Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:84
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#6489Prasklá vodovodní trubka - odmítnutí plnění

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 25 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.04.2015, před 8 lety

Renáta Swaczynová

Znění stížnosti

Dobrý den,

s pojišťovnou mám uzavřenou pojistnou smlouvu – pojištění věci a jiného majetku a odpovědnosti za škodu.

V srpnu 2014 praskla vodovodní trubka v koupelně v mém bytě. Okamžitě byl zastaven hlavní uzávěr vody pro celý dům a přivolán instalatér, který zajistil opravu havárie.

Souhlasila jsem s tímto okamžitým zásahem, abych zabránila zvětšení rozsahu následků pojistné události. Tuto povinnost mi mimo jiné ukládá článek 9, bod 7c VPP („Provést veškerá možná opatření k zabránění zvětšení rozsahu následků pojistné události, podle možností si k tomu vyžádat pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi“).

Instalatér identifikoval místo pravděpodobného průsaku vody a vyboural 3 obkladací dlaždice, prosekal zeď, aby se dostal k prasklé trubce, kterou následně opravil. Následně jsem pořídila nové dlaždice a objednala obkladače, který zeď znovu obložil.

Svůj nárok na pojistné plnění jsem opírala o článek 8 VPP („Zachraňovací náklady – „Pojistník, pojištění, popř. jiná osoba mají proti pojistiteli právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložili na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události“ - hrozil vznik významné škody v mém bytě a majitelům bytů pode mnou a tím plnění z pojištění odpovědnosti za škodu).

Dále jsem svůj pojistný nárok opírala o článek 6 ZPP-N KB 05 („Pojistitel uhradí v rámci sjednané pojistné částky rovněž následné škody, což jsou škody na pojištěné věci vzniklé v příčinné souvislosti s pojistnou událostí“).

Pojistnou událost jsem nahlásila pojišťovně a žádala pojistné plnění ve výši vynaložených nákladů na opravu havárie (vodovodní trubky) a zdi, včetně obkladů.

Pojišťovna však toto odmítá. Opírá se o to, že vodou vytékající nebyly poškozeny stavební součásti nemovitosti. Dle vyjádření pojišťovny z definice pojistného nebezpečí vodou z vodovodního zařízení vyplývá, že se hradí pouze škoda způsobená vyteklou vodou a ne samotná oprava vodovodního zařízení. Pojišťovna se odvolává na čl. 5, odst. 2.1. Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP- N KB 05, kde je však definováno pojistné nebezpečí následně: „Vodou z vodovodního zařízení se rozumí:
a) voda unikající z vodovodního zařízení
b) kapalina nebo pára unikající z topení včetně kotlů nebo solárního systému“

Dle pojišťovny z výše uvedeného vyplývá: „že se sjednané pojištění vztahuje pouze na stavební součásti a konstrukce poškozené uniklou vodou, nikoli na samotné potrubí, armatury, sanitární zařízení a zařízení na ohřev vody, které bylo příčinou tohoto úniku.“ Toto však pojišťovna nemá nikde ve svých VPP ani ve ZPP nemá uvedeno.
Ráda bych Vás poprosila o názor, zda skutečně nemám nárok na pojistné plnění.
Moc děkuji.


Produkt

Pojištění věci a jiného majetku a odpovědnosti za škody občanů, smlouva uzavřena v listopadu 2008


Požadované řešení

Po pojišťovně žádám pojistné plnění ve výši vynaložených nákladů na odstranění havárie a opravu zdi, včetně obkladů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2015 15:37, před 8 lety

V případě vodovodu je důležité, zda je potrubí součástí bytu nebo společných částí domu. Podle toho lze určit, jestli jde o předmět krytý pojištěním nebo ne.

U družstevního bytu jsou dle zvláštních pojistných podmínek poskytnutých spotřebitelkou předmětem pojištění pouze stavební součásti bytu. Jde-li o byt v osobním vlastnictví, vztahuje se pojištění také na podíl na společných částech domu.

Stavební součástí nemovitosti se rozumí všechny předměty pevně zabudované v nemovitosti, přímo pojistné podmínky uvádějí jako příklad sanitární zařízení, zařízení na ohřev vody apod. Stavební součástí se dle obecného výkladu (na který pojistné podmínky odkazují) rozumí též vnitřní rozvody vody.

Pokud nelze škodu na vodovodní trubce vyložit jako škodu způsobenou vodou z vodovodního zařízení dle pojistné smlouvy, pak lze ale při úhradě její opravy nepochybně mluvit o účelně vynaložených zachraňovacích nákladech.

Pojistitel je též povinen hradit v rámci sjednané pojistné částky škodu vzniklou na pojištěné věci v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. K pojistné události - úniku vody z vodovodního zařízení - prokazatelně došlo. Škoda na zdi a obkladech vznikla v souvislosti s odstraňováním této události, příčinná souvislost je tedy dána.

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.9.2015 08:16, před 8 lety


Renáta Swaczynová

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za pomoc a oznámila Vám, že společnost Allianz, i když se Vám k případu nevyjádřila, mi pojistné plnění nakonec vyplatila v plné výši. S pozdravem R. Swaczynová