Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:197
Z toho za letošní rok:88
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#51037Registrační poplatek 6.000,-Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.06.2021, před měsícem

Jiří Nosek

Znění stížnosti

Přidávám se k ostatním stěžovatelům na firmu Centrum aukcí.cz s.r.o. z důvodu neoprávněné fakturace registračního poplatku ve výši 6.000,-Kč. Objednal jsem si u výše uvedené firmy osobní prohlídku nemovitosti, ale firma tuto žádost nesplnila a přesto mi naúčtovala poplatek za něco, co nebylo dodáno. Proto nemám potřebu platit této firmě nehoráznou částku za nedodané služby. Při registraci nebylo nikde zjevně uvedeno, že je tato registrace zpoplatněna. A proto nehodlám takovou fakturu platit.


Produkt

Na porálu REALITYMIX jsem nalezl číslo zakázky : 92190INS. Protože mne nabídka zaujala, tak jsem si chtěl objednat osobní prohlídku. Ta však byla podmíněna registrací, kterou jsem provedl. Nikde však nebylo napsáno, že je tato služba zpoplatněna částkou 6.000,-Kč. Poté se firma již neozvala, ale zaslala fakturu.


Požadované řešení

Okamžité stornování fatury.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2021 13:25, před měsícem

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. Stanoviska krajského inspektorátu proto již nejsou aktuální.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.6.2021 14:16, před měsícem

