Společnost


FP PRO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:440
Z toho za letošní rok:60
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#64248Vrácení vstupného

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 23 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
24.01.2023, před 8 měsíci

JAN VINTR

Znění stížnosti

Přes SMSticket jsem zakoupil 2 vstupenky na koncert Gregorian-20th
koncert byl několikrát odložen a následně zrušen.
Společnost FP PRO s.r.o jsem kontaktoval telefonicky i písemně ale žádná reakce
čísla vstupenek jsou 600-261-9 a 139-279-0 datum konání koncertu byl 12.03.2020 v Praze
celková pohledávka je 1980kč


Požadované řešení

vrácení vstupného


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2023 11:39, před 8 měsíci

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky po ujednaném termínu, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pokud pořadatel nereaguje na emaily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti: FP PRO, s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 155 00. Pokud by tak spotřebitel učinil a prodávající doručení zmařil, považovalo by se za doručené dle § 570 Občanského zákoníku.

V případě, že pořadatel nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době, je možné jej vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.

K informacím ohledně návrhu na zahájení insolvenčního řízení:
Návrh podává buď věřitel na svého dlužníka, který je v úpadku, nebo dlužník v úpadku sám na sebe. Insolvenční návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má dlužník v úpadku sídlo nebo se v něm převážně zdržuje. V tomto případě bude návrh podán Městskému soudu v Praze. Insolvenční návrh může podat i jediný věřitel, následně (v případě zahájení insolvence) však ostatní musí přihlásit své pohledávky.

Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen a zároveň musí splňovat zákonné podmínky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2023 17:28, před 6 měsíci

Žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.6.2023 13:19, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.