktiky v tomto případě DuPonti, která to celé strhává bez vědomí klientů. Zásadní bylo, že jsem se nemohl přihlásit a zrušit účet a platební údaje ani po změně hesla i když jsem ho věděl... Prostě kvalitní zlodějna.


Produkt

Poplatek za služby u katolické seznamky, www.katolickaseznamka.cz


Požadované řešení

Navrácení peněz, ukončení těchto měsíčních plateb bez měho souhlasu a vědomí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2021 09:54, před měsícem

Ačkoliv to ze stížnosti nevyplývá přímo, mohlo by v tomto smluvním vztahu dojít k tzv. automatické prolongaci smluvního vztahu, která je upravena v čl. 11 odst. 2 obchodních podmínek společnosti (nazvané jako "Smluvní ujednání"). Automatická prolongace spočívá v tom, že je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby (obvykle jeden měsíc) a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná. Dle smluvních ujednání na https://www.katolickaseznamka.cz/terms-and-conditions je uživatel oprávněn smluvní vztah založený smluvními ujednáními kdykoliv i bez uvedení důvodu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na adresu poskytovatele. Obdržení výpovědi je poskytovatel povinen uživateli bezodkladně potvrdit odesláním oznámení na jeho emailovou adresu.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Pokud závazek zanikl uplynutím původně sjednané doby a přesto společnost spotřebiteli nevrátí peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod se zánikem závazku odpadl). V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.1.2021 09:58, před měsícem

Dobrý den,
tento uživatel se na nás obrátil pomocí kontaktního formuláře na naší stránce.
https://www.duponti.com/kontakt-cz/

Případ proto řešíme s uživatelem na přímo.
Profil na katolické seznamce byl skutečně smazán a platby se netýkají tohoto, ale jiného účtu na jiné seznamce.
DuPonti s.r.o.

Reakce společnosti

Publikováno
13.1.2021 09:58, před měsícem

Dobrý den,
tento uživatel se na nás obrátil pomocí kontaktního formuláře na naší stránce.
https://www.duponti.com/kontakt-cz/

Případ proto řešíme s uživatelem na přímo.
Profil na katolické seznamce byl skutečně smazán a platby se netýkají tohoto, ale jiného účtu na jiné seznamce.
DuPonti s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2021 10:31, před měsícem

Na základě sdělení společnosti stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2021 11:21, před 14 dny

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.