Dobrý den, jak již zde bylo několikrát uváděno, naše společnost prošla několika kontrolami ČOI a závěry těchto kontrol byly VŽDY APLIKOVÁNY do registračního systému na www.s-drazby.cz. Tedy zkráceně se dá tvrdit skutečnost, že všechny registrační procesy vedoucí k uzavření smlouvy jsou dle pokynů a doporučení ČOI. To, že ČOI si aktuálně změní svůj názor a naše společnost o tomto není informována, nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Registrační systém je nastaven tak, jak bylo doporučeno ČOI v roce 2019. Chápeme, že ČOI je pod určitým tlakem stěžovatelů a možná z tohoto pramení změna jejího názoru, ale vzhledem k počtu vyřizovaných žádostí se opravdu jedná o zlomek klientů. Navíc jak sama ČOI ve svých vyjádřeních uvádí, její názor není zavazující pro žádnou ze stran a vždy musí rozhodnout soud. Máme několik rozhodnutí soudů, které hovoří 100% v náš prospěch, tudíž těmito názory se řídíme. Co máme dělat více ? ČOI i dTest se v poslední době snaží např. Rozsudek Okresního soudu ze dne 28.ledna 2021, který 100% hovoří v náš prospěch zcela znevážit nesmyslnými argumenty, tak aby stále měl spotřebitel "jakoby pravdu", logicky se tomuto postupu budeme bránit a to oznámením na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jelikož tento postup považujeme zcela za nepřípustný, tak jak bylo námi učiněno i v minulosti, kdy jsme sami ze své iniciativy informovali Ústředního ředitele ČOI o nesrovnalostech mezi názorem ČOI a ADR, což logicky vedlo k další kontrole v naší společnosti, paradoxně na náš vlastní popud, opět byla zavedena úprava dle doporučení ČOI na www.s-drazby.cz. Domníváme se, že není správné jak ze strany ČOI, tak dTestu znevažovat soudní rozhodnutí ( a to dokonce způsobem, kterým činí ČOI v předešlé stížnosti), které řeší, zda máme či nemáme registrační poplatek vrátit zpět spotřebiteli. Soud rozhodl, že vracet žádný poplatek nemusíme, z toho usuzujeme, že na tento poplatek nám vznikl nárok a to i v případě registrace v červnu 2019, před samotnými úpravami webu na pokyn ČOI. Další paradoxní situace, dle našeho názoru je ta, že ČOI (i dTest) byla z naší strany informována, co všechno bylo advokátní kanceláří v rámci námi vyhraného Rozsudku ze dne 28. 1. 2021 namítáno v rámci podané žaloby a to zasláním celého znění předmětné žaloby, kde je zřejmé, že protistrana zastoupená advokátní kanceláří namítala: " Vzhledem ke složitosti a nepřehlednosti celého systému vytvořeného žalovaným na jeho webových stránkách žalobce netušil o existenci jakékoli povinnosti hradit poplatek v jakékoli výši, když pro zjištění této informace bylo nutné absolvovat následující úkony: po rozkliknutí políčka „REGISTROVAT SE“ se objevil zvýrazněný text – „aukční podmínky zde“. Po rozkliknutí tohoto textu se zobrazil soupis aukčních podmínek pro jednotlivé typy aukcí, které bylo třeba opět rozkliknout."................dále namítala protistrana "Až zde, tedy po sérii několika kliknutí a přesměrování v rámci webové stránky žalovaného, bylo možné se dozvědět o registračním poplatku, a to z dokumentu Aukční podmínky služby pro exekuční dražby (Sdělení před uzavřením smlouvy – služby v rámci exekuční dražby, Smlouva o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby). Ve sdělení nebyla cena poplatku nijak zvýrazněna a byla zahrnuta do odstavce bez názvu, kde se řeší hlavně odměny. Ve Smlouvě byla cena za poplatek uvedena v sekci „Odměna“.....dále protistrana namítala: "Žalobce tak má za to, že nebyl dostatečně seznámen s nutností platby registračního poplatku v částce ve výši 5000,- Kč. V případě, že by byl upozorněn vhodným a zřetelným způsobem na tento poplatek, k registraci by z jeho strany nedošlo."...........dále protistrana namítala:" S ohledem na výše uvedené se žalobce v této věci obrátil na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), od které následně obdržel e-mailem vyjádření, ve kterém ČOI mimo jiné sděluje, že z její strany bylo dne 28. srpna 2019 na základě podnětů několik spotřebitelů zahájeno šetření, na základě kterého dospěla ČOI k závěru, že ze strany žalovaného byl porušen § 12 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v návaznosti na § 13 odstavec 2 zákona č. 526 /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 13 odstavec 2 stanoví povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o ceně tak, aby měl spotřebitel možnost seznámení se s cenou registračního poplatku před jednáním ohledně koupě, kdy vzhledem k tomu, že spotřebitel musí v tomto případě opakovaně rozkliknout určité odkazy a pročíst nemálo textu k tomu, aby se seznámil s cenou za registrační poplatek, nelze považovat tuto zákonnou povinnost za splněnou a žalovaný tak v postavení prodávajícího porušil ustanovení § 12 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 24 odstavec 7 písmeno k) téhož zákona"....dále protistrana namítala: "Dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Jasnost a srozumitelnost sdělení je třeba vnímat ve dvou podobách – formální a obsahové. Po stránce formální musí být sdělení čitelné. Musí být zjistitelný obsah sdělení. V rozporu s tímto požadavkem mohou být sdělení psaná příliš malým písmem, v různých znepřehledňujících formálních odděleních (např. rámečky, okrajové části webových stránek), skryté odkazy na podmínky mimo vlastní text smlouvy, sdělení schovaná v částech, kam systematicky nepatří (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS I. ÚS 342/09 ze dne 15. června 2009 či sp. zn. ÚS I. ÚS 3512/11 ze dne11. listopadu 2013)."...dále protistrana namítala: "Porušením výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, byl žalobce žalovaným uveden v omyl o ceně jako o rozhodující okolnosti právního jednání, tudíž má žalobce za to, že toto právní jednání je dle § 583 občanského zákoníku neplatné. Podle § 2991 odst. 2 občanského zákoníku platí, že je-li podle neplatného právního jednání poskytnuto plnění, jedná se o plnění bez právního důvodu a příjemci vzniká bezdůvodné obohacení. Žalobce tak má za to, že se žalovaný na jeho úkor bez spravedlivého důvodu obohatil, čímž vznikla žalovanému povinnost vydat předmětnou částku ve výši 5.000,- Kč žalobci zpět."....TEDY VĚTŠINA ARGUMENTŮ, KTERÉ ČOI A DTEST CHYBNĚ VYKLÁDÁJÍ JIŽ SOUD MĚL MOŽNOST PROVĚŘIT, POSOUDIT A ROZHODL 100% ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. Co tedy vypovídá o činnosti ČOI a dTestu, že jejich názory jsou pravděpodobně chybné a mylné. Soud měl k dispozici názory ČOI, byla soudu ze strany žalobce přesně popsána registrační cesta v červnu 2019, kdy ještě nebyly provedeny úpravy dle požadavků ČOI a stejně soud rozhodl v náš prospěch. Proč dTest změnil po 14 měsících názor, když po celou tuto dobu dTest tvrdil, že informovanost spotřebitele je v pořádku (zákonné minimum), že se již nedá tvrdit, že nebyl o ceně služby informován, co se změnilo ? Změnilo se pouze to, že naše společnost byla úspěšná v soudním sporu, Rozsudek byl doručen v únoru 2021, naši klienti byli s tímto soudním rozhodnutím seznámení prostřednictvím zveřejnění na webu www.s-drazby.cz, kdy tento Rozsudek svým způsobem "znevěrohodnil" všechna předešlá tvrzení ČOI a tím pádem i dTest pravděpodobně musel změnit svůj odborný názor, za kterým si stál vice jak rok. Za určitých okolností zde může vzniknout i domněnka, že dTest jako příjemce státních dotací na provoz bezplatné poradny od MPO ČR může kopírovat názory ČOI (zřizovatelem ČOI je právě MPO ČR), byť tyto názory nejsou pro žádnou ze stran závazné a tím se může dTest nechat v určitém směru částečně ovlivnit ve svých odborných názorech, na nás to tento dojem dělá. Ať si tuto naši domněnku prověří samotné Ministerstvo obchodu a průmyslu, pokud je vše v pořádku a naše domněnky jsou mylné, budeme rádi, ale pořád se budeme řídit pouze názorem soudu, tak jak to doporučuje samotná ČOI (i ADR), která však soudní rozhodnutí zcela znevažuje a dTest tomu "přikyvuje". Na závěr je třeba ještě zmínit, že i dTest má svůj vlastní podnikatelský systém, která je zcela závislý na zájmu či nezájmu koncových uživatelů, části i spotřebitelů, možná by nebylo špatné, oddělit bezplatnou poradnu a byznysový model předplatného. Děkujeme za pochopení a všem klientům opravdu radíme, využijte službu kvalitního právního poradce, který by Vám měl opravdu sdělit nezávislé hodnocení případu.


