Společnost


Vanity Club, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:42
Z toho za letošní rok:39
Stále v řešení:39
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#67301Vrácení peněz za zrušení koncertu Joe Satriani

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

13 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.05.2023, před 14 dny

Karolína Dohnalová

Znění stížnosti

Dle pokynů Ticketportal jsem žádala 04.04. 23 vracení vstupného za zrušený koncert. I přes příslib vyplacení vstupného od 25.4. jsem žádné peníze neobdržela. Společnost přestala komunikovat.


Produkt

Peníze stále nebyly vráceny na účet


Požadované řešení

Chci vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.5.2023 15:17, před 14 dny

Pokud byla kulturní akce zrušena, má spotřebitel právo žádat vrácení peněžních prostředků. Nevrátí-li pořadatel akce peněžní prostředky, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod zrušením smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Kontakt na společnost Vanity Club s.r.o.:
- email: info@vanityclub.cz,
- adresa: Příkop 843/4, Brno 602 00.

Pořadatele akce je možné vyzvat k plnění i tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.


Jestliže by nedošlo ke smírnému řešení, může spotřebitel peníze vymáhat soudně prostřednictvím žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. K zastupování je vhodné využít služeb advokáta (www.dtest.cz/advokati). Jakmile soud vydá rozsudek, který nabyde plné moci a potvrdí spotřebitelův nárok na vrácení peněžních prostředků, je možné navrhnout exekuci. Před podáním žaloby k soudu je nutné odeslat dlužníkovi předžalobní výzvu, a to alespoň se 7denním předstihem, aby spotřebiteli soud přiznal náhradu nákladů.

Je možné se vydat také cestou insolvenčního řízení, k tomu je však potřeba prokázat úpadek dlužníka. Dlužník je v úpadku, má-li minimálně dva závazky vůči různým věřitelům, tyto závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník tyto závazky není schopen plnit.

Insolvenční návrh podává buď věřitel na svého dlužníka, který je v úpadku, nebo dlužník v úpadku sám na sebe. Insolvenční návrh se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má dlužník v úpadku sídlo nebo se v něm převážně zdržuje. V tomto případě bude návrh podán Krajskému soudu v Brně. Insolvenční návrh může podat i jediný věřitel, následně (v případě zahájení insolvence) však ostatní musí přihlásit své pohledávky.

Pro insolvenční návrh není předepsán povinný formulář, musí být však v písemné formě. Kromě toho jej navrhovatel musí podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen a zároveň musí splňovat zákonné podmínky.

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný pro každého. Dlužníka jakožto právnickou osoby pak lze dohledat podle názvu firmy, popřípadě jejich identifikačního čísla (IČO). Soud, správce ani sám dlužník nemá povinnost informovat své věřitele. V insolvenci se veškerá rozhodnutí a výzvy zveřejňují pouze elektronicky.

Více informací ohledně insolvenčního návrhu nalezne spotřebitel zde: https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/#insolvencni-navrh.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.