Společnost


Shoebox CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

20%
80%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#65139Zamítnutí reklamace č. ***

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 3 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
01.03.2023, před 7 měsíci

Tomáš Bábek

Znění stížnosti

Dobrý den,

tímto vyjadřuji nesouhlas se zamítavým stanoviskem k reklamaci volnočasové obuvi Levis. Tuto jsem zakoupil dne 27.11.2022. Závady se projevily po 6ti týdnech používání. Jednalo se o propadlou vrstvu vnitřní papírové podrážky až na nosnou kostru - mřížku podrážky, což začalo způsobovat bolest na obou patách a obuv se tak již nedá nosit. Obuv jsem tedy na reklamaci donesl při nejbližší cestě kolem prodejny dne 2.2.2023. Tedy celkově 2 měsíce a 5 dní od zakoupení. V zamítavém stanovisku se pan B., reklamační technik, odvolává na argument že vada vznikla následkem opotřebení, což za tento krátký časový úsek užívání není na místě. Dále uvádí že "obuv byla vystavena opakovanému působení nadměrných a neadekvátních tlaků" zde mohu uvést, že toto tvrzení je účelové jelikož, vážím 85kg (lze dohledat i na google pod jménem Tomáš Bábek) a dále jako profesionální sportovec bych v žádném případě tuto volnočasovou a svou konstrukcí zcela nevhodnou obuv ke sportu při svém tréninku nevyužíval, jelikož by to narušilo jeho kvalitu a riskoval bych zranění. Což vyvrací i další argument, že se obuv byla "podmáčená díky silnému propocení". V další části se uvádí, že jsem se ke zboží choval "nešetrně a při jeho evidentním poškození jsem jej používal nadále až do vzniku značného rozsahu poškození a destrukce dílců", zde lze uvést prokazatelně, že k tomuto skutku "evidentně" nedošlo a opět se jedná o účelové tvrzení. K dalším bodům zamítnutí se již nebudu vyjadřovat, jelikož jsou zcestné a tvoří celkový dojem umělého nafouknutí obsáhlého vyjádření reklamačního technika.

Žádám tedy o seriózní přehodnocení tohoto stanoviska. A následné řešení, jak jsem již navrhoval, výměnou za jiné, kvalitní boty z Vašeho sortimentu. Nechci vrátit peníze.

S pozdravem

Tomáš Bábek


Produkt

Obuv Levis PIPER, velikost 46, výr. číslo ***


Požadované řešení

Žádám tedy o seriózní přehodnocení tohoto stanoviska. A následné řešení, jak jsem již navrhoval, výměnou za jiné, kvalitní boty z Vašeho sortimentu. Nechci vrátit peníze.

S pozdravem

Tomáš Bábek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2023 12:36, před 7 měsíci

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
29.3.2023 18:40, před 6 měsíci

Dobrý den,
dle našich záznamů byl spotřebitel ohledně stanoviska společnosti ve věci reklamačního řízení č. 4000050499 informován písemným odůvodněním zamítnutí reklamace jako neoprávněné ze dne 17. února 2023.
Stanovisko společnosti zůstává beze změn i po opětovném prověření předmětné reklamace, kdy se v případě reklamovaných závad nejedná o výrobní ani materiálové vady, nýbrž o mechanické poškození/opotřebení obuvi spotřebitelem, s obuví bylo špatně zacházeno a byla užívána nešetrně a intenzivně nadále, byť již evidentně poškozena, až do destrukce dílců/součástí. Podíl spotřebitele na vzniku a rozvoji poškození/opotřebení je primární a prodejce důkazní břemeno unesl (viz. rozsudek Soudního dvora C-497/13 - Faber ze dne 4. června 2015).

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné vzniklé komplikace.
Shoebox CZ s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2023 10:54, před 6 měsíci

Děkujeme společnosti za poskytnuté vyjádření.

Jestliže spotřebitel se stanoviskem společnosti nesouhlasí, může se obrátit na soudního znalce (viz výše). Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci, i zde však bude s nejvyšší pravděpodobností vyžadováno vyhotovení znaleckého posudku spotřebitelem.

Spotřebitele žádáme, aby uvedl, zda nějakou z těchto možností využije. Protože naše služba funguje na dobrovolnosti stran, budeme v opačném případě nuceni stížnost uzavřít bez dosažení dohody.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2023 23:43, před 4 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost jsme proto nuceni uzavřít.