Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:177
Z toho za letošní rok:68
Stále v řešení:19
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#50075Registrační poplatek - neoprávněné účtování poplatku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
13.04.2021, před 2 měsíci

Daniel Tlačil

Znění stížnosti

Dne 1. 2. 2021 jsem na internetu narazil na inzerát nemovitosti s výhodou cenou. Ze zvědavosti jsem inzerát rozkliknul. Bylo po mně požadováno vyplnění přihlašovacích údajů. Ty jsem vyplnil v domnění, že se jedná jen o obecné informace. Při vyplňování přihlašovacích údajů jsem neviděl žádnou informaci o poplatku ve výši 5.000,-- Kč. Potom mi na e-mail byly zaslány informace k elektronické aukci uvedené nemovitosti. Vzhledem k tomu, že jsem se elektronické aukce nikdy neúčastnil, rozhodl jsem se, že se této aukce účastnit nebudu, a přestal jsem se o nemovitost zajímat.
Dne 12. 4. 2021 mi na e-mail přišla od společnosti S-dražby.cz výzva k úhradě 5.000,-- Kč za zaslané informace k elektronické dražbě. Byl jsem velice překvapen, nemohl jsem pochopit, za co mám požadovanou částku zaplatil. Žádné informace o poplatku mi předem srozumitelně a jasně nebyly sděleny. Kdybych věděl, že jsou informace k uvedené nemovitosti zpoplatněny, tak bych se o nemovitost vůbec nezajímal. Při vyplňování přihlašovacích údajů jsem myslel, že společnost S-dražby je dceřiná společnost firmy Seznam.cz, jako např. S-bazar, S-reality atd., a že služby s ní spojené jsou zdarma. Jsem přesvědčen o tom, že požadovaný poplatek ve výši 5.000,-- Kč je mi účtován neoprávněně.


Požadované řešení

Neplacení registračního poplatku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2021 11:45, před 2 měsíci

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2021 20:38, před 2 měsíci

Dobrý den k vyjádření dTestu musíme bohužel konstatovat, že nevíme z jakého důvodu dTest jako nezávislá organizace NEJEN na ochranu spotřebitelů po více jak 14 měsících mění názor na informovanost spotřebitele, když během této doby nedošlo v rámci „posuzované“ informovanosti k žádným změnám. Ač neradi, musíme zde konstatovat, že tímto „zvláštním“ přístupem může dojít k pochybnostem o „nezávislosti“ dTestu, naštěstí o nárocích rozhodují soudy. Na úvod opět zopakujeme skutečnosti:

1. naše činnost je kontrolována ČOI, tudíž od roku 2019 činíme úpravy v registračním procesu našich služeb VŽDY DLE DOPORUČENÍ ČOI. Veškeré registrační procesy na webu s-drazby.cz jsou dle písemného a popř. telefonického doporučení ČOI. Můžeme doložit jak písemné, tak telefonické doporučení a odsouhlasení stavu ze strany ČOI (umístění CENÍKU na jeden proklik, stejně tak smluvních podmínek). Nad rámec doporučení ČOI došlo z naší vlastní iniciativy v únoru 2020 k doplnění další informace u tlačítka REGISTROVAT o informaci ZPOPLATNĚNA a o další přímý přístup (na jeden proklik) k smluvním podmínkám a CENÍKU přímo před tlačítkem REGISTROVAT (přístup celkem 2x na jednom místě).

2. Soudní rozhodnutí na která odkazujeme hovoří 100% v náš prospěch. Vždy se jedná o registrační proces, který vede k uzavření smluvního vztahu a to jak např. v kauze jistiny z dobrovolné aukce ve výši 74.000,-Kč, tak registračního poplatku ve výši 5.000,- tis Kč. Soudy se v těchto soudních rozhodnutích shodují na následujícím, stručně popsáno: SPOTŘEBITEL UZAVŘE SMLUVNÍ VZTAH REGISTRACÍ, VŠECHNY SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE MÁ SPOTŘEBITEL PŘEDEM K DISPOZICI A JE POUZE NA JEHO ROHODNUTÍ, ZDA ZA TĚCHTO PODMÍNEK PROVEDE REGISTRACI. Nikde soudy nehovoří o aktuálním názoru dTestu, že samotnou smlouvou je formulář a že zbytek je v obchodních podmínkách, nebo že informace o ceně služby není dostatečně zveřejněna, žádný soud tento názor ani v nejmenším nesdílí.

