Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:164
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#50171S-drazby.cz - poplatek 5.000Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.04.2021, před 22 dny

Matěj Šimek

Znění stížnosti

Dobrý den, 4.2.2021 jsem se zaregistroval na portálu S-drazby v reakci na inzerát, který jsem nalezl na stránkách www.sreality.cz. Nyní mi přišla od společnosti faktura na poplatek 5.000 Kč za registraci. Na tento poplatek jsem nebyl během registrace upozorněn (resp. byl umně skryt tak, že jsem si poplatku nebyl vědom). Vím, že kauza S-dražby se tu řešila již několikrát. Prosím o informaci, jaké je Vaše aktuální stanovisko. Děkuji.


Produkt

Zprostředkování dražeb


Požadované řešení

Neplatit poplatek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2021 17:49, před 16 dny

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. Stanoviska krajského inspektorátu proto již nejsou aktuální.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
24.4.2021 17:54, před 16 dny

https://www.s-drazby.cz/soubory/637544482967425334_reakce na dTest.pdf

https://www.s-drazby.cz/soubory/637547069012822523_S-drazby.cz_dTest_COI_soud.pdf

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2021 21:11, před 16 dny

Ohledně vyjádření společnosti (https://www.s-drazby.cz/soubory/637544482967425334_reakce na dTest.pdf - a to ve stavu k 24.4.2021) uvádíme, že:

Důvod, na jehož základě došlo ke změně stanoviska spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. je popsán zřetelným způsobem v předposledním odstavci našeho prvního vyjádření.

Ad 1 - Stanoviska krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj již nejsou aktuální. Vyvrácena nám byla stanoviskem ústředního orgánu České obchodní inspekce.

Ad 2- Rozsudek prvostupňového okresního soudu v Hradci Králové je právně závazný nanejvýš pro strany konkrétního sporu. Závěry okresního soudu nejsou závazné obecně, vyslovený právní názor okresního soudu (nejnižší instance) nezakládá práva a povinnosti obecně pro ostatní zákazníky společnosti Centrum aukcí s.r.o.

Pokud okresní soud v Hradci Králové neaplikuje úpravu přijatou za účelem ochrany spotřebitele (v této věci např. § 1811 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), porušil tím spotřebitelovo právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (viz nálezy Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS 2778/19 nebo sp. zn. II. ÚS 78/19). Závěry Ústavního soudu ČR jsou, na rozdíl od závěru okresního soudu v Hradci Králové, pro obecné soudy závazné - přinejmenším argumentačně. Skutečnost, že jde o částku 5 000,- Kč, automaticky neznamená, že věc nemá ústavní rozměr (viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 3725/13).

Ad 3 – Právě v monografii, na kterou se podnikatel odkázal, je jasně uvedeno, že „obchodní podmínky pojímáme (zjednodušeně řečeno) jako externí text, na který hlavní smlouva odkazuje“ (BEJČEK, J., Obchodní podmínky. 1.vyd., Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta,2016, s. 9). Pokud jde o definici toho, co je tzv. ‚smlouva hlavní‘ odkazujeme podnikatele na nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11 (http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11). Ústavní soud v něm zřetelně uvedl, že smlouva samotná (synonymum pro výraz ‚smlouva hlavní‘ nebo ‚smlouva v užším smyslu slova‘) je listina, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis. Jelikož v řešené věci klasický podpis spotřebitele nahrazuje tlačítko „Registrovat se“, je registrační formulář - umístěný nad tímto tlačítkem - právě takovou listinou (v přeneseném smyslu slova), pod níž se připojuje podpis (rovněž v přeneseném smyslu slova). Dokument ‚Aukční podmínky‘ je proto nutné považovat za obchodní podmínky.

Ad 4 – Pojem „jinak vhodně zpřístupnit“ (cenu) komentoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22. Dle tohoto rozsudku platí, že informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění. To v případě registrace na www.s-drazby.cz není splněno.

Ad 5 – Ohledně informační povinnosti o ceně viz naše úvodní vyjádření u této stížnosti.

Ad 6a – Proti rozhodnutí okresního soudu v bagatelní věci je možné podat ústavní stížnost. Vyjádření společnosti je proto v tomto bodě nepravdivé.
Ad 6b – Rozhodnutí okresního soudu nejsou obecně závazná ve stejné míře, jako rozhodnutí jiných soudů. Mezi závazností, minimálně argumentační, rozhodnutí okresního soudu a Ústavního soudu/Nejvyššího soudu/Nejvyššího správního soudu je propastný rozdíl. V dalším odkazujeme podnikatele na odbornou literaturu. Ačkoliv má podnikatel dojem, že nějaká skutečnost „je snad každému jasná“, my se domníváme, že je – s ohledem na sebeprezentaci podnikatele – vhodné spotřebitelům připomínat, že rozhodnutí okresního soudu v cizí věci pro ně jako nezúčastněné osoby nemá žádný právně relevantní význam.
Ad 6c – Ohledně našeho stanoviska k rozsudku se odkazujeme na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku) nebo na toto vyjádření v bodě „Ad 2“.

Ad 7 – Stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj (https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) je překonané a již není aktuální.

Ad 8 – Ohledně našeho stanoviska k rozsudku se odkazujeme na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku) nebo na toto vyjádření v bodě „Ad 2“.

Ad 9 - Stanoviska krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj již nejsou aktuální. Vyvrácena nám byla stanoviskem ústředního orgánu České obchodní inspekce.

Ad 10 - K argumentům ad personam se nebudeme vyjadřovat. Naše argumenty vychází z ustálené judikatury Ústavního soudu ČR nebo Nejvyššího správního soudu ČR.

Závěrem přikládáme ještě přímou citaci vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, která sděluje že „máme (Česká obchodní inspekce – pozn. dTestu) za to, že v případě internetových stránek www.s-drazby.cz nárok na zaplacení ceny služby podnikateli nevznikl.“ S tímto závěrem se jako spotřebitelská organizace dTest, o.p.s. v plném rozsahu ztotožňujeme.

Máme za to, že spotřebitel a podnikatel stojí na naprosto odlišných názorových pozicích a smírné řešení není evidentně možné. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme. Spotřebitel se může v případě potřeby další konzultace obrátit na naši bezplatnou telefonní poradnu na čísle 299 149 009.