Společnost


Sweet Garden s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#5720Nedodržení občanského zákoníku a tedy i podmínek uvedených v kupní smlouvě č.1612014 ze dne 16.12.2014 - o odstoupení od kupní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 25 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.01.2015, před 7 lety

Miroslav RUDOLF Ing.

Znění stížnosti

Dne 16.12.2014 jsem byl telefonicky pozván do hotelu HRON v Náchodě na informační přednášku o založení školícího centra v Ná-
chodě.Byli jsme ubezpečeni,že se nejedná o "šmejdy",že akci nahlá-
sili na PČR a MÚ - že se jedná o seriozní informace zaměřené na
úspory v domácnostech.Jako příklad úsporných spotřebičů byly vysta
veny a popsány iundukční vařič a el.krbová kamna EUROBAK FIREBOX.
Kamna mě zaujala pro nízký příkon. Vzhledem k ceně jsem se domní-
val, že se jedná o dokonalejší technologii a materiály a je tedy
předpoklad pro uváděný nízký příkon.Požádal jsem o českou dokumen-
taci,abych se mohl přesvědčit.Dokumentace nebyla k dispozici.Byl
jsem telefonicky spojen s kanceláří.Řekl jsem,že mám o koupi kamen zájem pouze za předpokladu uvedeného nízkého příkonu.Byl jsem ubezpečen,že příkon je skutečně tak nízký jak bylo v přednáš-
ce uvedeno a dokumentace v ČJ mi bude okamžitě doporučeně poslána.
Protože jsem dostal slevu zakoupil jsem dvoje za celkovou cenu
30.000,-Kč i s dopravou domů.Znovu jsm byl informován o možnosti
odstopení od smluvy do 14.dnů. V tom případě přijede do tří dnů
zástupce firmy,převezme kamna vyplatí kupní cenu 30.000,Kč.
Doma jsem kamna vyzkoušel a zjistil,že informace byla nepravdivá
a tedy pro mne zavádějící.
17.12.2014 jsem vyplnil formulář pro odstoupení od smlouvy a dopo-
ručeně poslal na adresu uvedenou ve smlouvě : SWEET GARDEN,Marešo-
va 643/6,19000 Praha 9-Černý Most.
Dopis dosud nikdo nevyzvedl,je uložen na poště Praha 98.
Českou dokumentaci nikdo neposlal a telefon nikdo nebere i když
volám 2x denně.
Domnívám se,že jde o promyšlený postup, který neumožňuje odstou-
pení od smlouvy ani uplatnění případné záruční oporavy.
Tento případ jsem oznámil na PČR,kde se rozhoduje o jeho zařazení
a tedy řešení.
Stížnost jsem také podal na ČOI v PRAZE. Zvažuji zda podám stíž-
nost na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR - počkám jaký výsledek
se Vám podaří dosáhnout.
Velmi děkuji za ochotu podílet se na řešení takovýchto případů.


Požadované řešení

Požaduji pouze to na co mám nárok a co je povinen prodávajíci
učinit - zástupci společnosti předat kamna a obdržet 30.000,-Kč
Z ČOI jsem obdržel ujištění, že i když si společnost dopis na poš-tě nevyzvedla bere se doručení dnem - kdy si ho na poště vyzved-
nout mohla.Žádost o odstoupení od smlouvy byla tedy dodána včas.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2015 16:58, před 7 lety

Byla-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání, spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinné vrátit si vzájemné plnění. Tedy i spotřebitel by měl vrátit zboží. Spotřebitel nemusí zboží vracet na své náklady v případě, že zboží bylo dodáno do jeho domácnosti prodávajícím a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou (nebo v případě kdy si to strany prokazatelně sjednaly). V takovém případě by bylo nutné vyzvat společnost, aby si zboží dle § 1835 občanského zákoníku vyzvedla ve spotřebitelově domácnosti.

Společnost je povinná spotřebiteli vrátit veškeré zaplacené prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. To neplatí ve výše uvedeném případě, kdy je prodávající povinen převzít zboží u spotřebitele v domácnosti. Odstoupení je účinné i přesto, že společnost zásilku nevyzvedne. Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě dle § 570 občanského zákoníku od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Pokud by společnost do 14 dnů od odstoupení zaplacené prostředky nevrátila, ocitla by se v prodlení, a spotřebitel by tedy mohl kromě kupní ceny požadovat i úroky z prodlení. Spotřebitel by poté musel uplatnit svůj nárok na vrácení zaplacených prostředků v soudním řízení. V případě, že by ve věci bylo zahájeno trestní řízení, mohl by v jeho rámci spotřebitel uplatnit nárok na náhradu škody. Považujeme za vhodné spotřebitele upozornit, že vymáhání nároku v tomto případě může být obtížné.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2015 13:06, před 6 lety

Společnost Sweet Garden s.r.o. se nám bohužel nepodařilo kontaktovat. Vzhledem k tomu, že stížnost nemůže být ze strany podnikatele zodpovězena, jsme nuceni stížnost uzavřít. Případný spor tak bude možné řešit pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na lince 299 149 009.