Společnost


Skandor s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#65082Nedodání objednaného a zaplaceného zboží.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.02.2023, před 7 měsíci

Jan Synecky

Znění stížnosti

Dne 11.2.2023 jsem objednala u spol. Tercio výše uvedené madlo. Objednávka č. ** byla uhrazena bankovní převodem dne 13.2.2023. Od této doby nikdo ze společnosti Tercion nekomunikuje. Zkoušíme komunikovat prostřednictví stránek Tercio tel. číslo 212246260 - neexistuje, číslo mobilního telefonu 603923200 není dostupné. Odeslán e-mail na obchod@tercio.cz - bez odezvy.


Produkt

Madlo pro snazší vstávání a usedání KÓD 19578


Požadované řešení

1. Zaslání objednaného, zaplaceného a nplně funkčního Madla KÓD19578
2. Vrácení peněz na účet odesílatele


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2023 11:38, před 7 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován následovně: Skandor s.r.o., Husova 1250/71, 30100 Plzeň.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.3.2023 16:27, před 7 měsíci

Spotřebitel nás informoval, že byla stížnost vyřešena dohodou stran a společnost dle dohody vrátila peníze na účet spotřebitele. Stížnost proto uzavíráme s dosažením dohody.