Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:128
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

52%
48%
Toto skore je založeno na 25 stížnostech.

#53049Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 1 den 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.10.2021, před rokem

Veronika Štroblíková

Znění stížnosti

Dne 09.09.2021 jsem v prodejně HECHT MOTORS s.r.o., ul. Východní 2132, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště zakoupil nájezdové rampy HECHT005005. Délka 225 cm, nosnost 680 kg/pár, cena 4.490,- Kč. Dne 10.09.2021 jsem zboží vyzkoušel a po částečném najetí stroje na nájezdové rampy se lyžiny a vzpěry prohnuly (madla upadla). Dne 10.09.2021 jsem nájezdové rampy reklamoval. Z nutnosti jsem si ihned koupil nové nájezdové rampy HECHT o nosnosti 450 kg/pár, cena 1.999,- Kč, které používám bez problémů. Rozdíl 230 kg/pár v nosnosti!!! Zboží muselo být poškozené již při zakoupení.
Dnes tj. 07.10.2021 byla reklamace vyřízena a neuznána.

Vyjádření společnosti HECHT MOTORS s.r.o.: ZÁRUKA NEBYLA UZNÁNA. Provedena kontrola nájezdů - mechanicky poškozené madla (ulomené), mechanicky, přetížením ohnuté a prasklé lyžiny, jednotlivé desky a ohnuté vzpěry nájezdů, toto nelze uznat na záruční opravu.


Produkt

Typové označení: HECHT005005. Název výrobku: Nájezdové rampy. Výrobní číslo: 202103037. Datum prodeje: 09.09.2021.


Požadované řešení

Vrácení peněz 4.490,- Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2021 15:46, před rokem

Odstoupení od smlouvy:
Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Reklamace:
Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
1.11.2021 10:22, před rokem

Dobrý den,
velice si vážíme, že jste se rozhodl zakoupit výrobek HECHT 005005, nájezdové rampy a je nám líto, že s ním nejste spokojen. Při nákupu byl výrobek řádně předveden a předán bez zjevných závad. Na vady způsobené mechanickým poškozením výrobku se nevztahují záruční podmínky. Je nám líto vzniklé situace, ale ze strany HECHT MOTORS s.r.o. nedošlo v tomto případě k pochybení. Bohužel Vám musíme sdělit, že nevznikl nárok na vrácení peněz za tento výrobek. Děkujeme Vám za pochopení. Pokud byste měl zájem o placenou opravu výrobku, tak jej můžete podat do opravy na našem nejbližším servisu. Veškeré kontakty jsou uvedeny na našich internetových stránkách. S pozdravem, Zákaznický servis, HECHT MOTORS s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2021 14:48, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2022 11:27, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.