Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:164
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#50175Poplatek za registraci

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.04.2021, před 22 dny

Tomáš Luksch

Znění stížnosti

Dne 3.2.2021 jsem na Reality.Idnes.cz narazil na inzerát RD domu. Nabídka mě zaujala, tak jsem volal na linku pro bližší info. Zde mě odkázali, že vše musím vyřídit přes stránky s-drazby.cz Na stránky jsem tady najel, vyžadovali po mě registraci. Při vyplňování registračního formuláře ani při následném potvrzení registrace přes meil nebyla nikde zmínka o poplatku 5000 Kč. Poté mi na meil přišla v příloze vyhláška a posudek na zmínění inzerát. Aukce jsem se následně nezúčastnil.
Dnes 18.4.2021 mi přišla výzva k úhradě s poznámkou, že po úhradě mi bude zaslána faktura-daňový doklad. Toto chování považuji za nefér jednání a s poplatkem 5000 Kč (o kterém nebyla přímo v registaci ani po telefonu zmínka) nesouhlasím.


Produkt

Registrační poplatek


Požadované řešení

Anulování registračního poplatku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2021 12:33, před 19 dny

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. Stanoviska krajského inspektorátu proto již nejsou aktuální.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
21.4.2021 13:05, před 19 dny

Dobrý den k vyjádření dTestu musíme bohužel konstatovat, že nevíme z jakého důvodu dTest jako nezávislá organizace NEJEN na ochranu spotřebitelů po více jak 14 měsících mění názor na informovanost spotřebitele, když během této doby nedošlo v rámci „posuzované“ informovanosti k žádným změnám. Ač neradi, musíme zde konstatovat, že tímto „zvláštním“ přístupem může dojít k pochybnostem o „nezávislosti“ dTestu, naštěstí o nárocích rozhodují soudy. Na úvod opět zopakujeme skutečnosti:

1. naše činnost je kontrolována ČOI, tudíž od roku 2019 činíme úpravy v registračním procesu našich služeb VŽDY DLE DOPORUČENÍ ČOI. Veškeré registrační procesy na webu s-drazby.cz jsou dle písemného a popř. telefonického doporučení ČOI. Můžeme doložit jak písemné, tak telefonické doporučení a odsouhlasení stavu ze strany ČOI (umístění CENÍKU na jeden proklik, stejně tak smluvních podmínek). Nad rámec doporučení ČOI došlo z naší vlastní iniciativy v únoru 2020 k doplnění další informace u tlačítka REGISTROVAT o informaci ZPOPLATNĚNA a o další přímý přístup (na jeden proklik) k smluvním podmínkám a CENÍKU přímo před tlačítkem REGISTROVAT (přístup celkem 2x na jednom místě).

2. Soudní rozhodnutí na která odkazujeme hovoří 100% v náš prospěch. Vždy se jedná o registrační proces, který vede k uzavření smluvního vztahu a to jak např. v kauze jistiny z dobrovolné aukce ve výši 74.000,-Kč, tak registračního poplatku ve výši 5.000,- tis Kč. Soudy se v těchto soudních rozhodnutích shodují na následujícím, stručně popsáno: SPOTŘEBITEL UZAVŘE SMLUVNÍ VZTAH REGISTRACÍ, VŠECHNY SMLUVNÍ PODMÍNKY REGISTRACE MÁ SPOTŘEBITEL PŘEDEM K DISPOZICI A JE POUZE NA JEHO ROHODNUTÍ, ZDA ZA TĚCHTO PODMÍNEK PROVEDE REGISTRACI. Nikde soudy nehovoří o aktuálním názoru dTestu, že samotnou smlouvou je formulář a že zbytek je v obchodních podmínkách, nebo že informace o ceně služby není dostatečně zveřejněna, žádný soud tento názor ani v nejmenším nesdílí.

3. Obě soudní rozhodnutí, na které odkazuje dTest a který by měly dle dTestu řešit podobnou registrační situaci jako na našem webu, resp. informační povinnost spotřebitele jsou úplně z jiného okruhu „spotřebitelských produktů“, jeden soudní rozhodnutí řeší televizní reklamu na preparát na nachlazení a druhé soudní rozhodnutí řeší reklamu cestovní kanceláře (služby cestovního ruchu), kdy ani v jednom případě se nejedná o podobný registrační proces jako v našem případě, naopak v soudním rozhodnutí cestovní kanceláře bylo Nejvyšším správním soudem konstatováno, že nelze z ust. § 13a zákona o cenách dovodit, že nabídka musí obsahovat všechny znaky zájezdu ve smyslu ust. § 1 odst. 1 zákona o cestovním ruchu, musí však, s ohledem na znění ust. § 13a zákona o cenách, obsahovat konečnou cenu zájezdu, což svým způsobem přesně zapadá do našeho tvrzení, že není možné před tlačítko „registrovat se“ uveřejnit jen informaci o poplatku a ne již informace o ostatních cenách služby, jelikož právě tento postup by byl netransparentní a zavádějící.

