Společnost


PEREX, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#63931Zamítnutí požadavku na odstoupení od kupní smlouvy.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2023, před 23 dny

Petr Zemčík

Znění stížnosti

Dne 29.11.2021 jsem zakoupil pračku Elektrolux v Brně u uvedené firmy. V měsíci dubnu 1922 byla provedena záruční oprava-výměna bubnu. Protože závada trvala i po opravě, byla znovu závada oznámena dop.dopisem 7.11.spol.Electrolux. Až po urgencích 8.a 9.12.spol. Electrolux zajišťovala opravu. Dne 29.12.se dostavil opravář a 3.1.2023 byl oznámen výsledek reklamace telefonicky. Proto jsem 9.1. podal prodejci odstoupení od smlouvy. Nebyl dodržen termín na vyřízení 30 dnů. Dne 12.1.2023 jsem obdržel odpověď, že Perex neuznává odstoupení od smlouvy. Důvody jsou, že nebyla uznána vada a byl dodržen termín pro vyřízení reklamace. Termín nebyl dodržen, což vyplývá z výše uvedeného. Dokonce je v odpovědi lež ze strany Perexu. Záruční opravy se musí hlásit spol.Electrolux v Praze a ta pak pověří autorizovaný servis opravou. Tvrzení Perexu o vyřízení reklamace při jiné opravě ve dnech 2-3.11.2022 není pravdivé a vůbec se netýká nedodržení termínu.. Můžeme doložit.


Produkt

pračka Electrolux EW6S526WC FLU 842351 v.č.**


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny 8400,-Kč. Nemáme důvěru ke značce a ke společnosti Electrolux s.r.o. Praha.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2023 19:57, před 18 dny

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Reklamace je přitom podaná již samotným oznámením podnikateli. Ohledně přetrvávající vady, která byla oznámena podnikateli doporučeným dopisem, běží reklamační lhůta od okamžiku, kdy se prodejce může s dopisem seznámit. Tímto okamžikem může být například doručení dopisu adresátovi. Není nutné, aby se s obsahem dopisu adresát skutečně seznámil. Stačí jen, že měl tuto možnost. Pokud by prodejce záměrně poštovní zásilky nepřebral, lze si vypomoci zákonnou domněnkou doby dojití, kdy zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Podle komunikace, která nám byla spotřebitelem poskytnuta, nebyla tato reklamace společností zaevidována. Reklamace je evidována až od 14. 12., tedy až po urgencích ze strany spotřebitele. O přijetí výrobku k reklamaci platí, že o něm rozhoduje pracovník ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Vyřízení reklamace, jak je uvedeno výše, má proběhnout zásadně do 30 dnů od jejího uplatnění. Ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, rozvádí i další povinnosti prodávajícího v souvislosti s reklamačním procesem. Nepřijetí věci do reklamačního procesu bez právně relevantního důvodu je správním přestupkem [§ 24 odst. 7 písm. v) zákona o ochraně spotřebitele], za nějž lze uložit pokutu až 3 mil. Kč [§ 24 odst. 17 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele].

Spotřebitel tak dle našeho názoru měl právo od smlouvy odstoupit. Zároveň však dodáváme, že odstoupení od smlouvy v takových případech je možné pouze do vyřízení reklamace – po jejím vyřízení by následné odstoupení mohlo být vůči prodávajícímu neúměrné. Pokud by však spotřebitel v mezidobí, kdy reklamace měla být vyřízena a kdy skutečně vyřízena byla, odstoupení od smlouvy zaslal, musel by prodávající toto odstoupení respektovat.

Protože však došlo k zamítnutí reklamace, mohl by spotřebitel od smlouvy odstoupit v případě, kdy by úspěšně rozporoval zamítnutí reklamace. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
19.1.2023 11:01, před 17 dny

Dobrý den,
děkuji za zprávu a Vaše vyjádření.
Vzhledem k tomu, že informace uvedené p. Zemčíkem nejsou zcela správně definované, rád bych se také vyjádřil k podané stížnosti a vše upřesnil.
Korespondenci p. Zemčíka s firmou Electrolux nemáme k dispozici, ale nyní po vzneseném dotazu máme z Electroluxu informaci, že firmou Electrolux bylo p. Zemčíkovi vždy odpovězeno (do 30-ti dnů), a to dopisem nebo e-mailem. V úvodní korespondenci (doporučený dopis ze dne 7.11.) však nebylo žádáno o vyřízení reklamace – nebyla požadována oprava pračky - bylo zmíněno trhání prádla a informace o provedené opravě-výměně celého bubnu pračky v dubnu 2022. Dopis obsahoval především stížnost na provedenou opravu dne 3.11., která nebyla uznána jako záruční (kvůli vysoké vlhkosti byla zkratována elektronika a zakázka byla proto zpoplatněna). Na základě další prosincové e-mailové korespondence p. Zemčíka s firmou Electrolux, týkající se trhání prádla, byla v systému firmy Electrolux dne 14.12. založena nová zakázka na další opravu. Pokud p. Zemčík nesouhlasí s postupem a se zněním odpovědi firmy Electrolux na jeho doporučený dopis ze dne 7.11. a následné e-maily, ať se znovu na tuto firmu obrátí a řeší svoje další připomínky s nimi.

My můžeme vycházet z poskytnuté informace o historii oprav, a to z opravných listů a zaevidovaných zakázek v systému firmy Electrolux:
První oprava byla nahlášena 23.3.2022 a byla ukončena 5.4.2022 –trhání prádla-výměna bubnu
Druhá oprava byla nahlášena 1.11.2022 a byla ukončena 3.11.2022-neždíme-zpoplatněno
Třetí oprava byla nahlášena 14.12.2022 a byla ukončena 29.12.2022-trhání prádla-bez vady
Ze všech oprav byl řádně vystaven opravný list a pan Zemčík vytvořené opravné listy podepsal.
Ani v jednom případě tedy prokazatelně nedošlo k překročení lhůty 30 dnů.

To bylo důvodem toho, proč požadavek na zrušení kupní smlouvy a vrácení požadované částky nebyl schválen. Současně po přezkoumání všech podkladů můžeme potvrdit, že není právní nárok na zrušení kupní smlouvy.
S pozdravem Jiří Pleskač, Perex, spol. s r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.1.2023 13:37, před 17 dny

Děkujeme za součinnost.

Spotřebitel je povinen reklamaci řádně označit, aby společnost bez pochyby věděla, jak má v daném případě jednat a zároveň počítala s během lhůt a dalšími povinnostmi s reklamací spojenými. Jestliže jednání spotřebitele nebylo jasné, běží doba až od upřesnění tohoto úkonu (kdy společnost věděla/měla vědět, že je žádána reklamace).

K vyjádření společnosti pouze doplníme, že společnost zodpovídá za svůj smluvní servis - i kdyby tedy vada byla způsobena servisem, měl by se spotřebitel obracet vždy na prodávajícího, který problém se servisem musí řešit interně. Pokud šlo však o mimozáruční opravu, kdy prodávající opravu ani nezprostředkoval, musel by se spotřebitel obracet přímo na servis.

S ohledem na vyjádření společnosti přeřazujeme stížnost zpět na spotřebitele. Protože společnost neuznává nárok spotřebitele, může spotřebitel reklamaci rozporovat (např. znaleckým posudkem - viz výše), případně může uvést další rozhodné skutečnosti. Protože naše služba funguje na bázi dobrovolnosti stran, byli bychom nuceni v opačném případě stížnost uzavřít bez dosažení dohody.

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.1.2023 14:08, před 17 dny


Petr Zemčík

Reklamace-trhání prádla i po výměně bubnu,byla oznámena společnosti Perex dne 3.11.2022 a následně byla vyrozuměna společnost Electrolux s.r.o. dop.dopisem odeslaným 7.11.2022 o trvající závadě.Důvody uváděné spol.Perex jakým způsobem byla reklamace oznámena jsou účelové. Když jsem telefonicky oznamoval 23.3.2022 závadu tak jsem také nežádal o vyřízení reklamace a opravu, podle pokynu prodejce jsem na dané tel. číslo Electroluxu s.r.o. pouze nahlásil závadu v záruční době.Při první závadě mě bylo spol.Perex sděleno, že se mám v záruční době obracet přímo na spol.Electrolux.Dopis na Electrolux z 4.11.2022 byl zaslán už na Vaše stížnosti.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2023 16:09, před 15 dny

Děkujeme za reakci.

Bohužel, jak uvádíme v předchozím vyjádření, jsme nuceni stížnost uzavřít. Spotřebitel se však může dále obrátit na Českou obchodní inspekci či soudního znalce.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit také na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.