Společnost


Systém Centre s.r.o.

Počet nahlášených stížností:74
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#59838Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.08.2022, před měsícem

Alena Novikava

Znění stížnosti

Dne 17.1.2022 manžel K. V. koupil v internetovém obchodě Systém Centre s.r.o. mobil Samsung Galaxy S10e 128 GB, bílá, číslo objednávky FZ2200000545, v hodnotě 9940Kč. To je dárek pro mně (manželka, Alena Novikava).
Dvakrát se objevíla výrobní vada zadní kamery - furt tam jsou prachové části, které kazí fotografie.

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, požádal manžel o poukázaní kupní ceny ve výši 9940Kč a navíc o 134Kč za poštovné (2x odesílání zásilky Systém Centre s.r.o.)
Tento obchod Systém Centre s.r.o. nevrátíl peníze za mobilní telefon a za poštovné, spojené s vyřešením reklamace.
12.8.2022 dostali jsme spátky toto zboží. Žádný protokol o servisu nepřiložen. Navíc po návratu sklo kamery špinavé uvnitř.
Jak můžeme získat splátky peníze za poštovné a za zboží špatnou kvality?


Produkt

Samsung Galaxy S10e G970 128 GB, bílá


Požadované řešení

Vrácení peněz za zboží a poštovních nákladů


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.8.2022 16:08, před měsícem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů) a řádně, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Za řádné vyřízení reklamace se považuje reklmační protokol s uvedením vady, informace, zda je reklamace uznána nebo zamítnuta, popř. z jakých důvodů. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí (v případě, že byla první reklamace uplatněna do 6 měsíců od převzetí věci), a v každém případě se musí vztahovat k vytýkané vadě nikoli obecným způsobem (např. mechanické opotřebení, nevhodné zacházení), nýbrž musí být podložena kvalifikovaným, nejlépe odborným posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací, stejně jako poštovné (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.