4. Jak již bylo několikrát opakováno, nepoužíváme žádné obchodní podmínky, tak jak se domnívá dTest, nýbrž a jen pouze aukční podmínky, které jsou tvořeny základní kořenovou smlouvou a před smluvní dokumentací a to právě proto, aby cena a popis služby byla jasně a jednoznačně určena. Společnost tedy již od prvopočátku přistoupila k použití pouze SMLUVNÍCH PODMÍNEK, taky aby naplnila níže uvedený komentář dle publikace Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 172), „Současně však právní úprava překvapivých obchodních podmínek přináší vysoké riziko tzv. morálního hazardu. Jedná se o stav, kdy akceptant nečte obchodní podmínky zcela záměrně s vědomím toho, že případné překvapivé ujednání bude bez ohledu na jeho vědomost neúčinné a čtením obchodních podmínek proto nezíská žádný prospěch. Takovýto přístup, byť jej můžeme hodnotit jako nepoctivý, se od předchozího legitimního předpokladu poctivosti obchodních podmínek liší pouze ve vnitřní motivaci akceptanta, a je velmi těžké je od sebe objektivně odlišit. Je pravda, že každé ochranné ustanovení je možné zneužít, a je pouze na úvaze zákonodárce a jeho hodnotovém rozhodnutí, zda přizná větší ochranu předkladatelům obchodních podmínek, či jejich akceptantům. Z hlediska uživatelů obchodních podmínek pak nelze než doporučit dostatečné upozornění na případná překvapivá ujednání obchodních podmínek přímo v hlavní smlouvě.“ Pokud tedy dobře rozumíme výše uvedenému výkladu, pokud jsou všechna překvapivá ujednání zakotvena přímo ve smlouvě, poté se již tedy nemůže logicky jednat o překvapivé ujednání v Obchodních podmínkách.

5. Podle ust. § 12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo INFORMACI O CENĚ VÝROBKŮ ČI SLUŽEB JINAK VHODNĚ ZPŘÍSTUPNIT, máme za to, že naší výše popsanou činností jsou informace vhodně zpřístupněné.

6. Pokud má klient cenu služby uvedenou přímo ve Smlouvě, dále opakovaně ve Sdělení před uzavřením smlouvy – kdy s těmito ujednáními výslovně souhlasí v rámci registrace, dále v ceníku na několika místech webu a který je též umístěn před samotnými smlouvami, dále pokud je uveřejněn tento text před samotným tlačítkem REGISTROVAT SE: Odesláním registrace souhlasíte s aukčními podmínkami pro jednotlivé typy aukcí a služeb pro exekuční dražby a služeb pro insolvenční nemovitosti.

Odesláním formuláře učiníte registraci, která je ZPOPLATNĚNA dle platných Aukčních podmínek a ceníku-zde a souhlasíte s těmito aukčními podmínkami a ceníkem pro jednotlivé typy aukcí, služeb pro exekuční dražby a služeb pro insolvenční nemovitosti……REGISTROVAT SE……kdy zvýrazněné texty „aukčními podmínkami“ a „Aukčních podmínek a ceníku-zde“ jsou přímo jedním proklikem směřovány na ceník a smluvní podmínky,
dále je upozorňováno na naše aukční podmínky opakovaně celkem 3x v rámci emailové komunikace a spotřebitel by měl činit své jednání v rámci „rozumné míry pozornosti a opatrnosti“, tak jak je tato jeho povinnost definována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, a přes to všechno klient tvrdí, že o poplatku nebyl informován? Jedná tedy spotřebitel pozorně, opatrně a poctivě?

7. Pokud se podíváme na vyjádření dTestu ohledně ROZSUDKU Okresního soudu v Hradci Králové, tak toto vyjádření, dle našeho názoru není správné a to minimálně z těchto důvodů:

7a. o bagatelních sporech vždy rozhoduje soud Okresní, tudíž není možné mít jiné vyjádření soudu vyšší instance,
7b. pokud se dTest domnívá, že z tohoto Rozsudku nelze vyvozovat přílišné závěry, tak se mýlí, tento Rozsudek je zavazující a pravomocný, stejně jako jiná soudní rozhodnutí jiných soudů, logicky pouze pro účastníky sporu, ale to snad je každému jasné,
7c. soud řešil otázku a to VZNIKL NÁROK NA REGISTRAČNÍ POPLATEK, ANO, NE…..toto je jediné, co je předmětem sporu. SOUD ROZHODL ANO, NÁROK NA POPLATEK 5.000,-Kč VZNIKL PO PRÁVU A TO PROVEDENÍ REGISTARCE NA www.S-drazby.cz. Na této SKUTEČNOSTI nemůže nikdy nic změnit žádná domněnka dTestu, natož domněnka, že soud ve svém rozhodnutí uvedl obecné vyjádření, že pokud spotřebitel nechtěl hradit, tak nemusel, nebo se opravdu dTest domnívá, že soud rozhodl o nároku na poplatek pouze proto, že spotřebitel tento poplatek již uhradil?

8. Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my (dTest) při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 (nám není známo) vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. OPRAVDU NEJSME SCHOPNI OVLIVNIT SKUTEČNOST, ŽE ÚSTŘEDNÍ ORGÁN ČOI VYVRACÍ STANOVISKO SVÉ VLASTNÍ KRAJSKÉ POBOČKY (KRAJSKÉHO INSPEKTORÁTU ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj). Toto opravdu nemůžeme nést ke své tíži, kdy se vždy řídíme DOPORUČENÍM A POKYNEM ČOI v našem případě logicky Krajského inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj, pod který spadáme v rámci dozorové a kontrolní činnosti ČOI.

9. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem jsme 100% přesvědčeni, že nám nárok na zaplacení poplatku vzniká ve všech případech provedených registrací a to bez ohledu na datum registrace, jelikož např. Okresní soud v Hradci Králové svým Rozsudkem ze dne 28. ledna 2021, pod č.j.
10 C 251/2020-45, rozhodl že naší společnosti VZNIKL NÁROK NA POPLATEK ve výši 5.000,-Kč a to i v případě, kdy registrace proběhla 28. 6. 2019, tedy jak je zřejmé, i před úpravou webu, která byla prováděna na základě pokynů a doporučení ČOI na podzim 2019 a poté i z vlastní iniciativy v únoru 2020, tak i např. Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 5. 3. 2019, pod č.j. 12 C 238/2018, který dal naší společnosti 100% za pravdu v rámci nároku na finanční plnění ve výši 74.000,-Kč, na které vznikl nárok provedenou registrací na www.s-drazby.cz

10. Závěrem: Naše činnost je prováděna dle pokynů a doporučení KRAJSKÉHO INSPEKTORÁTU ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj, z této kontrolní a dozorové činnosti vzniklo na podzim 2019 několik úprav webu s-drazby.cz. Nad rámec doporučení ČOI byly provedeny v únoru 2020 další úpravy webu ve prospěch spotřebitelů. Soudní rozhodnutí námi prezentované 100% hovoří v náš prospěch v nároku na různá finanční plnění, kdy smluvním vztahem pro vznik tohoto nároku je REGISTRACE na www.s-drazby.cz, provedené v různých obdobích, např. v dne 28. 6. 2019, tedy před úpravou webu dle doporučení ČOI – podzim 2019, popř. dle naší vlastní iniciativy – únor 2020.

Děkujeme za pochopení a za úhradu plnění.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2021 17:17, před 19 dny

Důvod, na jehož základě došlo ke změně stanoviska spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. je popsán zřetelným způsobem v předposledním odstavci našeho prvního vyjádření. Úplně stranou ponecháme, že jsme už i v našich minulých vyjádřeních společnost opakovaně upozorňovali, že by bylo vhodnější uvádět cenu přímo.

Ad 1 - Všechna podnikatelem uváděná vyjádření krajského inspektorátu České obchodní inspekce nám byla vyvrácena stanoviskem ústředního orgánu České obchodní inspekce, které nám bylo doručeno 15. 4. 2021. Vyjádření krajského inspektorátu České obchodní inspekce jsou neaktuální.

Ad 2 - Ohledně našeho stanoviska k rozsudku okresního soudu v Hradci Králové se odkazujeme na naše původní vyjádření, nebo na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku).

Ad 3 - Soudní rozhodnutí, na která odkazujeme v prvním vyjádření u této stížnosti, řeší informační povinnost podnikatele, jde-li o cenu nabízeného zboží (přičemž za zboží se ve smyslu zákona o cenách považují výrobky i služby). Fakt, že se rozhodnutí netýká totožného sortimentu výrobků nebo totožné služby, nebrání aplikovatelnosti závěrů v něm obsažených. Z žádného rozhodnutí, které je v našem vyjádření zmíněno, nevyplývají skutečnosti, které tvrdí podnikatel v závěru svého třetího odstavce. V tomto směru s jeho vyjádřením nesouhlasíme.

Ad 4 – Právě v monografii, na kterou se podnikatel odkázal, je jasně uvedeno, že „obchodní podmínky pojímáme (zjednodušeně řečeno) jako externí text, na který hlavní smlouva odkazuje“ (BEJČEK, J., Obchodní podmínky. 1.vyd., Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta,2016, s. 9). Pokud jde o definici toho, co je tzv. ‚smlouva hlavní‘ odkazujeme podnikatele na nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11 (http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-3512-11). Ústavní soud v něm zřetelně uvedl, že smlouva samotná (synonymum pro výraz ‚smlouva hlavní‘ nebo ‚smlouva v užším smyslu slova‘) je listina, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis. Jelikož v řešené věci klasický podpis spotřebitele nahrazuje tlačítko „Registrovat se“, je registrační formulář - umístěný nad tímto tlačítkem - právě takovou listinou (v přeneseném smyslu slova), pod níž se připojuje podpis (rovněž v přeneseném smyslu slova). Dokument ‚Aukční podmínky‘ je proto nutné považovat za obchodní podmínky.

Ad 5 – Pojem „jinak vhodně zpřístupnit“ (cenu) komentoval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22). Dle tohoto rozsudku platí, že informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění. To v případě registrace na www.s-drazby.cz není splněno.

Ad 6 – Ohledně informační povinnosti o ceně viz naše úvodní vyjádření.

Ad 7a – Proti rozhodnutí okresního soudu v bagatelní věci je možné podat ústavní stížnost. Vyjádření společnosti je proto v tomto bodě nepravdivé.
Ad 7b – Rozhodnutí okresního soudu nejsou obecně závazná ve stejné míře, jako rozhodnutí jiných soudů. Mezi závazností, minimálně argumentační, rozhodnutí okresního soudu a Ústavního soudu/Nejvyššího soudu/Nejvyššího správního soudu je propastný rozdíl. V dalším odkazujeme podnikatele na odbornou literaturu. Ačkoliv má podnikatel dojem, že nějaká skutečnost „je snad každému jasná“, my se domníváme, že je – s ohledem na sebeprezentaci podnikatele – vhodné spotřebitelům připomínat, že rozhodnutí okresního soudu v cizí věci pro ně jako nezúčastněné osoby nemá žádný právně relevantní význam.
Ad 7c – Ohledně našeho stanoviska k rozsudku se odkazujeme na naše původní vyjádření, nebo na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku).