3. Obě soudní rozhodnutí, na které odkazuje dTest a který by měly dle dTestu řešit podobnou registrační situaci jako na našem webu, resp. informační povinnost spotřebitele jsou úplně z jiného okruhu „spotřebitelských produktů“, jeden soudní rozhodnutí řeší televizní reklamu na preparát na nachlazení a druhé soudní rozhodnutí řeší reklamu cestovní kanceláře (služby cestovního ruchu), kdy ani v jednom případě se nejedná o podobný registrační proces jako v našem případě, naopak v soudním rozhodnutí cestovní kanceláře bylo Nejvyšším správním soudem konstatováno, že nelze z ust. § 13a zákona o cenách dovodit, že nabídka musí obsahovat všechny znaky zájezdu ve smyslu ust. § 1 odst. 1 zákona o cestovním ruchu, musí však, s ohledem na znění ust. § 13a zákona o cenách, obsahovat konečnou cenu zájezdu, což svým způsobem přesně zapadá do našeho tvrzení, že není možné před tlačítko „registrovat se“ uveřejnit jen informaci o poplatku a ne již informace o ostatních cenách služby, jelikož právě tento postup by byl netransparentní a zavádějící.

4. Jak již bylo několikrát opakováno, nepoužíváme žádné obchodní podmínky, tak jak se domnívá dTest, nýbrž a jen pouze aukční podmínky, které jsou tvořeny základní kořenovou smlouvou a před smluvní dokumentací a to právě proto, aby cena a popis služby byla jasně a jednoznačně určena. Společnost tedy již od prvopočátku přistoupila k použití pouze SMLUVNÍCH PODMÍNEK, taky aby naplnila níže uvedený komentář dle publikace Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 172), „Současně však právní úprava překvapivých obchodních podmínek přináší vysoké riziko tzv. morálního hazardu. Jedná se o stav, kdy akceptant nečte obchodní podmínky zcela záměrně s vědomím toho, že případné překvapivé ujednání bude bez ohledu na jeho vědomost neúčinné a čtením obchodních podmínek proto nezíská žádný prospěch. Takovýto přístup, byť jej můžeme hodnotit jako nepoctivý, se od předchozího legitimního předpokladu poctivosti obchodních podmínek liší pouze ve vnitřní motivaci akceptanta, a je velmi těžké je od sebe objektivně odlišit. Je pravda, že každé ochranné ustanovení je možné zneužít, a je pouze na úvaze zákonodárce a jeho hodnotovém rozhodnutí, zda přizná větší ochranu předkladatelům obchodních podmínek, či jejich akceptantům. Z hlediska uživatelů obchodních podmínek pak nelze než doporučit dostatečné upozornění na případná překvapivá ujednání obchodních podmínek přímo v hlavní smlouvě.“ Pokud tedy dobře rozumíme výše uvedenému výkladu, pokud jsou všechna překvapivá ujednání zakotvena přímo ve smlouvě, poté se již tedy nemůže logicky jednat o překvapivé ujednání v Obchodních podmínkách.

5. Podle ust. § 12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo INFORMACI O CENĚ VÝROBKŮ ČI SLUŽEB JINAK VHODNĚ ZPŘÍSTUPNIT, máme za to, že naší výše popsanou činností jsou informace vhodně zpřístupněné.

6. Pokud má klient cenu služby uvedenou přímo ve Smlouvě, dále opakovaně ve Sdělení před uzavřením smlouvy – kdy s těmito ujednáními výslovně souhlasí v rámci registrace, dále v ceníku na několika místech webu a který je též umístěn před samotnými smlouvami, dále pokud je uveřejněn tento text před samotným tlačítkem REGISTROVAT SE: Odesláním registrace souhlasíte s aukčními podmínkami pro jednotlivé typy aukcí a služeb pro exekuční dražby a služeb pro insolvenční nemovitosti.

Odesláním formuláře učiníte registraci, která je ZPOPLATNĚNA dle platných Aukčních podmínek a ceníku-zde a souhlasíte s těmito aukčními podmínkami a ceníkem pro jednotlivé typy aukcí, služeb pro exekuční dražby a služeb pro insolvenční nemovitosti……REGISTROVAT SE……kdy zvýrazněné texty „aukčními podmínkami“ a „Aukčních podmínek a ceníku-zde“ jsou přímo jedním proklikem směřovány na ceník a smluvní podmínky,
dále je upozorňováno na naše aukční podmínky opakovaně celkem 3x v rámci emailové komunikace a spotřebitel by měl činit své jednání v rámci „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“, tak jak je tato jeho povinnost definována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, a přes to všechno klient tvrdí, že o poplatku nebyl informován? Jedná tedy spotřebitel pozorně, opatrně a poctivě?

