Společnost


FP PRO, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:428
Z toho za letošní rok:48
Stále v řešení:45
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#65532Zrušený koncert Gregorian v Pardubicích - Vrácení vstupného

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

10 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.03.2023, před 11 dny

Zdeněk Štěpánek

Znění stížnosti

Do dnešního dne nám nebyly vráceny peníze za neuskutečněný koncert Gregorian Tour v Pardubicích. Lískty byli koupeny od SMSTICKET, kteří mě až po několikaterém řešení odkázali, že vymáhat peníze musím po pořadateli FP Pro.


Produkt

Sektor 212, řada 9, místo 9 1 190 Kč 766-986-1 , Sektor 212, řada 9, místo 8 1 190 Kč 881-368-1


Požadované řešení

Vrácení peněz, jelikož koncert se neuskutečnil a již neuskuteční. (několikrát během 2 let posouván termín a nakonec zcela zrušen)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2023 15:30, před 10 dny

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky po ujednaném termínu, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Pokud pořadatel nereaguje na emaily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis s dodejkou). Dopis bude adresován společnosti: FP PRO, s.r.o., Kurzova 2222/16, Praha 155 00. Pokud by tak spotřebitel učinil a prodávající doručení zmařil, považovalo by se za doručené dle § 570 Občanského zákoníku.

V případě, že pořadatel nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době, je možné jej vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Pokud pořadatel své závazky nesplní, mohou se věřitelé obrátit na insolvenční soud a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči pořadateli.

K informacím ohledně návrhu na zahájení insolvenčního řízení:
Návrh podává buď věřitel na svého dlužníka, který je v úpadku, nebo dlužník v úpadku sám na sebe. Insolvenční návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má dlužník v úpadku sídlo nebo se v něm převážně zdržuje. V tomto případě bude návrh podán Městskému soudu v Praze. Insolvenční návrh může podat i jediný věřitel, následně (v případě zahájení insolvence) však ostatní musí přihlásit své pohledávky.

Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen a zároveň musí splňovat zákonné podmínky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.