Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:197
Z toho za letošní rok:88
Stále v řešení:24
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 30 stížnostech.

#51086Nečekaný a nepřiměřený registrační poplatek 5000 Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2021, před měsícem

Ludvík Trnka

Znění stížnosti

Jen se přidávám k již asi poměrně dlouhému seznamu stěžovatelů. Standardní schéma: zájem o info k dražené nemovitosti (na jiném inzertním portálu), mail s výzvou k registraci a odkazem na registraci (bez uvedení informace, že je registrace zpoplatněna a jakou částkou), přehlédnutí info že je registrace zpoplatněna (poblíž tlačítka to slovo opravdu je, cena však nikoliv). Po dvou měsících přišla výzva k úhradě a několik dalších zjevně standardizovaných mailů bez jakékoliv osobní reakce na mé výhrady. Odstoupení od smlouvy písemně okamžitě po obdržení výzvy k úhradě (do té doby jsem - jako všichni zde - o částce vůbec netušil). Je naprosto zjevné, že tento byznys je postavený na tomto skrytém registračním poplatku, takže jakákoliv náprava může jít pouze právní cestou. Nejedná se o chybu, ale o záměr.


Produkt

Zprostředkovatel informací o dražbách.


Požadované řešení

Provozovateli portálu jsem navrhoval přiměřenou úhradu za skutečně zaslané materiály (jinde jsou veřejně dostupné, ale to jsem v té době nevěděl). Registrační poplatek 5000 Kč, odmítám zaplatit, neboť jsem o jeho výši (ani existenci) nebyl řádně informován. Za přeposlání veřejných materiálů jsem ochoten zaplatit 200 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2021 09:50, před měsícem

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. Stanoviska krajského inspektorátu proto již nejsou aktuální.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.6.2021 15:41, před měsícem