7. Pokud se podíváme na vyjádření dTestu ohledně ROZSUDKU Okresního soudu v Hradci Králové, tak toto vyjádření, dle našeho názoru není správné a to minimálně z těchto důvodů:

7a. o bagatelních sporech vždy rozhoduje soud Okresní, tudíž není možné mít jiné vyjádření soudu vyšší instance,
7b. pokud se dTest domnívá, že z tohoto Rozsudku nelze vyvozovat přílišné závěry, tak se mýlí, tento Rozsudek je zavazující a pravomocný, stejně jako jiná soudní rozhodnutí jiných soudů, logicky pouze pro účastníky sporu, ale to snad je každému jasné,
7c. soud řešil otázku a to VZNIKL NÁROK NA REGISTRAČNÍ POPLATEK, ANO, NE…..toto je jediné, co je předmětem sporu. SOUD ROZHODL ANO, NÁROK NA POPLATEK 5.000,-Kč VZNIKL PO PRÁVU A TO PROVEDENÍ REGISTARCE NA www.S-drazby.cz. Na této SKUTEČNOSTI nemůže nikdy nic změnit žádná domněnka dTestu, natož domněnka, že soud ve svém rozhodnutí uvedl obecné vyjádření, že pokud spotřebitel nechtěl hradit, tak nemusel, nebo se opravdu dTest domnívá, že soud rozhodl o nároku na poplatek pouze proto, že spotřebitel tento poplatek již uhradil?

8. Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my (dTest) při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 (nám není známo) vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. OPRAVDU NEJSME SCHOPNI OVLIVNIT SKUTEČNOST, ŽE ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČOI VYVRACÍ STANOVISKO SVÉ VLASTNÍ KRAJSKÉ POBOČKY (KRAJSKÉHO INSPEKTORÁTU ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj). Toto opravdu nemůžeme nést ke své tíži, kdy se vždy řídíme DOPORUČENÍM A POKYNEM ČOI v našem případě logicky Krajského inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj, pod který spadáme v rámci dozorové a kontrolní činnosti ČOI.

9. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem jsme 100% přesvědčeni, že nám nárok na zaplacení poplatku vzniká ve všech případech provedených registrací a to bez ohledu na datum registrace, jelikož např. Okresní soud v Hradci Králové svým Rozsudkem ze dne 28. ledna 2021, pod č.j.
10 C 251/2020-45, rozhodl že naší společnosti VZNIKL NÁROK NA POPLATEK ve výši 5.000,-Kč a to i v případě, kdy registrace proběhla 28. 6. 2019, tedy jak je zřejmé, i před úpravou webu, která byla prováděna na základě pokynů a doporučení ČOI na podzim 2019 a poté i z vlastní iniciativy v únoru 2020, tak i např. Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 2019, pod č.j. 12 C 238/2018, který dal naší společnosti 100% za pravdu v rámci nároku na finanční plnění ve výši 74.000,-Kč, na které vznikl nárok provedenou registrací na www.s-drazby.cz

10. Závěrem: Naše činnost je prováděna dle pokynů a doporučení KRAJSKÉHO INSPEKTORÁTU ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj, z této kontrolní a dozorové činnosti vzniklo na podzim 2019 několik úprav webu s-drazby.cz. Nad rámec doporučení ČOI byly provedeny v únoru 2020 další úpravy webu ve prospěch spotřebitelů. Soudní rozhodnutí námi prezentované 100% hovoří v náš prospěch v nároku na různá finanční plnění, kdy smluvním vztahem pro vznik tohoto nároku je REGISTRACE na www.s-drazby.cz, provedené v různých obdobích, např. v dne 28. 6. 2019, tedy před úpravou webu dle doporučení ČOI – podzim 2019, popř. dle naší vlastní iniciativy – únor 2020.

Děkujeme za pochopení a za úhradu plnění.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2021 12:55, před 2 měsíci

Důvod, na jehož základě došlo ke změně stanoviska spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. je popsán zřetelným způsobem v předposledním odstavci našeho prvního vyjádření.

Ad 1 - Všechna podnikatelem uváděná vyjádření krajského inspektorátu České obchodní inspekce nám byla vyvrácena stanoviskem ústředního orgánu České obchodní inspekce, které nám bylo doručeno 15. 4. 2021. Vyjádření krajského inspektorátu České obchodní inspekce jsou neaktuální.

Ad 2 - Ohledně našeho stanoviska k rozsudku okresního soudu v Hradci Králové se odkazujeme na naše původní vyjádření, nebo na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku).

