Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#51011Nemožnost komunikace s CVŘ a.s.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.06.2021, před 5 měsíci

Miroslav Ličman

Znění stížnosti

Již 2x jsem společnost CVŘ a.s. kontaktoval doporučeným dopisem, ve kterém jim sděluji že:
Vzhledem k tomu, že nebyla naplněna podstata energetické soutěže se zajištěním výhodnější ceny oproti stávajícímu dodavateli, odstupuji a vypovídám tímto s okamžitou platností od aukční Smlouvy/přihlášky a zároveň tímto odvolávám Plnou moc, udělenou Vaší společnosti. Žádám Vás o akceptaci odstoupení/výpovědi bez vystavení smluvních poplatků.

Současně Vás žádám o okamžité ukončení Smlouvy u vysoutěženého dodavatele bez smluvního poplatku.

Prosím o písemné potvrzení výše uvedeného.

Poprvé jsem toto posílal doporučeným dopisem 27.4.2021 a do dnešního dne jsem od nich nedostal odpověď!

K porušení smlouvy došlo tím, že:

Vysoutěžený dodavatel nabídl cenu 1499.-/MWH a měsíční poplatek 85.- u elektřiny
U stávajícího dodavatele mám cenu 999,-/MWH a měsíční poplatek 60,-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Vysoutěžený dodavatel nabídl cenu 1099,-/MWH a měsíční poplatek 20,- u plynu
U stávajícího dodavatele mám cenu 1129,-/MWH a měsíční poplatek 12,-
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Smlouvu/Přihlášku jsem uzavřel dne 30.7.2019
18.11.2019 jsem obdržel dopis s informací o vysoutěženém dodavateli, kterým se stala společnost LAMA energy a.s.

Dne 10.2.2020 jsem od společnosti LAMA energy a.s. obdržel dopis s informací o uzavření Smlouvy č. 2110111751 k mému odběrnému místu elektřiny/plynu EAN EIC: 859182400208521616, 27ZG600Z0180650G


Produkt

Smlouva/Přihláška č. 2110111751


Požadované řešení

Odstoupení a výpověď s okamžitou platností od aukční Smlouvy/Přihlášky a zároveň tímto odvolávám Plnou moc, udělenou společnosti.
Žádost o akceptaci odstoupení/Výpovědi bez vystavení smluvních poplatků.
Současně žádám o okamžité ukončení Smlouvy u vysoutěženého dodavatele bez smluvního poplatku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 15:40, před 4 měsíci

Smluvní zastoupení vzniká na základě ujednání stran (zmocnitele a zmocněnce). Jedním z důvodů zániku zmocnění je dle § 448 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i odvolání zmocnění. Odvolání zmocnění (= laicky odvolání/zrušení plné moci) je jednostranný právní úkon, k jehož účinnost není třeba, aby bylo druhou stranou (zmocněncem) akceptováno. Je však nutné, aby zmocněnci bylo odvolání známo. K tomu postačí, pokud ho o něm zmocnitel dostatečně adresným způsobem informuje. Odvolání zmocnění proto doporučujeme zaslat primárně doporučeným dopisem (Lannova 2061/8, Praha, 11000), patrně lze využít i e-mail, který společnost uvádí jako svůj kontaktní. Nejjistější cesta je zvolit obě varianty a zmocnění odvolat "duplicitně".

Pokud jde o odstoupení od smlouvy uzavřené se zprostředkovatelem "energetické soutěže", je možné odstoupit od této smlouvy, pokud byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu zprostředkovatele spotřebitel vyžádal či nikoliv), ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Pokud jde o smlouvu mezi spotřebitelem a dodavatelem (uzavřenou zprostředkovatelem, který k tomu získal spotřebitelův souhlas mimo obchodní prostory), energetický zákon dává spotřebiteli také bezplatnou možnost úniku. Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je spotřebitel oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (a tedy logicky i ještě před zahájením dodávek). Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence (dodavateli). Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

K případným sankcím (smluvním pokutám), které bývají spojeny s ukončením smlouvy mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem, uvádíme následující. Je-li smluvní pokuta obsažená pouze v obchodních podmínkách, je neúčinná (nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11). Dále, je-li smluvní pokuta sjednána příliš neurčitě (tzn. formulace typu "v případě porušení povinností plynoucích z této přihlášky" atp.), z níž není přesně možné určit, jakou konkrétní povinnost vlastně kryje, je taková smluvní pokuta neplatná (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. NS 23 Cdo 4281/2011). Dále smluvní pokuta sjednaná pro případ výkonu práva na ukončení závazku (tzn. smluvní pokuta sankcionující spotřebitelův výkon práva na odstoupení od smlouvy nebo práva na výpověď smlouvy) je neplatná, neboť smluvní pokuta může být požadována pouze tehdy, je-li porušena smluvní povinnost, nikoliv je-li využito zákonem nebo smlouvou založené právo na ukončení závazku (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 4469/2010). A konečně, smluvní pokuta nesmím být nepřiměřeně vysoká k tomu, jakou povinnost vlastně "kryje" (§ 1813 občanského zákoníku).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 16:28, před 3 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2021 10:29, před měsícem

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.