Společnost


ART DESIGN s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#53063Reklamace stavby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2021, před měsícem

Alena Veverková

Znění stížnosti

Dne 1. 10. 2016 jsem se společností ART DESING uzavřela smlouvu o dílo č.07/16/D na rekonstrukci bytu č. 16 na adrese Čechova 1***, 413 01 Roudnice nad Labem, kterou jsem převzala dne 20. 12. 2016. Po necelých pěti letech po předání díla se objevila faktická skrytá vada, kterou jsem i spolu s fotodokumentací bezodkladně po zjištění dle § 2629 zákona 89/2012Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), v platném znění, neoficiálně e-mailem oznámila společnosti ART DESING dne 12. 6. 2021. Protože k nápravě nedošlo vyzvala jsem společnost ART DESING prostřednictvím DS (doručeno dne 13.9.2021) a poddodavatel Z. K. prostřednictví doporučeného dopisu (doručeno dne 8.9.2021). Oba subjekty jsem i vyzvala ve smyslu § 2173 zákona 89/2012Sb. OZ, k vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnila, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu, a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. K dnešku bez odezvy.


Produkt

Viz podrobně předchozí popis.


Požadované řešení

Rychlé odstranění závady, kdy z obavy o poškození bytu spodního nemohu řádně užívat koupelnu již 4 měsíce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.11.2021 17:25, před měsícem

Jestliže spotřebitel reklamoval vady provedeného díla, má zhotovitel zásadně 30denní lhůtu na její vyřízení (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Lhůta k vyřízení reklamace platí jak pro kupní smlouvu, tak pro smlouvu o dílo. Na tomto faktu nic nemění ani to, že předmětem reklamace je nemovitá věc. Shodný názor zastává i Nejvyšší soud ČR.

Nelze-li reklamovanou věc přepravit do provozovny nebo sídla zhotovitele - což u nemovitosti není možné už ze samotné podstaty nemovité věci - je zhotovitel povinen provést posouzení reklamačních nároků a případné odstranění vytýkaných vad přímo v místě, kde se nachází nemovitá věc, která je předmětem reklamace. To opět vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR i Soudního dvora EU. K těmto úkonům má výše zmíněných 30 dní.

Není-li reklamace ve 30denní lhůtě vyřízena (vyřízení reklamace spočívá buď v odůvodněném zamítnutí, anebo ve vyhovění včetně odstranění vytýkaných vad), jde o podstatné porušení smluvní povinnosti (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 2002 občanského zákoníku), a spotřebitel má nárok na odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy si strany vrací to, čím původně plnily. Podnikatel má tedy nárok na odinstalování vadného zboží, což provádí na své náklady a v místě bydliště spotřebitele (§ 1955 občanského zákoníku), zatímco spotřebitel má nárok na vrácení peněz.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

V případě, že se spor nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel (vzhledem k předpokládané výši uhrazené ceny za provedení díla) kontaktovat advokáta a ve spolupráci s ním provést další právní kroky. Databázi advokátů viz např. na www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2021 14:05, před 9 dny

Společnost nám zaslala prostřednictvím e-mailu toto vyjádření:

"Považuji za nutné uvést věci na pravou míru dle skutečnosti. Jak ukázala návštěva našeho instalatéra na místě, nešlo v žádném případě o skrytou vadu, ale o povolený sifon u vany, což rozhodně není věc dodávky, ale běžného opotřebení a následné údržby po 5-letém užívání. Dle našeho názoru rozhodně není povinností dodavatele u klientů po uplynutí zákonné záruční lhůty provádět údržbu. Foto v příloze jednoznačně ukazuje, že v žádném případě nešlo o havarijní stav, ale o minimální kosmetickou vadu. Velmi rezolutně se tímto ohrazuji proti nařčení paní Veverkové o skryté vadě. Této klientce jsme vždy 100 % vyhověli a byli jsme ochotni jí i po 5 letech sifon zanesený sanytrem s vytlačeným těsněním vyměnit. Ovšem jsme nuceni, i přes tuto naši dobrou vůli, s paní Veverkovou přerušit jakýkoliv kontakt a pokud by měla proběhnou následná komunikace, pak pouze prostřednictvím našeho právního zástupce. Předesílám, že naše firma je na trhu od roku 1993 a podobných realizací máme za sebou tisíce a stížnosti a připomínky tohoto typu řešíme výjimečně.

S pozdravem

Ak. arch. Tomáš Jiránek
ART DESIGN s.r.o."

K vyjádření společnosti doplníme, že uplyne-li 5letá záruční doba (§ 2629 občanského zákoníku), která dle vyjádření společnosti v řešené věci uplynula, nelze již uplatnit na skrytou vadu reklamaci. Spotřebitel na druhé straně tvrdí opak, a sice, že lhůta neuplynula. Rovněž podotýkáme, že týká-li se případně nevyřízená a oprávněná reklamace pouze nepatrné části díla, má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy pouze ohledně této části (§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku). Ve zbytku se odkazujeme na původní vyjádření.

S ohledem na vyjádření společnosti stížnost uzavíráme, neboť si další pokračování nepřeje.