Společnost


Agnieska Kant

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#60659Neuznaná reklamace peněženky a kabelky, nedodržení smluvních podmínek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 21 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
18.09.2022, před 6 měsíci

Radka Krejčová

Znění stížnosti

1. Nejprve jsem reklamovala kabelku. Poslala informace emailem, že chci reklamovat kabelku a s dotazem, kam jí mám poslat. Na reklamaci emailem mi odpověděli, že jí neuznávají. Kabelku neviděli fyzicky.
2. Pak se mnou přestali komunikovat i přes moje výzvy emailem.
3. Pak jsem zjistila po jednom dni nošení druhého zboží, že se peněženka drolí.
4. Poslala jsem žádost na reklamaci kabelky a peněženky s dotazem, kam mám zboží poslat.
5. Zboží jsem odeslala dle jejich instrukcí i s průvodním dopisem.
6. Ve smluvních podmínkách na https://panikabelkova.cz/_cms/view/-7/obchodni-podminky.html
jsem se dočetla, že:
Prodávající se vyjádří k reklamaci klienta neodkladně, ne později jak v termínu do 14 kalendářních dní od jejího podání. Pokud se nevyjádří ve výše uvedeném termínu, znamená to, že prodávající uznal reklamaci za oprávněnou.
7. 29 dnů se mi nikdo neozval, 30 den krátká emailová zpráva, že reklamaci kabelky mi neuznávají, že je to opotřebení materiálu. O peněžence ani slovo.
8. Až přes moje urgence co s reklamací peněženky (po více jak 30 dnech) jsem dostala zprávu, že obě reklamace mi neuznávají.
9. Já emailová komunikace, že odstupuji od kupní smlouvy, že chci vrátit peníze, že nedodrželi svoje obchodní podmínky a ani zákonnou lhůtu u peněženky na vyřízení reklamace.
10. Několik emailů a vždy zamítnutí mojí žádosti.


Produkt

Kabelka se po pár nošením drolí. Peněženka se drolí již v ruce. Nedodržení obchodních podmínek. OBJEDNÁVKA ČÍSLO ** Produkty: Kusů Hodnota: Vittoria Gotti Klasické Kožené Kabelky aligátor vzor Zemitá - Barva: zemitý 1 szt. 2392.00 CZK po slevě Univerzální Dámská Peněženka Diana&Co Zemitá - Barva: zemitý 1


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz. Takovéto řešení jsem jim ale uvadla opakovaně.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.9.2022 12:36, před 6 měsíci

K odmítnutí přijmout věc do reklamace:
O přijetí výrobku k reklamaci rozhoduje pracovník ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Vyřízení reklamace, jak je uvedeno výše, má proběhnout zásadně do 30 dnů od jejího uplatnění. Ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozvádí i další povinnosti prodávajícího v souvislosti s reklamačním procesem. Nepřijetí věci do reklamačního procesu bez právně relevantního důvodu je správním přestupkem [§ 24 odst. 7 písm. v) zákona o ochraně spotřebitele], za nějž lze uložit pokutu až 3 mil. Kč [§ 24 odst. 17 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele].

K nevyřízení reklamace řádně a včas:
Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Ze zákona je reklamační lhůta stanovena na 30 dnů, každopádně podnikatel se v obchodních podmínkách zavázal k vyřízení reklamace ve 14 denní lhůtě, tedy je tímto vázán.

"Vyřídit reklamaci" v sobě zahrnuje i umožnění, aby spotřebitel mohl s reklamovanou věcí disponovat. To znamená, že v (obvykle) 30denní lhůtě by mělo být nejen rozhodnuto o reklamaci (zamítnuta nebo uznána), ale v této lhůtě by měla být reklamovaná věc také:
- buď připravena k vyzvednutí v rámci pracovní doby prodávajícího (o možnosti vyzvednutí však musí prodávající spotřebitele prokazatelně informovat),
- anebo doručena spotřebiteli v poslední den lhůty k vyřízení reklamace do místa jeho bydliště, pokud bylo mezi stranami smluveno, že prodávající věc spotřebiteli doručí.

Pokud spotřebitelka měla možnost si zboží 30. den reklamace vyzvednout, platí následující:
Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.
Před samotným podáním je vhodné prostudovat informace zde: https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2023 14:53, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.