Společnost


Zelená elektřina s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:15
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#53051Vyúčtování, smlouva

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.10.2021, před 10 měsíci

Martina Šimonová

Znění stížnosti

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o pomoc při řešení problémů se společností Zelená elektřina, s. r. o. Do dnešního dne jsme neobdrželi vyúčtování za rok 2019/2020. Službu nabízeli podomní prodejci a smlouvu podepsali moji rodiče dne 18. 4. 2019. Nyní je cena navýšena bez rozpisu záloh, bez kontaktování emailem, SMS, dopisem. Smlouva je uzavřena na tři roky. Společnost nereaguje na email ani telefon.

Předem děkuji za vyřízení požadavku.

Šimonová


Požadované řešení

Ukončení smlouvy s výše uvedenou společností bez sankcí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.10.2021 13:57, před 10 měsíci

Zvýšení ceny:
Ohledně zvýšení ceny platí, že společnost je povinna o zvýšení cen spotřebitele včas informovat a umožnit mu bezplatně od smlouvy z tohoto důvodu odstoupit (více např. na https://www.dtest.cz/clanek-9093/desatero-rad-pro-prechod-k-novemu-dodavateli-energii).

1) Zvýšení ceny
Cenu za energie lze změnit (i.) buď standardním způsobem - tedy klasickou dohodou stran, (ii.) anebo přes mechanismus tzv. jednostranné změny ceny.

Pokud dodavatel přistoupí k druhé variantě a cenu mění jednostranně, musí celý proces jednostranné změny splňovat hned několik podmínek, které dodavateli stanoví zákon (např. možnost jednostranných změn si předem vyhradit ve smlouvě, o chystané změně spotřebitele adresně a včas informovat, umožnit spotřebiteli z důvodu jednostranné změny bezplatně ukončit smlouvu atd.). Jednou z podmínek je také skutečnost, že jednostranně zvyšovaná cena nebyla sjednána jako fixovaná/garantovaná cena (tedy cena, kterou spotřebitel chápe na určité období jako neměnnou).

2) Navýšení záloh během probíhajícího zúčtovacího období
V případě, že dodavatel změní výši záloh v průběhu zúčtovacího období (tzn. zvýší zálohy, které již jsou dopředu stanovené), musí splňovat podobné podmínky jako při zvýšení cen. Musí si tedy možnost zvýšení vyhradit ve smlouvě, musí o zvýšení záloh spotřebitele včasně a stanoveným způsobem informovat a také musí spotřebiteli umožnit smlouvu bez postihu vypovědět.

3) Navýšení záloh na počátku zúčtovacího období
Dodavatel může na začátku zúčtovacího období nastavit novou výši záloh (tehdy se nejedná o změnu již stanovených záloh, ale o nové vypočtení pro následující zúčtovací období). Nastavené zálohy musí odpovídat důvodně předpokládané spotřebě elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období. Dodavatel tedy nemůže zálohy zvednout na neopodstatněnou výši, ale vždy pouze na rozumně očekávatelnou výši.

4) Dozorový orgán
Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při Energetickém regulačním úřadu ("ERÚ"). Více informací k mimosoudnímu řešení sporů u ERÚ je možné zjistit na stránkách úřadu: https://www.eru.cz/cs/mimosoudni-reseni-sporu.

Zaslání vyúčtování:
Společnost je dále povinna spotřebiteli poskytnout konečné vyúčtování.

Pokud spotřebiteli nebylo dodáno vyúčtování za vyúčtovací období (resp. možný přeplatek z vyúčtování nebyl vyplacen včas), měl by spotřebitel uplatnit reklamaci. V takovém případě je společnost povinna reklamaci vyřídit a písemně informovat spotřebitele o vyřízení reklamace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu náleží spotřebiteli náhrada ve výši 750 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 7 500 Kč a za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování elektřiny ve výši 600 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 24 000 Kč.

