Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:222
Z toho za letošní rok:114
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

38%
62%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#52487Registrační poplatek 5.000 Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
05.09.2021, před měsícem

Martin Langr

Znění stížnosti

Dobrý den,
Chci se na Vás obrátit, že jsem bohužel také dnes obdržel fakturu za registrační poplatek ve výši 5.000Kč. Nejsem si vědom, že bych byl dostatečně obeznámen s tímto poplatkem.

Do dražby jsem se nezapojoval, jen jsem chtěl více informací k nemovitosti.
Jak můžu postupovat, aby mi nebyl poplatek nárokován?

Dekuji,
M.L.


Produkt

Centrum aukcí-Registrační poplatek


Požadované řešení

Oproštění od poplatku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.9.2021 09:13, před měsícem

Podnikatel je povinen spotřebitele informovat o ceně nabízené služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem, v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy [§ 1811 odst. 1, 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele].

Nejvyšší správní soud opakovaně uvedl, že „informace o ceně musí být spotřebiteli přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující k jejímu zjištění“ (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014-22 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2018, č. j. 9 As 32/2018-31).

V tomto konkrétním případě je spotřebitel nucen učinit ke zjištění ceny další úkon(y). Z tohoto důvodu, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu citovanou výše, se domníváme, že spotřebitel není poučen o ceně služby vhodným, jasným a srozumitelným způsobem.

Kromě toho, úkon, který spotřebitel musí učinit, spočívá ve vyhledávání ceny v aukčních podmínkách, tedy v dokumentu umístěném mimo smlouvu hlavní („hlavní smlouvou“ je v tomto případě registrační formulář). Odkazuje-li smlouva hlavní (tj. v tomto případě registrační formulář) na nějaký externí text, který má upravit práva a povinnosti stran, je tento externí text nutné považovat za obchodní podmínky. Ústavní soud přitom výslovně zakázal možnost sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu (nález Ústavního soudu 11 ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I.ÚS 3512/11). Při využití logických argumentů lze dojít k tomu, že pokud je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách smluvní pokutu, tím spíše je zakázáno sjednat si v obchodních podmínkách cenu služby. Obchodní podmínky mají dle Ústavního soudu „sloužit především k tomu, aby nebylo nezbytné do každé smlouvy přepisovat ujednání technického a vysvětlujícího charakteru.“ Ujednání o ceně služby jistě není ujednáním technického a vysvětlujícího charakteru, právě naopak – jde o jedno z nejpodstatnějších smluvních ujednání.

Pokud jde o informování spotřebitele o tom, že „registrace je zpoplatněna dle platných Aukčních podmínek a ceníku – zde“, je sice toto informování provedeno ve smlouvě hlavní (tj. v registračním formuláři), nicméně občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele i cenové předpisy vyžadují informování o ceně, nikoliv pouze informování o možném placeném charakteru služby.

Pokud jde o rozsudek okresního soudu v Hradci Králové, na nějž se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_soud.html), je tento rozsudek soudu nejnižší instance závazný pouze pro konkrétní strany sporu. Nad to se v tomto rozsudku vůbec neuvádí, že byla splněna informační povinnost ohledně ceny. Naopak, dokonce se v něm uvádí, že spotřebitel „měl možnost požadovaný poplatek neuhradit, pokud s ním nesouhlasil.“

Pokud jde o stanovisko krajského inspektorátu České obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, na které se společnost obvykle odkazuje (viz https://www.s-drazby.cz/clanek/s-drazby_poplatek_coi.html) a z kterého jsme i my při posuzování těchto konkrétních sporů do značné míry vycházeli, obdrželi jsme k 15. 4. 2021 vyjádření ústředního orgánu České obchodní inspekce, které stanovisko krajské pobočky vyvrací. Stanoviska krajského inspektorátu proto již nejsou aktuální.

