Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#49053Žádost zrušení plné moci, výpověď přihlášky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2021, před 2 měsíci

Jana Pálociová

Znění stížnosti

Chci se ujistit, jestli centrální výběrové řízení ještě společnost existuje. Já jsem se dovolala P. Dvořákovi - je to mladík který se mnou sepsal přihlášku na výběrové řízení v roce 2018. Ten pán tvrdí že společnost už je v likvidaci. Centrální výběrové řízení my vybralo xenergie a tvrdí že aj když firma je v likvidaci tak stejně musím přejít do xenergii. A až pak mi zanikne moje plná moc. Teraz nevím jestli Centrální výběrové řízení má bude pokutován, jestli má právo na to. Odpověď na mojí adresu jsem žádnu nedostala. A ani po d centrální výběrové řízení nemám žádnou adresu. Tvrdí mi pán že místo kde sídlila firma už nemá a telefoni jsou výple. Můžou má pokutován že sem odmítla společnost kterou mi centrální výběrové řízení vybralo. Odstoupila jsem od smlouvy dva měsíce před zahájením smlouvy. Můžou má teď pokutován xenergie


Požadované řešení

Skate mi poradit


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2021 16:49, před měsícem

Centrální výběrová řízení a.s. je v probíhajícím insolvenčním řízení, více informací viz na https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?ic=6394566&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&rowsAtOnce=50. Zahájení insolvenčního řízení nemá za následek automatický zánik plné moci. Chce-li spotřebitel plnou moc společnosti odvolat, musí tak "aktivně" sám učinit.

Pokud jde o smlouvu mezi spotřebitelem a dodavatelem (uzavřenou zprostředkovatelem, který k tomu získal spotřebitelův souhlas mimo obchodní prostory), energetický zákon dává spotřebiteli také bezplatnou možnost úniku. Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je spotřebitel oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (a tedy logicky i ještě před zahájením dodávek). Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence (dodavateli). Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Pokud jde o případné smluvní pokuty, tak je-li smluvní pokuta obsažená pouze v obchodních podmínkách, je neúčinná (nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11). Dále, je-li smluvní pokuta sjednána příliš neurčitě (tzn. formulace typu "v případě porušení povinností plynoucích z této přihlášky" atp.), z níž není přesně možné určit, jakou konkrétní povinnost vlastně kryje, je taková smluvní pokuta neplatná (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. NS 23 Cdo 4281/2011). A konečně, smluvní pokuta sjednaná pro případ výkonu práva na ukončení závazku (tzn. smluvní pokuta sankcionující spotřebitelův výkon práva na odstoupení od smlouvy nebo práva na výpověď smlouvy) je neplatná, neboť smluvní pokuta může být požadována pouze tehdy, je-li porušena smluvní povinnost, nikoliv je-li využito zákonem nebo smlouvou založené právo na ukončení závazku (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 4469/2010).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.4.2021 11:26, před 24 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.