Jiří Nosek

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.6.2021 14:54, před měsícem

Naprosto souhlasím s vyjádřením D-TESTU. A navíc služba - fyzická prohlídka prodávaného objektu - nebyla dodána a provedena. Proto je nezbytné výzvu na zaplacení 6.000,-Kč stornovat, na čemž trvám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2021 11:32, před měsícem

V tomto směru naše původní vyjádření doplňujeme, neboť jsme v něm opomněli uvést, že nebyla-li služba vůbec splněna, nemůže společnost požadovat zaplacení ceny za takovou nedodanou službu. To platí bez ohledu na (ne)splnění informační povinnosti o ceně.

Jde-li o rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové, jsou závěry v něm obsažené pro tento konkrétní spor zcela nezávazné.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
11.6.2021 12:11, před měsícem

Dobrý den, fyzická prohlídka nemovitostí není součástí služby dle uzavřené smlouvy. Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové, resp. jeho závěry, jsou závazné pro účastníky sporu, tedy též pro společnost Centrum aukci.cz, s.r.o., provozovatele webu www.s-drazby.cz. Vzhledem ke skutečnosti, že se v předmětném rozsudku OS v HK řeší úplně totožná forma registrace a s tím spojeného aktu uzavření smlouvy, nemá důvod společnost cokoliv měnit na této registrační cestě a formě uzavření smlouvy, jelikož předmětné soudní rozhodnutí dává společnosti 100% za pravdu. Doposud jsme se domnívali, že pokud se zde dTest odborně vyjadřuje k předmětné problematice, i když dle našeho názoru chybně, tak se aspoň dokáže seznámit se smluvní dokumentací, která je předmětem "odborného" hodnocení, bohužel z této konkrétní reakce dTestu je zcela zřejmé, že se dTest ani neobtěžuje předmětnou smlouvu přečíst, jelikož jinak by zde dTest nemohl uvádět výše uvedený názor - ohledně nedodané služby, je nám to líto, ale opět se zde ukazuje skutečnost, na kterou již delší dobu upozorňujeme, že zde prezentované "odborné" názory musí být ve prospěch spotřebitele a to za "každou" cenu, jelikož tato poradna je provozována ze státních dotací, v opačném případě by tato činnost, byť by měla být pro spotřebitele ne vždy přínosem, neměla význam a logicky by nedocházelo k dalšímu nutnému čerpání dotací. Mrzí nás, že dTest zcela ignoruje pravomocná soudní rozhodnutí, která hovoří ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o., ale na toto jsme si již zvykli, ale skutečnost, že dTest se pravděpodobně ani neseznámí se smluvními dokumenty, ke kterým se "odborně" vyjadřuje je bohužel absolutní výsměch nejen všem spotřebitelům, kteří zde hledají "pomoc", ale i ostatním subjektům, kteří zde věnují svůj čas pro zcela "bezvýznamnou" komunikaci. Jak je možné, že dTest se neseznámí se smluvním ujednáním, když již chce tato smluvní ujednání hodnotit. Je to opravdu v dnešní době možné ?

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2021 11:51, před měsícem

Znovu opakujeme, že rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové není pro společnost závazné v jejích vztazích s ostatními spotřebiteli. Je závazné jen a pouze pro jeden konkrétní smluvní vztah. Má-li společnost pochybnost o tomto našem závěru, odkazujeme ji na závěry odborné literatury z oblasti civilního práva procesního.

Co se týče našeho hodnocení poskytování služby, doporučujeme společnosti pro případy, že chce naše názory kritizovat (na což má pochopitelně plné právo), si je také pozorně prostudovat. Formulace "nebyla-li služba vůbec splněna, nemůže společnost požadovat zaplacení ceny za takovou nedodanou službu" je vyjádřením tzv. hypotézy (i zde může společnost naše vyjádření konfrontovat se závěry odborné literatury). Námi uvedená formulace vyjadřuje, že:

- pokud nenastala skutečnost A (lze uvést i variantu "nenastala-li skutečnost A"),
- nemůže nastat ani skutečnost B.

Námi uvedená formulace naopak nevyjadřuje, že skutečnost A opravdu nenastala. Vyjadřuje pouze následek, který nastává v situaci, kdy tato situace nenastala/nenastane. A samozřejmě platí (za použití logického argumentu "a contrario"), že pokud skutečnost A nastala, nastává i skutečnost B.

Věříme, že tímto vyjádřením se nám podařilo rozptýlit pochybnosti ohledně našeho předchozího vyjádření. Jelikož však z vyjádření společnosti nevyplynul zájem na smírném řešení sporu, tuto stížnost jsme nuceni uzavřít. Děkujeme stranám za součinnost.