Ad 8 – Stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj (https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) je překonané a již není aktuální.

Ad 9 – K relevanci rozsudku se odkazujeme na naše vyjádření ze dne 28. 2. 2021 u stížnosti ID 45451 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/45451/vymahani-registracniho-poplatku) nebo na naše vyjádření u této stížnosti.

Ad 10 - Závěrem přikládáme ještě přímou citaci vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, která sděluje že „máme (Česká obchodní inspekce – pozn. dTestu) za to, že v případě internetových stránek www.s-drazby.cz nárok na zaplacení ceny služby podnikateli nevznikl.“ S tímto závěrem se jako spotřebitelská organizace dTest, o.p.s. v plném rozsahu ztotožňujeme.

Mrzí nás, že má-li v očích podnikatele někdo jiný názor než on, je podle jeho názoru automaticky zaujatý a nerozhoduje nestranně. Přesto děkujeme za součinnost a zaslání argumentů.

Stížnost bude nyní přeřazena na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.


Tomáš Luksch

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.4.2021 23:00, před 19 dny

Dobrý den,

děkuji za Vaše reakce.
Týme Sdražby, dle vyjádření dTestu, který čerpá i z informací poskytnutý ČOI, nejednáte plně dle zákona. Prosím o rozumné vysvětlení, proč informace o registračním poplatku 5000 Kč není ukotvena přímo před tlačítkem registrovat a následně i v potvrzovacím meilu přes, který se dokončí registrace?
Jenom zde je již mnoho stížností od lidí, kteří se nachytali. Není to pro Vás signál, že informovanost na poplatek je nedostatečná? Pokud jste opravdu seriózní a poctivá firma, neměl by to být přece problém označit poplatek, tak abych s ním byl srozumněn ihned a nemusel se proklikávat přes jiné odkazy a následně by mělo být na poplatek upozorněno i přes potvrzující odkaz, který přišel do meilu.
Ještě prosím o jedno vysvětlení, proč mi výzva k úhradě přišla až po 2,5 měsících po registraci?
Závěrem:
Nadále nesouhlasím s poplatkem a jeho výší. Ohrazujete se časem a prací vynaloženou na zaslání dokumentů, což dle mého neodpovídá částce 5000 Kč. Jako smírčí krok navrhuji zaplatit 10% z ceny, tedy 500 Kč.

Děkuji za odpověď

Reakce společnosti

Publikováno
21.4.2021 23:43, před 19 dny

Dobrý den, vyjádření ČOI k námi publikovanému Rozsudku OS v HK je velmi "zvláštní" a může vést k domněnce, že ze strany ČOI dochází k neodborné informovanosti spotřebitele, jelikož ve stejných "kauzách" máme rozdílná vyjádření ČOI, kdy neustále mění své odborné názory a je zřejmé, že se v dané problematice velmi zvláštně orientuje. Jedná se zejména o toto vyjádření: " Informace o existenci rozsudku, který ve svém podání zmiňujete, se k nám také dostala, nicméně na doporučeních a stanoviscích České obchodní inspekce se nic nemění. Jedná se o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, tedy vydaný nejnižším článkem soudní soustavy České republiky, a proto se domníváme, že z něj nelze vyvozovat přílišné závěry. Nutno také podotknout, že společnost Centrum aukcí stála na straně žalovaného. Pokud by byla žalobcem, mohlo by se konečné rozhodnutí výrazně lišit. " Máme za to, že tento výklad je zcela nepřijatelný a zavádějící, kdy toto může být v neprospěch spotřebitele. Není možné tímto způsobem "znevažovat" jakékoli soudní rozhodnutí, byť se aktuálně ČOI nehodí do jejich názorů. Na závěr pouze uvádíme, že opět citace z výše uvedeného vyjádření ČOI: "Je nutné v této souvislosti uvést, že jde o občanskoprávní spor, kdy názor ČOI není pro podnikatele ani spotřebitele právně závazný. Rozhodnout o tom, zda je tvrzený nárok oprávněný, může pouze soud. " Dle našeho prvotní rozboru je zcela nepřijatelné, aby bylo tvrzeno, že se jedná "pouze" o Rozsudek Okresního soudu, jiný stupeň soudní úrovně ani nemůže řešit bagatelní spor, tedy vyjádření úplně zavádějící, kdo "stojí" na straně žalobce a žalované je úplně nicotné, jelikož soud vždy řeší podstatu žalobního sporu, v tomto případě zda vznikl naší společnosti nárok na registrační poplatek či nevznikl, soud rozhodl, že nárok nám vznikl a to stejným způsobem registrace, kterým jste prošel i Vy. Nadále předjímat, jak by mohlo dopadnou soudní rozhodnutí, kdyby naše společnost stála na straně žalobce je úplně zcela zavádějící. Doporučujeme Vám vše konzultovat s nezávislým právním zástupcem a zde zveřejnit jeho názor, ať je jakýkoli, jelikož se opravdu domníváme, že zde uvedené názory nejsou správné a nevycházejí z aktuálně dostupných argumentů. Opravdu velmi zarážející je znevažování soudního rozhodnutí, které řeší úplně stejnou podstatu sporu.