Dobrý den, jak již zde bylo několikrát uváděno, naše společnost prošla několika kontrolami ČOI a závěry těchto kontrol byly VŽDY APLIKOVÁNY do registračního systému na www.s-drazby.cz. Tedy zkráceně se dá tvrdit skutečnost, že všechny registrační procesy vedoucí k uzavření smlouvy jsou dle pokynů a doporučení ČOI. To, že ČOI si aktuálně změní svůj názor a naše společnost o tomto není informována, nás mrzí, ale nemůžeme s tím nic dělat. Registrační systém je nastaven tak, jak bylo doporučeno ČOI v roce 2019. Chápeme, že ČOI je pod určitým tlakem stěžovatelů a možná z tohoto pramení změna jejího názoru, ale vzhledem k počtu vyřizovaných žádostí se opravdu jedná o zlomek klientů. Navíc jak sama ČOI ve svých vyjádřeních uvádí, její názor není zavazující pro žádnou ze stran a vždy musí rozhodnout soud. Máme několik rozhodnutí soudů, které hovoří 100% v náš prospěch, tudíž těmito názory se řídíme. Co máme dělat více ? ČOI i dTest se v poslední době snaží např. Rozsudek Okresního soudu ze dne 28.ledna 2021, který 100% hovoří v náš prospěch zcela znevážit nesmyslnými argumenty, tak aby stále měl spotřebitel "jakoby pravdu", logicky se tomuto postupu budeme bránit a to oznámením na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jelikož tento postup považujeme zcela za nepřípustný, tak jak bylo námi učiněno i v minulosti, kdy jsme sami ze své iniciativy informovali Ústředního ředitele ČOI o nesrovnalostech mezi názorem ČOI a ADR, což logicky vedlo k další kontrole v naší společnosti, paradoxně na náš vlastní popud, opět byla zavedena úprava dle doporučení ČOI na www.s-drazby.cz. Domníváme se, že není správné jak ze strany ČOI, tak dTestu znevažovat soudní rozhodnutí ( a to dokonce způsobem, kterým činí ČOI v předešlé stížnosti), které řeší, zda máme či nemáme registrační poplatek vrátit zpět spotřebiteli. Soud rozhodl, že vracet žádný poplatek nemusíme, z toho usuzujeme, že na tento poplatek nám vznikl nárok a to i v případě registrace v červnu 2019, před samotnými úpravami webu na pokyn ČOI. Další paradoxní situace, dle našeho názoru je ta, že ČOI (i dTest) byla z naší strany informována, co všechno bylo advokátní kanceláří v rámci námi vyhraného Rozsudku ze dne 28. 1. 2021 namítáno v rámci podané žaloby a to zasláním celého znění předmětné žaloby, kde je zřejmé, že protistrana zastoupená advokátní kanceláří namítala: " Vzhledem ke složitosti a nepřehlednosti celého systému vytvořeného žalovaným na jeho webových stránkách žalobce netušil o existenci jakékoli povinnosti hradit poplatek v jakékoli výši, když pro zjištění této informace bylo nutné absolvovat následující úkony: po rozkliknutí políčka „REGISTROVAT SE“ se objevil zvýrazněný text – „aukční podmínky zde“. Po rozkliknutí tohoto textu se zobrazil soupis aukčních podmínek pro jednotlivé typy aukcí, které bylo třeba opět rozkliknout."................dále namítala protistrana "Až zde, tedy po sérii několika kliknutí a přesměrování v rámci webové stránky žalovaného, bylo možné se dozvědět o registračním poplatku, a to z dokumentu Aukční podmínky služby pro exekuční dražby (Sdělení před uzavřením smlouvy – služby v rámci exekuční dražby, Smlouva o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby). Ve sdělení nebyla cena poplatku nijak zvýrazněna a byla zahrnuta do odstavce bez názvu, kde se řeší hlavně odměny. Ve Smlouvě byla cena za poplatek uvedena v sekci „Odměna“.....dále protistrana namítala: "Žalobce tak má za to, že nebyl dostatečně seznámen s nutností platby registračního poplatku v částce ve výši 5000,- Kč. V případě, že by byl upozorněn vhodným a zřetelným způsobem na tento poplatek, k registraci by z jeho strany nedošlo."...........dále protistrana namítala:" S ohledem na výše uvedené se žalobce v této věci obrátil na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), od které následně obdržel e-mailem vyjádření, ve kterém ČOI mimo jiné sděluje, že z její strany bylo dne 28. srpna 2019 na základě podnětů několik spotřebitelů zahájeno šetření, na základě kterého dospěla ČOI k závěru, že ze strany žalovaného byl porušen § 12 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) v návaznosti na § 13 odstavec 2 zákona č. 526 /1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kdy § 13 odstavec 2 stanoví povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o ceně tak, aby měl spotřebitel možnost seznámení se s cenou registračního poplatku před jednáním ohledně koupě, kdy vzhledem k tomu, že spotřebitel musí v tomto případě opakovaně rozkliknout určité odkazy a pročíst nemálo textu k tomu, aby se seznámil s cenou za registrační poplatek, nelze považovat tuto zákonnou povinnost za splněnou a žalovaný tak v postavení prodávajícího porušil ustanovení § 12 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 24 odstavec 7 písmeno k) téhož zákona"....dále protistrana namítala: "Dle § 1811 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Jasnost a srozumitelnost sdělení je třeba vnímat ve dvou podobách – formální a obsahové. Po stránce formální musí být sdělení čitelné. Musí být zjistitelný obsah sdělení. V rozporu s tímto požadavkem mohou být sdělení psaná příliš malým písmem, v různých znepřehledňujících formálních odděleních (např. rámečky, okrajové části webových stránek), skryté odkazy na podmínky mimo vlastní text smlouvy, sdělení schovaná v částech, kam systematicky nepatří (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS I. ÚS 342/09 ze dne 15. června 2009 či sp. zn. ÚS I. ÚS 3512/11 ze dne11. listopadu 2013)."...dále protistrana namítala: "Porušením výše uvedených ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, byl žalobce žalovaným uveden v omyl o ceně jako o rozhodující okolnosti právního jednání, tudíž má žalobce za to, že toto právní jednání je dle § 583 občanského zákoníku neplatné. Podle § 2991 odst. 2 občanského zákoníku platí, že je-li podle neplatného právního jednání poskytnuto plnění, jedná se o plnění bez právního důvodu a příjemci vzniká bezdůvodné obohacení. Žalobce tak má za to, že se žalovaný na jeho úkor bez spravedlivého důvodu obohatil, čímž vznikla žalovanému povinnost vydat předmětnou částku ve výši 5.000,- Kč žalobci zpět."....TEDY VĚTŠINA ARGUMENTŮ, KTERÉ ČOI A DTEST CHYBNĚ VYKLÁDÁJÍ JIŽ SOUD MĚL MOŽNOST PROVĚŘIT, POSOUDIT A ROZHODL 100% ve prospěch společnosti Centrum aukcí.cz, s.r.o. Co tedy vypovídá o činnosti ČOI a dTestu, že jejich názory jsou pravděpodobně chybné a mylné. Soud měl k dispozici názory ČOI, byla soudu ze strany žalobce přesně popsána registrační cesta v červnu 2019, kdy ještě nebyly provedeny úpravy dle požadavků ČOI a stejně soud rozhodl v náš prospěch. Proč dTest změnil po 14 měsících názor, když po celou tuto dobu dTest tvrdil, že informovanost spotřebitele je v pořádku (zákonné minimum), že se již nedá tvrdit, že nebyl o ceně služby informován, co se změnilo ? Změnilo se pouze to, že naše společnost byla úspěšná v soudním sporu, Rozsudek byl doručen v únoru 2021, naši klienti byli s tímto soudním rozhodnutím seznámení prostřednictvím zveřejnění na webu www.s-drazby.cz, kdy tento Rozsudek svým způsobem "znevěrohodnil" všechna předešlá tvrzení ČOI a tím pádem i dTest pravděpodobně musel změnit svůj odborný názor, za kterým si stál vice jak rok. Za určitých okolností zde může vzniknout i domněnka, že dTest jako příjemce státních dotací na provoz bezplatné poradny od MPO ČR může kopírovat názory ČOI (zřizovatelem ČOI je právě MPO ČR), byť tyto názory nejsou pro žádnou ze stran závazné a tím se může dTest nechat v určitém směru částečně ovlivnit ve svých odborných názorech, na nás to tento dojem dělá. Ať si tuto naši domněnku prověří samotné Ministerstvo obchodu a průmyslu, pokud je vše v pořádku a naše domněnky jsou mylné, budeme rádi, ale pořád se budeme řídit pouze názorem soudu, tak jak to doporučuje samotná ČOI (i ADR), která však soudní rozhodnutí zcela znevažuje a dTest tomu "přikyvuje". Na závěr je třeba ještě zmínit, že i dTest má svůj vlastní podnikatelský systém, která je zcela závislý na zájmu či nezájmu koncových uživatelů, části i spotřebitelů, možná by nebylo špatné, oddělit bezplatnou poradnu a byznysový model předplatného. Děkujeme za pochopení a všem klientům opravdu radíme, využijte službu kvalitního právního poradce, který by Vám měl opravdu sdělit nezávislé hodnocení případu.