S ohledem na požadované řešení uvádíme, že smlouvy na dobu určitou zpravidla nelze vypovědět bez uhrazení sankce s tím spojené. Z uvedeného důvodu se domníváme, že požadované řešení nebude možné realizovat, nicméně záleží na konkrétních smluvních podmínkách.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a obchodníky o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie. (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
22.10.2021 14:50, před 10 měsíci

Dobrý den,

naše společnost zadala požadavek na urgentní odeslání vyúčtování na adresu zákazníka. V případě přeplatku byl zákazník e- mailem požádán o číslo účtu.
Ohledně zvýšené ceny za dodávku zemního plynu byl zákazník informován doporučeným dopisem, který byl odeslán dne 3.9.2021.
Tento dopis Vám zasíláme přílohou. Platební kalendář byl také zákazníkovi odeslán obyčejnou listovní zásilkou a to dne 04.10.2021.
Tento dokument Vám také zasíláme přílohou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2021 21:04, před 10 měsíci

Děkujeme za součinnosti. Stížnost z důvodu uvedení osobních údajů spotřebitele v přílohách odpovědi přeřazujeme do neveřejného režimu.

K jednostranné změně ceny:
Bylo-li informování spotřebitele o jednostranné změně ceny provedeno včas (30 dní před plánovanou účinností jednostranné změny) a adresně (adresné informování je provedeno např. dopisem; neadresné informování je např. pouhé zveřejnění informací na pobočce), bylo toto informování provedeno v souladu se zákonem (viz § 11a odst. 1 energetického zákona).

Informování spotřebitele je přitom jednou z podmínek, která musí být splněna, aby mohlo k jednostranné změně ceny platně dojít.

Další podmínkou je, že možnost jednostranné změny ceny byla mezi stranami dopředu sjednána (ve smlouvě nebo obchodních podmínkách).

A konečně podmínkou platného provedení jednostranné změny je i to, že jednostranně měněná cena nebyla sjednána na určité, časově omezené období jako fixní/garantovaná/neměnná. Fixní cenu jednostranně změnit nelze a taková jednostranná změna je neplatná.

Řazení informací v přiloženém dopisu (nejdůležitější informace je na konci, reklamní inzerce je smíchána se sdělením o navýšení ceny atp.) je podle nás nevhodné, ale minimálnímu zákonnému standardu patrně ještě vyhovuje.

K vyúčtování:
Ohledně práv a povinností spotřebitele a dodavatele v problematice vyúčtování se odkazujeme na naše úvodní vyjádření, v němž jsou obsaženy nejpodstatnější informace.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost na vyjádření společnosti reagovat.

Reakce spotřebitele

Publikováno
31.10.2021 08:07, před 10 měsíci


Martina Šimonová

Dobrý den,

k dnešnímu dni 31. 10. 2021 jsem dosud neobdrželi vyúčtování za plyn. Prosím společnost o urgentní zaslání.

Šimonová

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2021 12:04, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme zpět na společnost, aby měla možnost na výše uvedené reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
3.11.2021 12:14, před 10 měsíci

Dobrý den,
dne 1.11.2021 obdržel pan Šimon vyúčtování a zaslal naší společnosti číslo účtu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2021 12:42, před 10 měsíci

Děkujeme společnosti za vyjádření. Prosíme spotřebitelku o kontrolu této skutečnosti a sdělení, zda byla věc tímto způsobem smírně vyřešena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2021 14:47, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.12.2021 09:41, před 8 měsíci


Martina Šimonová

Dobrý den,

vyúčtování za plyn jsme obdrželi s velmi tučným přeplatkem.

Děkujeme za vyřízení.

Šimonová

Reakce společnosti

Publikováno
6.1.2022 11:12, před 7 měsíci

Dobrý den,
naše společnost tímto považuje stížnost za vyřešenou a uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2022 08:18, před 7 měsíci

Na základě vyjádření smluvních stran stížnost uzavíráme s dosažením dohody.