Společnost


BLARA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#51478Závažné vady ve výstavbě rodinného domu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

18 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.07.2021, před 3 měsíci

Stanislav Šlancar

Znění stížnosti

Společnost s námi uzavřela smlouvu o výstavbu HS zděného RD. Před předáním byly naším TDI shledány vady. Od té doby společnost nic neřeší, nereaguje v podstatě na reklamace. Zaměnili mnoho stavebních prvků oproti projektu za levnější, práce jsou prováděny nekvalitně, komín na kamna je dokonce proveden tak, že je majetek i život ohrožující (dle protokolu výrobce komína). Společnost pouze prodlužuje jednání (rok se s ní není možné domluvit), opravy (ještě nepředané NOVOstavby) neprobíhají. Dle vyjádření obce je tato společnost odpovědná (v důsledku výstavby RD) za poškození obecního chodníku. Faktury má téměř (z 98%) zaplacené. Ani provedení výstavby, ani kvalita však neodpovídá smluvenému dílu. Domluvit se, bohužel, nelze, i přes množství relevantních důkazů a protokolů tato společnost odmítá své vady opravit nebo uznat. Navzdory stavebnímu zákonu také zadržuje stavebník deník, který by měl být uložen přímo na stavbě. Ačkoliv by sami mohli reklamovat provedení u svých subdodavatelů (střecha), evidentně tak nečiní.


Produkt

kompletní hrubá výstavba jednopodlažního zděného RD


Požadované řešení

Refundace nákladů na opravy nedodělané a nepředané hrubé stavby RD. Refundace ostatních vedlejších nákladů spojených s řešením nepředaného a špatně postaveného díla, odstoupení od smlouvy s vrácením kompletní částky, demolice stávajícího domu na náklady firmy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2021 14:38, před 2 měsíci

V řešené věci je mezi stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je stavba. Dle obsahu stížnosti jde o stavbu, která je provedena s vadami. Vady stavby je nutné vytknout vždy bez zbytečného odkladu poté, co vady spotřebitel (= objednatel) mohl zjistit, resp. je nutné bez zbytečného odkladu uplatnit nároky z vadného plnění. Nároky z vadného plnění je ovšem možné uplatnit až po převzetí díla (§ 2617 občanského zákoníku). V případě, kdy má dílo zjevné vady, doporučujeme jeho převzetí s výhradami (§ 2605 občanského zákoníku).

Pokud jde o to, jaké jsou spotřebitelovy nároky z vadného plnění, jsou tyto nároky pro smluvní vztah spotřebitele a podnikatele vymezeny v § 2169 občanského zákoníku. Tyto nároky se přiměřeně uplatňují nejen na smlouvu o koupi zboží, ale i na smlouvu o dílo (2615 odst. 2 občanského zákoníku). Spotřebiteli tedy v řešené věci náleží primárně nárok na bezplatnou opravu věci, tj. její uvedení do bezvadného stavu. Není-li to možné, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy o dílo. Vedle toho je možné využít nároku na přiměřenou slevu z díla.

Pokud jde o lhůtu, ve které musí být reklamace vyřešena, platí i u smlouvy o dílo, jejímiž stranami jsou podnikatel (= zhotovitel) a spotřebitel (= objednatel), že zásadně musí být reklamace vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, není-li mezi stranami ujednána delší reklamační lhůta. Tento závěr vyplývá z § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, jehož aplikaci na řešenou věc nemůže vyloučit ani případný argument zhotovitele, že reklamovanou vadu stavby je jen zřídka kdy možné (reálné) odstranit ve lhůtě 30 dnů. Zhotovitel může této "nepříjemnosti" totiž jednoduše předejít dohodou se spotřebitelem o delší lhůtě ke zjištění příčiny vady a jejímu odstranění. V souladu s § 5 občanského zákoníku musí být zhotovitel schopen odhadnout dopředu časovou náročnost odstranění případné vady a reklamační lhůtu se souhlasem spotřebitele případně (ex ante) prodloužit oproti zákonnému minimu (k našemu výše uvedenému závěru o reklamační lhůtě lze přiměřeně využít závěry shrnuté v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2016, sp. zn. 33 Cdo 3645/2015). Pokud nebyla reklamační lhůta smluvně prodloužena, nastupuje zákonná 30denní lhůta, v níž musí být reklamace vyřízena. Není-li reklamace vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, může spotřebitel od smlouvy odstoupit (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele v kombinaci s § 2002 občanského zákoníku).

Po oprávněném odstoupení od smlouvy náleží spotřebiteli cena za dílo, kterou uhradil. Pro tyto úkony doporučujeme v případě smlouvy o dílo nemovité věci, jejíž cena se obvykle pohybuje ve značných výškách, využít služeb advokáta (https://www.dtest.cz/advokati).

Rovněž lze využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Reakce společnosti

Publikováno
19.7.2021 11:42, před 2 měsíci

Dobrý den,
děkuji za možnost odpovědi. Celá kauza, o níž spotřebitel píše, nás velmi mrzí, ale výše uvedená tvrzení se nezakládají na pravdě. Výstavba rodinného domu probíhala bez komplikací, právní a stavební spory nastaly v poslední chvíli před předáním díla. Věc je nyní řešena právní cestou, prozatím v ní nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí. Naše společnost se nedopustila jednání v rozporu s právem nebo smlouvou.
Mgr. Renata Bláhová

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2021 12:59, před 2 měsíci

Děkujeme společnosti za součinnost.

Naše právní hodnocení ze dne 14. 7. 2021 se vztahuje ke skutkovému stavu, který popsal spotřebitel ve stížnosti. Jelikož nedisponujeme nástroji, kterými bychom byli schopni skutkové stavy efektivně ověřovat, vycházíme vždy pouze z popisu stran.

Pokud zhotovitel (= společnost BLARA s.r.o.) uvádí, že se skutečný skutkový stav neshoduje s tím, co popsal spotřebitel, je možné, že ani naše původní právní hodnocení není ke skutečnému skutkovému stavu zcela přiléhavé.

Je-li celá věc řešená právní cestou a odmítá-li společnost, že by z její strany došlo k pochybení, pravděpodobně není účelné nadále pokračovat ve smírném řešení prostřednictvím této platformy, neboť obě strany popisují skutkový stav naprosto odlišně a možnost dosažení smíru se tedy jeví jako velmi nepravděpodobná. Z tohoto důvodu jsme nuceni stížnost uzavřít.