Ludvík Trnka

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.6.2021 16:23, před měsícem

V pořádku, neočekával jsem jinou reakci. V celém vašem příspěvku vám uniká jedna základní věc a sice: "za vašich 5000 Kč jsme vám poslali snadno veřejně dostupné informace". Už jsem si ověřil, že ta úžasná služba zaslání dražební vyhlášky a znaleckého posudku je hned vedle zdarma, jako prostá součást toho stejného inzerátu na skutečném dražebním portále. To za prvé.
Za druhé, nikde v komunikaci není uvedeno že registrace JE SLUŽBOU. Nikoli, slovo "registrace" není samo o sobě "službou" a nelze ji za ni považovat bez dostatečného podrobného vysvětlení včetně obsahu plnění po registraci - fádní sdělení e-mailová podpora - promiňte, to je opravdu služba za všechny peníze.
Na vašich vlastních stránkách uvádíte že "Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží uživatel AOS e-mail s potvrzením registrace, jeho přihlašovacími údaji a vygenerovanou smlouvu (smlouva uživatel) a PP ve formátu pdf." Nic takového jsem neobdržel. V každém případě na poplatek nemáte absolutně žádný nárok a v podstatě to už víte. Je mi jen líto těch, kteří vám na tu vaší ubohou vějičku ještě naletí.

Osobně jsem též zainteresován ve službě, která začíná zpoplatněnou registrací, nicméně službu začínám plnit až po obdržení úhrady za registraci a nikoli obráceně. Tzn. v době platby již klient přesně ví do čeho jde a za kolik. Obrácený postup, ještě dost zatemněný, je zcela nepřípustný a pokud jste z mojí strany neobdržel souhlas s finančním plněním (v nějaké důstojnější formě než je jeden klik na zelené tlačítko), tak na něj prostě nemáte nárok. Zpoplatněná registrace musí mít tři fáze: za prvé získání kontaktních údajů a jejich ověření (pokud jsou nějaké podmínky, třeba věk, solvence atp.), poté vystavení smlouvy a její zaslání klientovi, a nakonec platba klienta a uzavření registrace. Až po těchto krocích je registrace dokončena a klient může čerpat smluvní služby. Váš zkratkovitý postup je při této částce naprosto nedostatečný a každý právník jej snadno rozmetá (což samozřejmě víte)

Závěrem: prodáváte nic a zastrašujete, nic jiného ve vás není.
V každém případě jsem podal žádost na prošteření případu na ČOI.

Reakce společnosti

Publikováno
9.6.2021 23:49, před měsícem

Dobrý den, děkujeme za Váš názor, ale je zcela absolutně chybný, včetně celé Vaší konstrukce. AOS není služba exekuční dražby, tudíž si vykládáte po svém jiné podmínky služby, než služby kterou jste od nás požadoval. Počkejte si na vyjádření ČOI a poprosíme Vás, o zveřejnění tohoto názoru zde v této sekci, ať každý klient zde vidí, jaká bude aktuální reakce ČOI. Skutečnost, že dražební vyhláška a posudek jsou veřejně dostupné informace nehraje absolutně žádnou roli, níže Vám necháme odkaz na MVČR ohledně zpracování veřejných informací k dalšímu komerčnímu použití. Jednoduchá otázka na závěr, od koho jste se od možnosti dražby opravdu reálně "dozvěděl" ? Kdo zaplatil inzerci ? Kdo denně aktualizuje tyto dražební příležitosti ? Kdo si dokáže na tyto otázky odpovědět po pravdě, tak Váš příspěvek nemůže brát vážně. Níže slibovaný odkaz: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-verejneho-sektoru-a-jejich-dalsi-komercni-vyuziti.aspx.