Ad 3 - Soudní rozhodnutí, na která odkazujeme v prvním vyjádření u této stížnosti, řeší informační povinnost podnikatele, jde-li o cenu nabízeného zboží (přičemž za zboží se ve smyslu zákona o cenách považují výrobky i služby). Fakt, že se rozhodnutí netýká totožného sortimentu výrobků nebo totožné služby, nebrání aplikovatelnosti závěrů v něm obsažených. Z žádného rozhodnutí, které je v našem vyjádření zmíněno, nevyplývají skutečnosti, které tvrdí podnikatel v závěru svého třetího odstavce. V tomto směru s jeho vyjádřením nesouhlasíme.

Ad 4 – Právě v monografii, na kterou se podnikatel odkázal, je jasně uvedeno, že „obchodní podmínky pojímáme (zjednodušeně řečeno) jako externí text, na který hlavní smlouva odkazuje“ (BEJČEK, J., Obchodní podmínky. 1.vyd., Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta,2016, s. 9). Pokud jde o definici toho, co je tzv. ‚smlouva hlavní‘ odkazujeme podnikatele na nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11 (http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11). Ústavní soud v něm zřetelně uvedl, že smlouva samotná (synonymum pro výraz ‚smlouva hlavní‘ nebo ‚smlouva v užším smyslu slova‘) je listina, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis. Jelikož v řešené věci klasický podpis spotřebitele nahrazuje tlačítko „Registrovat se“, je registrační formulář - umístěný nad tímto tlačítkem - právě takovou listinou (v přeneseném smyslu slova), pod níž se připojuje podpis (rovněž v přeneseném smyslu slova). Dokument ‚Aukční podmínky‘ je proto nutné považovat za obchodní podmínky.

Ad 5 – Pojem „jinak vhodně zpřístupnit“ (cenu) komentoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22). Dle tohoto rozsudku platí, že informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění. To v případě registrace na www.s-drazby.cz není splněno.

Ad 6 – Ohledně informační povinnosti o ceně viz naše úvodní vyjádření.

Ad 7a – Proti rozhodnutí okresního soudu v bagatelní věci je možné podat ústavní stížnost. Vyjádření společnosti je proto v tomto bodě nepravdivé.
Ad 7b – Rozhodnutí okresního soudu nejsou obecně závazná ve stejné míře, jako rozhodnutí jiných soudů. Mezi závazností, minimálně argumentační, rozhodnutí okresního soudu a Ústavního soudu/Nejvyššího soudu/Nejvyššího správního soudu je propastný rozdíl. V dalším odkazujeme podnikatele na odbornou literaturu. Ačkoliv má podnikatel dojem, že nějaká skutečnost „je snad každému jasná“, my se domníváme, že je – s ohledem na sebeprezentaci podnikatele – vhodné spotřebitelům připomínat, že rozhodnutí okresního soudu v cizí věci pro ně jako nezúčastněné osoby nemá žádný právně relevantní význam.
Ad 7c – Ohledně našeho stanoviska k rozsudku se odkazujeme na naše původní vyjádření, nebo na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku).

Ad 8 – Stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj (https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) je překonané a již není aktuální.

Ad 9 – K relevanci rozsudku se odkazujeme na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku) nebo na naše vyjádření u této stížnosti.

Ad 10
Závěrem přikládáme ještě přímou citaci vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, která sděluje že „máme (Česká obchodní inspekce – pozn. dTestu) za to, že v případě internetových stránek www.s-drazby.cz nárok na zaplacení ceny služby podnikateli nevznikl.“ S tímto závěrem se jako spotřebitelská organizace dTest, o.p.s. v plném rozsahu ztotožňujeme.

Mrzí nás, že má-li v očích podnikatele někdo jiný názor než on, je podle jeho názoru automaticky zaujatý a nerozhoduje nestranně. Přesto děkujeme za součinnost a zaslání argumentů.

Stížnost bude nyní přeřazena na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.


Daniel Tlačil

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.5.2021 09:05, před měsícem

Dobrý den, společnost S-dražby zohlednila moji složitou rodinnou situaci a platbu registračního poplatku mi odpustila. Děkuji všem zúčastněným stranám za vyřízení věci.

Reakce společnosti

Publikováno
6.5.2021 09:27, před měsícem

Dobrý den, přesně tak, když je slušné jednání a důvody, není problém situaci posoudit a rozhodnout např. i o 100% odpuštění poplatku jako v případě tohoto případu. Děkujeme dTestu za možnost využití této služby.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.5.2021 16:19, před měsícem

Děkujeme stranám za jejich součinnost a stížnost tímto uzavíráme s dosažením dohody.