Společnost


SAVING EUROPE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#63090Chybějící faktura

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 2 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2022, před 12 měsíci

Daniel Roba

Znění stížnosti

Koupil jsem zboží od firmy Saving Europe. Část jsem zaplatil ihned při prodeji, zbytek převodem na účet do domluveného data. Jediné co jsem dostal je ruče vypsaná kupní smlouva (zhotoveny dvě kopie - já dostal tu "propsanou" část) a papír s GDPR. Na kupní smlouvě jsou vyplněny tyto údaje:
- Prodávající
- Kupující
- Předměty smlouvy (zboží)
- Celková cena (chybí vypsané ceny za jednotlivé produkty)
- Částka uhrazená při podpisu smlouvy
- Doplatek k uhrazení převodem s datumem do kdy
- Datum, razítko, podpis obou stran

Firma je plátcem DPH. Já jsem fyzická osoba. Neměl bych k této kupní smlouvě automaticky dostat jakýkoliv doklad o zaplacení?
V podmínkách smlouvy se píše, že mám dostat formulář pro odstoupení od smlouvy - žádný jsem nedostal.
Nikde na smlouvě není zmíněno DPH a jeho výše.
Tedy nemám žádný doklad o zaplacení.


Produkt

ČISTIČKA VZDUCHU SPIRION K05B


Požadované řešení

Vrácení zboží (nerozbalené, nepoužité) s vrácením peněz. Již po 14-denní zákonné lhůtě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2022 09:37, před 12 měsíci

Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku s povinnými náležitostmi, pouze pokud o to spotřebitel požádá, podle § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje. Předpokladem odstoupení od smlouvy tak není oznámení skrze formulář. Pokud se však podnikatel v obchodních podmínkách zavazuje formulář pro odstoupení dodat a neučinil tak, mohlo by se jednat o porušení smluvní povinnosti ze strany podnikatele a podnikatel by tak musel spotřebiteli nahradit škodu z toho vzniklou.

V tomto případě však spotřebitel uvádí, že 14denní lhůta již uběhla, a spotřebitel tak nemůže od smlouvy odstoupit. Je mu však ponecháno právo zboží reklamovat.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2023 13:31, před 11 měsíci

Dobrý den,
kupní smlouva byla vyhovena v pořádku, řídí se ustanovením §2079 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Klient obdržel veškerou dokumentaci, která je náležitostí kupní smlouvy. Zvýhodněná cena za zboží je na smlouvě uvedena za celek, proto ceny za jednotlivé zboží nejsou vypsány. V případě, že není na smlouvě rozepsaná částka na základ a DPH, je automaticky částka uvedena včetně DPH.
Faktura ke kupní smlouvě byla klientovi poslaná dne 15.12.2022 na základě jeho žádosti. Na faktuře je uveden základ a sazba DPH.
Klient nevyužil nárok do 14 dnů od převzetí zboží na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, při koupi zboží na dálku dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Klientovi je umožněno vyměnit zakoupené nepoužité zboží za jiné. Pokud by o tuto možnost měl zájem, prosíme o kontaktování naší zákaznické linky.
S pozdravem Saving Europe s.r.o..

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2023 22:04, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.3.2023 23:17, před 9 měsíci


Daniel Roba

Hodnocení: