Společnost


Tomáš Korytar

Počet nahlášených stížností:25
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#60769Nedodržení termínu, nereagují

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 28 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.09.2022, před rokem

Milos Stilz

Znění stížnosti

V dubnu 2022, na základě objednávky o stavební dílo, objednávka na dodání a montáž krbové vložky. Na základě zaplacené zálohy 27.4.2022, objednána krbová vložka u výrobce. Do současné doby nemáme žádnou zprávu, ani žádnou reakci, firma nereaguje na e-mail a telefonní kontakt.


Produkt

Dodání a montáž krbové vložky


Požadované řešení

Vrácení zálohy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.9.2022 13:47, před rokem

Pokud bylo součástí smlouvy i ujednání o tom, že podnikatel spotřebiteli dodá a provede montáž krbové vložky, avšak k tomuto jednání nikdy nedošlo, podnikatel nesplnil povinnosti, ke kterým se ve smlouvě zavázal.

Pokud nebyla krbová vložka dodána a namontována ve sjednaném termínu, ač to bylo mezi stranami sjednáno, ocitá se podnikatel v prodlení. Spotřebitel následně upozorní prodávajícího, že nesplnil svou povinnost včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodatečnému splnění (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nesplní svou povinnost ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci ve formě doporučeného dopisu, informovat v něm prodávajícího o případném odstoupení od smlouvy a vyzvat ho k navrácení peněžních prostředků.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.2.2023 08:27, před 10 měsíci

Tato zakázka je již ukončena.
Zákazník nechtěl již čekat na opožděné dodání krbové vložky výrobcem
a byla mu vrácena záloha.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.3.2023 22:22, před 8 měsíci

Děkujeme společnosti za součinnost a žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření. Pokud tak neučiní, budeme nucení stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.6.2023 08:55, před 5 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.