Tomáš Luksch

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.4.2021 08:52, před 19 dny

Dobrý den,

Děkuji za odpověď, nicméně jedná se opět o zkopírovanou automatickou odpověď, kterou dáváte všem. Neodpověděli jste ani na jednu mnou položenou otázku v předchozím komentáři. Prosím tedy o odpověď na moji reakci a ne vkládání obecných odpovědí.

Děkuji

Reakce společnosti

Publikováno
22.4.2021 13:31, před 18 dny

Dobrý den, přečtěte si toto a pokud budete mít další dotazy, napište je zde do této stížnosti, zodpovíme.

Dobrý den, jak již zde bylo několikrát uváděno, naše společnost prošla několika kontrolami ČOI a závěry těchto kontrol byly VŽDY APLIKOVÁNY do registračního systému na www.s-drazby.cz. Tedy zkráceně se dá tvrdit skutečnost, že všechny registrační procesy vedoucí k uzavření smlouvy jsou dle pokynů a doporučení ČOI. To, že ČOI si aktuálně změní svůj názor a naše společnost o tomto není informována, nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Registrační systém je nastaven tak, jak bylo doporučeno ČOI v roce 2019. Chápeme, že ČOI je pod určitým tlakem stěžovatelů a možná z tohoto pramení změna jejího názoru, ale vzhledem k počtu vyřizovaných žádostí se opravdu jedná o zlomek klientů. Navíc jak sama ČOI ve svých vyjádřeních uvádí, její názor není zavazující pro žádnou ze stran a vždy musí rozhodnout soud. Máme několik rozhodnutí soudů, které hovoří 100% v náš prospěch, tudíž těmito názory se řídíme. Co máme dělat více ? ČOI i dTest se v poslední době snaží např. Rozsudek Okresního soudu ze dne 28.ledna 2021, který 100% hovoří v náš prospěch zcela znevážit nesmyslnými argumenty, tak aby stále měl spotřebitel "jakoby pravdu", logicky se tomuto postupu budeme bránit a to oznámením na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jelikož tento postup považujeme zcela za nepřípustný, tak jak bylo námi učiněno i v minulosti, kdy jsme sami ze své iniciativy informovali Ústředního ředitele ČOI o nesrovnalostech mezi názorem ČOI a ADR, což logicky vedlo k další kontrole v naší společnosti, paradoxně na náš vlastní popud, opět byla zavedena úprava dle doporučení ČOI na www.s-drazby.cz. Domníváme se, že není správné jak ze strany ČOI, tak dTestu znevažovat soudní rozhodnutí ( a to dokonce způsobem, kterým činí ČOI v předešlé stížnosti), které řeší, zda máme či nemáme registrační poplatek vrátit zpět spotřebiteli. Soud rozhodl, že vracet žádný poplatek nemusíme, z toho usuzujeme, že na tento poplatek nám vznikl nárok a to i v případě registrace v červnu 2019, před samotnými úpravami webu na pokyn ČOI. Další paradoxní situace, dle našeho názoru je ta, že ČOI (i dTest) byla z naší strany informována, co všechno bylo advokátní kanceláří v rámci námi vyhraného Rozsudku ze dne 28. 1. 2021 namítáno v rámci podané žaloby a to zasláním celého znění předmětné žaloby, kde je zřejmé, že protistrana zastoupená advokátní kanceláří namítala: " Vzhledem ke složitosti a nepřehlednosti celého systému vytvořeného žalovaným na jeho webových stránkách žalobce netušil o existenci jakékoli povinnosti hradit poplatek v jakékoli výši, když pro zjištění této informace bylo nutné absolvovat následující úkony: po rozkliknutí políčka „REGISTROVAT SE“ se objevil zvýrazněný text – „aukční podmínky zde“. Po rozkliknutí tohoto textu se zobrazil soupis aukčních podmínek pro jednotlivé typy aukcí, které bylo třeba opět rozkliknout."................dále namítala protistrana "Až zde, tedy po sérii několika kliknutí a přesměrování v rámci webové stránky žalovaného, bylo možné se dozvědět o registračním poplatku, a to z dokumentu Aukční podmínky služby pro exekuční dražby (Sdělení před uzavřením smlouvy – služby v rámci exekuční dražby, Smlouva o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby). Ve sdělení nebyla cena poplatku nijak zvýrazněna a byla zahrnuta do odstavce bez názvu, kde se řeší hlavně odměny. Ve Smlouvě byla cena za poplatek uvedena v sekci „Odměna“.....dále protistrana namítala: "Žalobce tak má za to, že nebyl dostatečně seznámen s nutností platby registračního poplatku v částce ve výši 5000,- Kč. V případě, že by byl upozorněn vhodným a zřetelným způsobem na tento poplatek, k registraci by z jeho strany nedošlo."...........dále protistrana namítala:" S ohledem na výše uvedené se žalobce v této věci obrátil na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), od které následně obdržel e-mailem vyjádření, ve kterém ČOI mimo jiné sděluje, že z její strany bylo dne 28. srpna 2019 na základě podnětů několik spotřebitelů zahájeno šetření, na základě kterého dospěla ČOI k závěru, že ze strany žalovaného byl porušen § 12 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v návaznosti na § 13 odstavec 2 zákona č. 526 /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 13 odstavec 2 stanoví povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o ceně tak, aby měl spotřebitel možnost seznámení se s cenou registračního poplatku před jednáním ohledně koupě, kdy vzhledem k tomu, že spotřebitel musí v tomto případě opakovaně rozkliknout určité odkazy a pročíst nemálo textu k tomu, aby se seznámil s cenou za registrační poplatek, nelze považovat tuto zákonnou povinnost za splněnou a žalovaný tak v postavení prodávajícího porušil ustanovení § 12 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 24 odstavec 7 písmeno k) téhož zákona"....dále protistrana namítala: "Dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Jasnost a srozumitelnost sdělení je třeba vnímat ve dvou podobách – formální a obsahové. Po stránce formální musí být sdělení čitelné. Musí být zjistitelný obsah sdělení. V rozporu s tímto požadavkem mohou být sdělení psaná příliš malým písmem, v různých znepřehledňujících formálních odděleních (např. rámečky, okrajové části webových stránek), skryté odkazy na podmínky mimo vlastní text smlouvy, sdělení schovaná v částech, kam systematicky nepatří (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS I. ÚS 342/09 ze dne 15. června 2009 či sp. zn. ÚS I. ÚS 3512/11 ze dne11. listopadu 2013)."...dále protistrana namítala: "Porušením výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, byl žalobce žalovaným uveden v omyl o ceně jako o rozhodující okolnosti právního jednání, tudíž má žalobce za to, že toto právní jednání je dle § 583 občanského zákoníku neplatné. Podle § 2991 odst. 2 občanského zákoníku platí, že je-li podle neplatného právního jednání poskytnuto plnění, jedná se o plnění bez právního důvodu a příjemci vzniká bezdůvodné obohacení. Žalobce tak má za to, že se žalovaný na jeho úkor bez spravedlivého důvodu obohatil, čímž vznikla žalovanému povinnost vydat předmětnou částku ve výši 5.000,- Kč žalobci zpět."....TEDY VĚTŠINA ARGUMENTŮ, KTERÉ ČOI A DTEST CHYBNĚ VYKLÁDÁJÍ JIŽ SOUD MĚL MOŽNOST PROVĚŘIT, POSOUDIT A ROZHODL 100% ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. Co tedy vypovídá o činnosti ČOI a dTestu, že jejich názory jsou pravděpodobně chybné a mylné. Soud měl k dispozici názory ČOI, byla soudu ze strany žalobce přesně popsána registrační cesta v červnu 2019, kdy ještě nebyly provedeny úpravy dle požadavků ČOI a stejně soud rozhodl v náš prospěch. Proč dTest změnil po 14 měsících názor, když po celou tuto dobu dTest tvrdil, že informovanost spotřebitele je v pořádku (zákonné minimum), že se již nedá tvrdit, že nebyl o ceně služby informován, co se změnilo ? Změnilo se pouze to, že naše společnost byla úspěšná v soudním sporu, Rozsudek byl doručen v únoru 2021, naši klienti byli s tímto soudním rozhodnutím seznámení prostřednictvím zveřejnění na webu www.s-drazby.cz, kdy tento Rozsudek svým způsobem "znevěrohodnil" všechna předešlá tvrzení ČOI a tím pádem i dTest pravděpodobně musel změnit svůj odborný názor, za kterým si stál vice jak rok. Za určitých okolností zde může vzniknout i domněnka, že dTest jako příjemce státních dotací na provoz bezplatné poradny od MPO ČR může kopírovat názory ČOI (zřizovatelem ČOI je právě MPO ČR), byť tyto názory nejsou pro žádnou ze stran závazné a tím se může dTest nechat v určitém směru částečně ovlivnit ve svých odborných názorech, na nás to tento dojem dělá. Ať si tuto naši domněnku prověří samotné Ministerstvo obchodu a průmyslu, pokud je vše v pořádku a naše domněnky jsou mylné, budeme rádi, ale pořád se budeme řídit pouze názorem soudu, tak jak to doporučuje samotná ČOI (i ADR), která však soudní rozhodnutí zcela znevažuje a dTest tomu "přikyvuje". Na závěr je třeba ještě zmínit, že i dTest má svůj vlastní podnikatelský systém, která je zcela závislý na zájmu či nezájmu koncových uživatelů, části i spotřebitelů, možná by nebylo špatné, oddělit bezplatnou poradnu a byznysový model předplatného. Děkujeme za pochopení a všem klientům opravdu radíme, využijte službu kvalitního právního poradce, který by Vám měl opravdu sdělit nezávislé hodnocení případu.


Tomáš Luksch

Reakce spotřebitele

Publikováno
22.4.2021 15:25, před 18 dny

Opět mi odpovídáte na to, na co jsem se neptal a popisujete mi tu soudní případ, na který jsem se taky neptal. Proto kopíruji znovu svoje dotazy, viz výše a prosím a stručné odpovědi na mé otázky.

