Společnost


1. Dejvická spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#61220Žádost o vrácení peněz za vadné zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 29 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.10.2022, před 6 měsíci

lenka vaníčková

Znění stížnosti

Věc: Odstoupení od smouvy. Vrácení peněz za reklamované zboží

Dobrý den,
dne 12.7.2022 jsem objednala u firmy Creatbox výrobu 2 velikostí krabiček o množství 2x50 ks. Zásilka byla dodána 25.7.2022 v nepěkném stavu. Hlavní problém: příliš těsné víko proti dnu (konstrukční vada, která způsobovala rozšklebení krabice po jejim zavření, prohýbání), nedosekl hrany klop a spousta otřepů. Místo víka potištěn spodek krabice. Tentýž den jsem podala přes email a telefon reklamaci, kdy mi bylo sděleno, že konstruktér problém vyřeší. Nová várka dodána 9.9.2022 a opět nebyla v pořádku - opět konstrukční vada: Víko plave (příliš volné oproti dnu) a rohy jsou zmačkané. Situace je stále nevyřešená. Firma nereaguje. Požaduji vrácení peněz, jelikož firmě již nevěřím a krabičky si nechám vyrobit jinde.

Odstupuji proto od smlouvy a žádám o bezodkladné vrácení peněz na můj platební účet.

Lenka Vaníčková


Produkt

Výroba krabiček


Požadované řešení

Odstupuj od smlouvy a žádám o bezodkladné vrácení peněz na můj platební účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2022 12:46, před 6 měsíci

S ohledem na činnost služby Vašestížnosti.cz budeme předpokládat, že se jedná o spotřebitele.

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti: 1. Dejvická spol. s. r. o., Fragnerova 44, Praha 6, 160 00.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.2.2023 11:25, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.