Společnost


Fede & Amore d.o.o.

Počet nahlášených stížností:24
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#52865Jiné zboží než jsem objednal

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.09.2021, před rokem

Antonín Zeman

Znění stížnosti

Dne 12.9. jsem vyzvedl balíček kde měly být 2 ks šestiprstých kotoučů do sekačky a po rozbalení jsem zjistil, že jsou tam 2 ks držáků na mobil (zaplatil jsem za to 299 Kč bez ceny za dopravu). Pokoušel jsem se spojit s dodavatelem Home-tools, ale ten i přes svůj příslib stále nereaguje. Protože však je možné, že k chybě mohlo dojít omylem při označování zásilek, obracím se také na vás. V tom případě by se musel ozvat jiný zákazník, který obdržel kotouče na sekačku místo držáků na mobil, jinak si to neumím vysvětlit. Jakožto pro důchodce pro mne zaplacená částka není zanedbatelná,proto vás prosím o pomoc při řešení celé situace
Děkuji.


Produkt

Objednal jsem to u Home-tools, ostatní údaje již nevím


Požadované řešení

Řešení podle vašich možností, nevím co je reálné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2021 15:37, před rokem

Domníváme se, že by stížnost měla být vedena spíše na prodávajícího a ne na dopravce. Z tohoto důvodu jsme změnili subjekt stížnosti na provozovatele stránek home-tools.eu, tedy společnost Fede & Amore d.o.o.

Jestliže pochybil přepravce:
Pokud nebyla služba poskytnuta nebo nebyla poskytnuta ve sjednané kvalitě, je vhodné uplatnit reklamaci. Při uplatnění reklamace může spotřebitel žádat řádné poskytnutí služby, přiměřenou slevu, případně může od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany podnikatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, věděl-li by o porušení smlouvy).

Pokud však smlouvu o přepravě uzavíral se společností prodávající, je za řádné a včasné doručení zboží odpovědný právě on, protože povinnost dodat zboží je dle českého práva splněna dojitím zboží do místa dodání, tj. standardně do bydliště spotřebitele. Prodávající je v takovém případě také oprávněn uplatnit reklamaci u svého smluvního partnera, pokud služba nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.

Vzhledem k tomu, že předpokládáme uzavření přepravní smlouvy podnikatelem, měl by spotřebitel kontaktovat i v tomto případě prodávajícího, který obecně nese za přepravu k zákazníkovi odpovědnost.

Jestliže pochybil prodávající:
Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Zároveň chceme spotřebitele upozornit, že zmíněný e-shop spadá pod společnost sídlící na Slovinsku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucemburku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2022 16:36, před rokem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2022 13:26, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.