Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:681
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#62876Vymáhání částky za neobjednané služby neoprávněně odváděné z mého účtu a užívání mých osobních dat v rozporu z GDPR.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2022, před měsícem

Antonín Kaňok

Znění stížnosti

Dne 27.05.2022 jsem zjistil, že mi byla z mého účtu stržena platba ve výši =2.394,- Kč a to jako platba kartou, přitom já jsem žádný příkaz k platbě nebo souhlas s inkasem na podobný účet nedal. Prověřením účtu jsem zjistil, že mi takto byla stržena stejná částka i 27.11.2021 a po prověření přes svou banku, že mi takto byly strhávány platby i v minulých letech od roku 2019.

Dalším prověřením jsem došel k tomu, že jsem si kdysi v době, kdy jsem hledal partnerku využil krátce seznamky na internetu u společnosti C-Date. Bohužel i přesto, že jsem v roce 2019 zaslal svou žádost o zrušení profilu v databázi i o výmaz svých veškerých osobních dat (mohu doložit předmětný email ze dne 02.08.2019), což se rovná smyslu zrušení jakýchkoliv smluvních závazků, můj projev osobní vůle nebyl respektován a i přesto, že jsem již stránky ani služby společnosti nevyužíval, strhávala mi společnost výše uvedené částky pravidelně i nadále neoprávněně z mého účtu. Vzhledem k množství plateb na mém účtu jsem si toho všiml až při vyřizování náležitostí s hypotékou.

Přitom moje původní žádost o zrušení členství v emailu ze dne 02.08.2019 byla formulována JASNĚ a SROZUMITELNĚ a přesto přijata NEBYLA!

Oslovil jsem proto společnost e-mailem, kde jsem reklamoval svou výpověď služeb ze srpna 2019, zažádal o okamžité zrušení "premiového členství" a navrácení všech mých finančních prostředků stržených z mého účtu za neobjednané a nevyužité služby. Mám za to, a takto jsem i argumentoval společnosti C-Date, že
projev svobodné vůle zákazníka může být dle platných norem proveden na kteroukoliv z uváděných kontaktních adres společnosti a to i volnou formou, kterou jsem dodržel. Současně vnitřní úprava podmínek společnosti by neměla být v rozporu s vyšší všeobecně platnou právní normou - zákonem.
Tedy mé členství mělo být zrušeno již po uvedeném datu mé žádosti t.j. 02.08.2019 a to společnost ať už záměrně nebo z nedbalosti, neučinila.

Společnost mě dále nijak neinformovala a i přesto neoprávněně nakládala s mými osobními daty v rozporu s mezinárodně platnými normami a GDPR a v rozporu s mou projevenou vůlí i nadále prováděla inkasa plateb z mého osobního účtu. Tímto mi neoprávněně a proti mé vůli provedli inkasa z mého účtu v jednotlivých částkách =2.394,- Kč ve dnech:
26.11.2019
27.05.2020
27.11.2020
27.05.2021
27.11.2021
27.05.2022

Celkově mě tedy neoprávněně z mého účtu vyvedli =14.364,- Kč!

Společnost sice zrušila mé členství na základě mé e-mailové žádosti, ale i přes mé opakované urgence o vyrovnání mi nevyhověla a proto se obracím na Vás.


Produkt

"Prémiové členství" seznamky u společnosti C-Date.


Požadované řešení

Navrácení neoprávněně inkasovaných částek z mého účtu i přes mou výpověď služeb od data 02.08.2019 v celkové výši =14.364,- Kč případně sankcionování společnosti za postup v rozporu s mezinárodně platnými normami a GDPR, kdy i přes můj vyslovený nesouhlas využívali má osobní data a z mého účtu odváděli finanční prostředky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2022 10:29, před měsícem

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se prémiové členství po jeho uplynutí automaticky obnovuje o dobu, na kterou bylo zakoupeno. Zákazník může automatické obnovení prémiového členství zrušit výpovědí. Zákazník může vypovědět prémiové členství zasláním výslovného, písemného a podepsaného prohlášení na kteroukoli z níže uvedených kontaktních adres. Výpověď by přitom měla obsahovat celé jméno zákazníka, zemi, ve které službu C-Date používá a jeho e-mailovou adresu využitou k registraci u C-Date.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. e-mailem jak spotřebitel uvádí), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení (ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku). Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Pokud spotřebitel nechce, aby jej společnost dále kontaktovala, doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty na podatelnu ÚOOÚ jsou dostupné zde: https://www.uoou.cz/podatelna%2Duradu/os-1006.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Lucembursku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.
Před samotným podáním je vhodné prostudovat informace zde: https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
15.12.2022 22:29, před měsícem

Dobrý den, prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště. Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2023 22:12, včera

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.