Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#52118Sjednání dodávky se dvěma dodavateli energií zároveň, hrozba pokuty

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.08.2021, před 2 měsíci

Karel Křivák

Znění stížnosti

Společnost Centrální výběrové řízení (pan Ing. Pavel Stuchlík (LAMA) a Ing.Vlastimil Zimák (SPP)) sjednala zároveň dvě smlouvy s různými dodavateli na naše odběrové místo. Firmy LAMA a SPP nám nyní vyhrožují pokutou. S firmou LAMA máme smlouvu z 21.6.2019 na dodávku energie na 3 roky od 28.8.2021. A nyní nám přišlo, že nějaký pan Zimák nám sjednal poté smlouvu s SPP 29.7.2020. Přitom již před tímto datem byla schválena smlouva na 3 roky s firmou LAMA. Navíc jsme firmě Centrální výběrová řízení poslali odvolání plné moci k dalším výběrovým řízením před tímto datem 29.7.2020.
Snažili jsme se firmu kontaktovat, ale nebere telefon a na mail nereaguje.


Produkt

odběrové místo - 859182400500891240. Firmy LAMA a SPP nám nyní vyhrožují pokutou. S firmou LAMA máme smlouvu z 21.6.2019 na dodávku energie na 3 roky od 28.8.2021. A nyní nám přišlo, že nějaký pan Zimák nám sjednal poté smlouvu s SPP 29.7.2020. Přitom již před tímto datem byla schválena smlouva na 3 roky s firmou LAMA.


Požadované řešení

Prosíme o vyřešení situace, abychom měli jen jednoho dodavatele, když byli omylem vysoutěženi dva dodavatelé na stejné období od 28.8.2021 a rychlou odpověď, jak jste situaci vyřešili a s kým máme platnou smlouvu, protože smlouva má naběhnout 28.8.2021.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2021 11:48, před měsícem

Smluvní zastoupení vzniká na základě ujednání stran (zmocnitele a zmocněnce). Jedním z důvodů zániku zmocnění je dle § 448 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i odvolání zmocnění. Odvolání zmocnění (= laicky odvolání/zrušení plné moci) je jednostranný právní úkon, k jehož účinnost není třeba, aby bylo druhou stranou (zmocněncem) akceptováno. Je však nutné, aby zmocněnci bylo odvolání známo. K tomu postačí, pokud ho o něm zmocnitel dostatečně adresným způsobem informuje. Odvolání zmocnění proto doporučujeme zaslat primárně doporučeným dopisem (Lannova 2061/8, Praha, 11000), patrně lze využít i e-mail, který společnost uvádí jako svůj kontaktní. Nejjistější cesta je zvolit obě varianty a zmocnění odvolat "duplicitně".

Ohledně případné sankce za odvolání plné moci doplňujeme, že smluvní pokuta sjednaná pouze v obchodních podmínkách, které zde navíc patrně nebyly platně připojeny ke smlouvě, je dle našeho názoru vůči spotřebiteli neúčinná a nelze ji po spotřebiteli vyžadovat. Tento názor opíráme o nález Ústavního soudu ČR vedený pod sp. zn. I. ÚS 3512/11.

Pokud jde o smlouvu mezi spotřebitelem a dodavatelem (uzavřenou zprostředkovatelem, který k tomu získal spotřebitelův souhlas mimo obchodní prostory), energetický zákon dává spotřebiteli také bezplatnou možnost úniku. Dle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, je spotřebitel oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (a tedy logicky i ještě před zahájením dodávek). Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence (dodavateli). Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.