Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:363
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#59265Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.07.2022, před 26 dny

Hana Zemčíková

Znění stížnosti

Vyfakturováno a dodáno na zásilkovnu, kde zaplaceno. Místo 4 objednaných věcí, dorazila jen jedna. Zemčíková


Požadované řešení

zaslání zbytku zboží, které již mám zaplaceno


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.7.2022 11:23, před 21 dny

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat v rozsahu, v jakém bylo zboží objednáno. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení ohledně chybějící části zboží. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání chybějícího zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nemá-li částečné plnění pro spotřebitele význam, může odstoupit ohledně celé dodávky, nejenom od její nedodané části (§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku). Plnění nemá význam např. tehdy, když je dodána skříň bez dveří. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Spotřebitelka může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Pokud prodávající nepřijme reklamaci, dopouští se přestupku, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Spotřebitelce dále doporučujeme, aby si uchovala všechny dokumenty, které prokazují, že reklamaci uplatnila.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou prostřednictvím naší služby, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.7.2022 12:43, před 20 dny

Spotřebitelka nás informovala, že zboží bylo po výzvě dodáno. Stížnost tak uzavíráme s dosažením dohody.