Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2752
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#48346Výpověd smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.02.2021, před 4 měsíci

Lenka Kolibačová

Znění stížnosti

Dobrý den, tímto podávám výpověď smlouvy, a to čistě z právní jistoty, vzhledem k tomu, že z mé strany NEUZNÁVÁM jakýkoliv smluvní vztah ani finanční závazky vůči společnosti Be2 S.a.r.l.

Dobrý den, tímto vypovídám smluvní vztah se společností Be2 S.a.r.l. a odstupuji od smlouvy a to s okamžitou platností. Taktéž požaduji deaktivaci profilu.
Vzhledem k tomu, že jsem nebyla společností Be2 S.a.r.l. řádně poučena o smluvních podmínkách, tudíž jsem byla uvedena v omyl, žádám o okamžité zrušení automatického prodlužování smlouvy jelikož tento čin hodnotím jako překvapivé ujednání dle paragrafu 1753 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Prodloužení smlouvy jsem neměla v úmyslu.

Kolibačová Lenka
Referenční číslo: CZ-2021-01-13-212053577-BE2-DN


Produkt

Be2 seznamka


Požadované řešení

Okamžitá deaktivace účtu
Výpověď smlouvy
Zákaz jakékoli manipulace s mými osobními daty


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.2.2021 09:16, před 4 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru v tomto případě dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem.

Pro nejrychlejší ukončení doporučujeme využít možnost uvedenou v bodu 8. odst. 3) všeobecných obchodních podmínek společnosti: " Zákazník je oprávněn vypovědět zpoplatněný smluvní vztah, který je uzavřen zakoupením Prémiového členství podle článku 2 odstavce 4, a to kdykoliv (bez výpovědní lhůty) před koncem předplaceného období. Ukončení Prémiového členství lze provést buďto v sekci „Nastavení“ v profilu zákazníka, nebo kliknutím zde (podle pokynů k ukončení Prémiového členství). Takto podaná výpověď je účinná ke konci předplaceného období, ve kterém je výpověď podána." Podmínky s proklikem lze nalézt zde: https://www.be2.cz/info/vop

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Pokud závazek zanikl uplynutím původně sjednané doby a přesto společnost spotřebiteli nevrátí peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod se zánikem závazku odpadl). V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

Reakce společnosti

Publikováno
11.2.2021 23:14, před 4 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.3.2021 09:32, před 3 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2021 18:09, před 2 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.