Prosím o rozumné vysvětlení, proč informace o registračním poplatku 5000 Kč není ukotvena přímo před tlačítkem registrovat a následně i v potvrzovacím meilu přes, který se dokončí registrace?
Jenom zde je již mnoho stížností od lidí, kteří se nachytali. Není to pro Vás signál, že informovanost na poplatek je nedostatečná? Pokud jste opravdu seriózní a poctivá firma, neměl by to být přece problém označit poplatek, tak abych s ním byl srozumněn ihned a nemusel se proklikávat přes jiné odkazy a následně by mělo být na poplatek upozorněno i přes potvrzující odkaz, který přišel do meilu.
Ještě prosím o jedno vysvětlení, proč mi výzva k úhradě přišla až po 2,5 měsících po registraci?
Závěrem:
Nadále nesouhlasím s poplatkem a jeho výší. Ohrazujete se časem a prací vynaloženou na zaslání dokumentů, což dle mého neodpovídá částce 5000 Kč. Jako smírčí krok navrhuji zaplatit 10% z ceny, tedy 500 Kč, souhlasíte?

Děkuji za odpověď

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2021 10:06, před 17 dny

Děkujeme stranám za vyjádření. K argumentům ad personam se nebudeme vyjadřovat.

Pokud jde o argumenty věcného charakteru:

a) Rozsudek prvostupňového okresního soudu je právně závazný nanejvýš pro strany sporu. Závěry okresního soudu nejsou závazné obecně, vyslovený právní názor okresního soudu (nejnižší instance) nezakládá práva a povinnosti obecně pro ostatní zákazníky společnosti Centrum aukcí s.r.o.

b) Pokud okresní soud neaplikuje úpravu přijatou za účelem ochrany spotřebitele (v této věci např. § 1811 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), porušil tím spotřebitelovo právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (viz nálezy Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS 2778/19 nebo sp. zn. II. ÚS 78/19). Závěry Ústavního soudu ČR jsou, na rozdíl od závěru okresního soudu v Hradci Králové, pro obecné soudy závazné - přinejmenším argumentačně. Skutečnost, že jde o částku 5 000,- Kč, automaticky neznamená, že věc nemá ústavní rozměr (viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014).

Ve zbytku se odkazujeme na naše předešlá vyjádření a znovu opakujeme, že podle našeho názoru není splněna informační povinnost ohledně ceny. Náš právní názor je pro spor řešený v této stížnosti nezávazný. Stejně tak je pro řešenou věc nezávazné rozhodnutí okresního soudu v Hradci Králové ve sporu podnikatele a jiného spotřebitele (než toho, který podal tuto stížnost) a stejně tak je pro řešenou věc nezávazný názor České obchodní inspekce.

Děkujeme společnosti za rady ohledně vedení společnosti, nicméně jakožto součást právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, o.p.s. o podnikatelském modelu nerozhodujeme. Podnikatel se může se svými podněty obrátit přímo na vedení spotřebitelské organizace dTest, o.p.s.

Jelikož je ve vyjádření spotřebitele navrhnuto smírné řešení, stížnost přeřazujeme zpět na společnost.