Ludvík Trnka

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.6.2021 14:21, před měsícem

Všechny probíhající exekuční dražby jsou zdarma dostupné zde: www.portaldrazeb.cz/drazby/ včetně dražební vyhlášky a posudku. S veřejnými daty samozřejmě lze obchodovat, ale je potřeba do toho něco vnést, nějakou přidanou hodnotu, pouhé přesměrování není přidaná hodnota.

To že jste zaplevelil skoro všechny inzertní portály kopiemi těchto inzerátů a číháte na nešťastníky, kteří se omylem zaregistrují a pak pod nátlakem vysolí těch nesmyslnýh 5 tisíc to není služba a ani obchod. Chápu, že s tím máte práci a nějaké náklady, ale registrovaní uživatelé nezískávají nic. Proto je Váš poplatek zpochybňován. Je jasné, že náplní vaší práce musí být také neustálá zoufalá obhajoba tohoto postupu jako legálního, nemůžete jinak. Přiznání chyby by váš kšeft poslalo do hrobu. V příloze posílám screenshot jistě vám známého portálu www.extrh.cz. Mohl byste se inspirovat. Na internetu snad neexistuje případ stejný s tím vaším. Registrace má sloužit ke sdělení uživatelských údajů a případně vytvoření uživatelského profilu. Služby a poplatky mají následovat po registraci. Je jasné, že toto dobře víte a v podstatě na to hrajete. Zvyk, že základní registrace je všude zdrama, vám hraje do karet.

Tohle všechno ví všichni, kdo se trochu porozhlídli po odkrytých kauzách vaší firmy a víte to samozřejmě i vy. Můžete se kdekoli hájit jak chcete, je to jen čisté mlžení, které má za každou cenu přesvědčit případné čtenáře, že to máte dostatečně právně podchycené a že tedy bude lepší zaplatit tu vaší nesmyslnou taxu.

V zásadě ale nemá smysl řešit detaily, neboť tento váš byznys je celý zcela vědomě postavený na podvodu, kulhajícím někde na úplném krajíčku zákona ...

D-test nabádá ke slušnosti a k žádosti o prominutí poplatku. Vy si takovou žádost a ani slušnost nezasloužíte, neboť svou nekalou činnost provádíte vědomně a dlouhodobě. Musím se držet abych nepoužíval mnohem hrubší výrazivo.

Reakce společnosti

Publikováno
10.6.2021 17:23, před měsícem

Dobrý den pane Trnko, je to Váš názor, který je opravdu mylný. Chceme Vás upozornit, že se zde vyjadřujete ve veřejném prostoru a používáte slovní spojení, která by mohla ve Vašem případě být větším problémem než skutečnost, že nám dlužíte finanční plnění. Opravdu Vaše představa je zcestná, protože se domníváte, že zpracování a další využití veřejně dostupných informací musí být zcela zdarma, což je samozřejmě nesmysl. Vytvoření příležitosti pro nákup nemovitosti z dražeb je pro klienty velmi přínosnou službou, zejména tehdy, pokud se v dražbách neorientují a potřebují součinnost, nemluvě o skutečnosti, že se o možnosti dražby klienti "dozví" z naší inzerce. Kdyby se klienti o dražbě "dozvěděli" na jiném portále, tak proč by chtěli informace od nás ? To přeci není logické. Jak sám píšete, budeme si každý tuto situaci řešit pro své linii. Soud je toho názoru a dTest také, že registrací je uzavřena smlouva, tedy opět nemáte absolutně pravdu.


Ludvík Trnka

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.6.2021 17:29, před měsícem

1. Poplatek ze registraci není dostatečně komunikován. Důkazem jsou stovky napálených lidí.
2. Přestože máte opakovaně stále stejný problém, vaše mailová komunikace se nemění, tzn. nedostatečná komunikace není omyl ale úmysl
3. Na finanční plnění nemáte absolutně žádný nárok. Oproti vaší tužbě, že registrace je provedena kliknutím, je pravda taková že registrace je dokončena uhrazením registračního platku (je-li nějaký).
4. Kopejte dál kolem sebe, je to zábavné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2021 13:01, před měsícem

Jelikož z komunikace stran nám nevyplynul ani náznak možnosti vyřešit spor smírně, stížnost tímto uzavíráme. Děkujeme stranám za součinnost.