Z tohoto důvodu v současné době již neexistuje relevantní zdroj, ze kterého by bylo možné dovodit, že tento „model informování o ceně“ je souladný se zákonem. Spotřebiteli proto podle našeho názoru registrací nevzniká povinnost k úhradě registračního poplatku, a to bez ohledu na to, kdy se ke službě zaregistroval.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.9.2021 10:14, před měsícem

Dobrý den, výše uvedený názor dTestu je zcela v rozporu s názorem Okresního soudu v Hradci Králové, který tvrdí, že k informovanosti klienta stačí skutečnost, že se klient měl možnost seznámit s aukčními podmínkami, resp. se smluvními podmínkami a to před samotnou registrací. Pokud bude klient mít zájem, můžeme mu toto soudní rozhodnutí poslat emailem. Názory dTestu jsou absolutně nezávazné, naopak rozhodnutí soudu je zavazující pro účastníky soudního sporu, tedy i pro naši společnost. Více není nutné dodávat, průměrný spotřebitel si musí logicky udělat závěr dle vlastního názoru. Pokud se podíváte na vyjádření dTestu v období od 02/2020 do 04/2021 (tedy po dobu 14 měsíců) jsou jeho názory opačné než současné. Po dobu těchto 14 měsíců dTest zde všem spotřebitelům tvrdil, že naše společnost informuje své klienty tak jak zákon vyžaduje, tedy právně v pořádku. Kdo se tedy v názorech dTestu má vyznat ? Naše společnost opakovaně žádala dTest, zda je možné odborně právně nechat jejich názory přezkoumat jinými odborníky, bohužel na tyto opakované žádosti dTest nereaguje žádným způsobem. Na závěr: jak někdo může tvrdit opak proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí, které je zavazující pro účastníky sporu, tedy pro naši společnost, to opravdu nechápeme, proto chceme nechat odborně posoudit zde publikované názory dTestu, kdy tuto revizi rádi zaplatíme a můžeme ji zde i publikovat, ať mají stěžovatelé jasno. Děkujeme za úhradu poplatku.


Martin Langr

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.9.2021 11:25, před měsícem

Dobrý den,

děkuji za vyjádření. Přesto si stále myslím, že jsem nebyl důkladně seznámena s tím, že budu platit poplatek 5000 Kč.

Proto i nadále trvám na odproštění od poplatku.

Děkuji za vstřícnost,
Lang

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.9.2021 12:17, před měsícem

Jelikož byla společností položena řečnická otázka, "kdo se má v názorech dTestu vyznat", pokusíme se odpověď sesumírovat do velmi stručného vyjádření: "Společnost nemá podle nás nárok na zaplacení registračního poplatku, na nějž je spotřebitel upozorněn mimo registrační formulář, tj. v obchodních podmínkách. Spotřebitel není dle našeho názoru povinen tento poplatek hradit; tuto úhradu Česká obchodní inspekce nedoporučuje. Společností uváděné argumenty jsou většinově věcně nesprávné. Judikatura Okresního soudu v Hradci Králové je jednak ve dvou případech naprosto odlišná (jednou zcela ve prospěch spotřebitele, podruhé naopak), jednak byla soudem na dotčenou situaci použita nesprávná ustanovení občanského zákoníku."

Pokud jde o prezentaci rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové (resp. i dalších skutečností), velmi důrazně společnost upozorňujeme, že její jednání vůči spotřebitelům podléhá zákonu o ochraně spotřebiteli i v rámci této platformy, a tudíž ani zde není možné uvádět věcně nesprávné interpretace. Jelikož byl podnikatel na věcně nesprávnou interpretaci rozsudku několikrát a opakovaně upozorňován, včetně odkazů na odbornou literaturu, budou další komentáře obsahující zavádějící informace použity jako podklad pro následné právně relevantní kroky.

Pokud jde o přezkum našich názorů, může si nechat společnost samozřejmě zpracovat rozbor, jde o její právo, které může na své náklady realizovat.

Jelikož společnost nereagovala na výzvu spotřebitele ohledně odpuštění alespoň části poplatku, ale na 14 měsíců stará vyjádření, stížnost uzavíráme.