Reakce společnosti

Publikováno
23.4.2021 11:49, před 17 dny

Dobrý den, děkujeme dTestu za vyjádření, ale jedná se spíše o obecné konstatování (závaznost pro strany sporu, možnost Ústavní stížnosti, atd. ), kdy toto platí obecně pro všechna soudní rozhodnutí podobného typu. Jsme rádi, že dTest zde potvrdil nezávaznost jak jeho názoru, tak názoru ČOI, protože opravdu někteří klienti se domnívají, že dTest a jeho názory nahrazují vykonatelná soudní rozhodnutí. Chceme dTest požádat - poprosit, zda by se mohl vyjádřit konkrétně, zcela konkrétně, k jednomu jedinému dotazu, tak aby si mohli spotřebitelé udělat obrázek o tom, zda naše společnost by měla činit nějaké změny v rámci své registrační cesty vedoucí k uzavření smlouvy u služby v rámci exekuční dražby. Konkrétní dotaz: pomineme-li námi tvrzené skutečnosti (které jsme schopni doložit, jak písemnými protokoly ČOI, tak telefonickými záznamy), že veškeré úpravy a změny v rámci "registrace" jsou činěny na doporučení a dle pokynů ČOI, že vyslovené názory ČOI i dTestu jsou zcela nezávazné, nezavazují žádnou ze stran, tak jediné závazné rozhodnutí ve věci registrace ke službě exekuční dražby je Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové, ze dne 28. ledna 2021, pod č.j. 10 C 251/2020 . Toto soudní rozhodnutí je právně závazné pro účastníky sporu, tedy i pro naši společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o.. V tomto tedy závazném soudním rozhodnutí pro naši společnost, bylo soudem rozhodnuto, že žaloba spotřebitele o vrácení registračního poplatku ve výši 5.000,-Kč se zamítá, tedy, že společnost Centrum aukcí.cz, s.r.o. má nárok na poplatek 5.000,-Kč. Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že spotřebitel učinil dobrovolnou registraci za účelem získání více informací o exekuční dražbě domu. Spotřebitel měl možnost se seznámit se všemi podmínkami registrace. Dále soud konstatoval, že žalobce nemusel hradit poplatek 5.000,-Kč, jestliže s ním nesouhlasil. Dotaz na dTest, musíme tedy jako společnost měnit své podmínky v rámci registrační cesty, když zavazující rozhodnutí, kterým je výše uvedený Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové, rozhodlo, že registrační cesta na www.s-drazby.cz vedoucí k uzavření smlouvy pro službu exekuční dražby je dle názoru soudu zcela v pořádku ? Druhý dotaz na dTest, domnívá se dTest, že Okresní soud v HK v předmětném rozsudku rozhodl o nároku společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., tedy že společnost v pozici žalované nemusí poplatek vracet pouze z důvodu, že byl již poplatek uhrazen ? Pro jednoduchost stačí stručné odpovědi, ANO/NE. Děkujeme za vyjádření. Na závěr se domníváme, že by bylo opravdu vhodnější, kdyby existovala osobní odpovědnost pracovníků ČOI, jelikož při kompletaci materiálů pro další řešení v této věci jsme zdokumentovali několik absolutně protichůdných "odborných" názorů na úplně stejné dotazy, ve stejné věci , v podobné časové ose a to jak z bezplatných poraden ČOI, tak i bohužel v rámci dTestu. Pokud tedy komunikujeme s právním oddělením spotřebitelské organizace dTest, o.p.s., tak by bylo dobré vás upozornit na skutečnost, že na základě našich dosavadních zjištění o činnosti dTestu, si dTest o.p.s.(nebo jiná osoba, možná v zastoupení dTestu, o.p.s.) nechala do sbírky listin u Městského soudu v Praze, založit listiny, které byly do sbírky listin založeny dříve než vznikly, tedy bylo založeno něco, co pravděpodobně v době založení neexistovalo, nemusí to být chyba dTestu, o.p.s., může vzniknout pochybení třeba jinde, ale chceme vás jako právní oddělení na toto upozornit. Jedná se konkrétně o listiny 1277/SL14/MSPH (Jmenování členů správní rady a dozorčí rady dTest,o.p.s.), úředně ověřený podpis na listině dne 15.11.2018, došlo na soud dne 12.11.2018. Jak je toto možné ? Stejně tak i u další listiny nazvané Usnesení správní rady dTestu o.p.s, opět podepsáno úředně ověřeným podpisem dne 15.11.2018 a došlo na soud k založení dne 12.11.2018. Naše podněty nebudeme směřovat na vedení dTestu, dle vašeho doporučení, ale půjdeme již námi dříve avizovanou cestou. Děkujeme za reakci zejména vtahující se k naší činnosti, tedy odpověď na náš dotaz shora. Reakce na naše upozornění ohledně listin dTestu ve sbírce listin u Městského soudu v Praze není pro nás podstatná. Děkujeme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2021 17:20, před 16 dny

K argumentům ad personam se nebudeme vyjadřovat.

K dotazům společnosti předesíláme, že je vhodnější je řešit skrze naše programy pro podnikatele, více informací na webu www.podnikatel.dtest.cz. Přesto poskytneme krátká vyjádření.

Pokud jde o nutnost měnit registrační proces:
Tato skutečnost je plně na zvážení společnosti. Poradci služby VašeStížnosti.cz dlouhodobě a opakovaně společnosti sdělují, že by bylo vhodnější uvádět cenu bezprostředně. Chce-li společnost vycházet z rozsudku okresního soudu v Hradci Králové a uplatňovat jeho závěry plošně

- tzn. na otázky, které v něm nejsou vůbec řešeny a
- na vztahy, kterých se vůbec netýká (to jsou všechny vztahy mezi společností a jejími ostatními zákazníky),

jde o její volbu. My se však domníváme, že tento postup není vhodný. Argumentaci proč tento postup není vhodný nalezne společnost v podstatě v každém našem vyjádření. Proto se domníváme, že s ohledem na § 4 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusíme tyto argumenty už znovu opakovat.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, pouze zopakujeme známé skutečnosti:
a) Rozsudek prvostupňového okresního soudu je právně závazný nanejvýš pro strany sporu. Závěry okresního soudu nejsou závazné obecně, vyslovený právní názor okresního soudu (nejnižší instance) nezakládá práva a povinnosti obecně pro ostatní zákazníky společnosti Centrum aukcí s.r.o.

b) Pokud okresní soud neaplikuje úpravu přijatou za účelem ochrany spotřebitele (v této věci např. § 1811 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), porušil tím spotřebitelovo právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (viz nálezy Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS 2778/19 nebo sp. zn. II. ÚS 78/19). Závěry Ústavního soudu ČR jsou, na rozdíl od závěru okresního soudu v Hradci Králové, pro obecné soudy závazné - přinejmenším argumentačně. Skutečnost, že jde o částku 5 000,- Kč, automaticky neznamená, že věc nemá ústavní rozměr (viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014).

Ve zbytku se odkazujeme na naše předešlá vyjádření a znovu opakujeme, že podle našeho názoru není splněna informační povinnost ohledně ceny. Náš právní názor je pro spor řešený v této stížnosti nezávazný. Stejně tak je pro řešenou věc nezávazné rozhodnutí okresního soudu v Hradci Králové ve sporu podnikatele a jiného spotřebitele (než toho, který podal tuto stížnost) a stejně tak je pro řešenou věc nezávazný názor České obchodní inspekce.

Vzhledem k tomu, že podnikatel na návrh spotřebitele nereagoval, domníváme se, že o smírné řešení nemá zájem. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme. Pro konzultaci dalšího postupu se může spotřebitel obrátit na naši bezplatnou poradnu na čísle 299 149 009.